О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  786/14.05.2014 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание, на четиринадесети май,  две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 530/2014 година,

 

Производството е образувано по оспорваща заповед № РД – 09 – 11/07.03.2014 година на областния управител на Бургаска област против решение № 467/13.02.2014 година на Общински съвет – Царево (ОбС), отразено в протокол № 28 от същата дата.

С молба вх. № 2827/10.04.2014 година председателят на ОбС, като представляващ органа, е поискал прекратяване на производството, предвид отмяната на оспореното решение с ново решение № 516/07.04.2014 година, отразено в протокол от заседание на съвета № 30/07.04.2014 година. Към искането е приложено заверено копие от последващия административен акт и доказателство за връчването му на оспорващия в настоящото производство. Представено е и становище от процесуален представител на областния управител, с което се поддържа, че областният управител е уведомен своевременно за последващото решение на ОбС.

След като се запозна със съдържанието на представените доказателства, съдът приема, че оспорения акт е оттеглен, поради което заповедта на областния управител следва да се остави без разглеждане, а делото да се прекрати.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № РД – 09 – 11/07.03.2014 година на областния управител на Бургаска област против решение № 467/13.02.2014 година на Общински съвет – Царево, отразено в протокол № 28 от същата дата.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 530/2014 година.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: