ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№846                   дата 12 април 2013 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в закрито заседание на 12 април 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                            2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ……………………

Прокурор: …………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 530 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на „Трите брези” ЕООД, ЕИК ***, подадена чрез представител по пълномощие адвокат М.О.против протоколно определение от съдебно заседание на 14.02.2013г., постановено по АНД №4934/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено производството по делото по оспорването на наказателно постановление №43226-О-00121291/10.05.2012г. издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас. Районният съд е уважил възражението на пълномощника на административнонаказващия орган, който е посочил, че жалбата е просрочена, защото наказателното постановление е било съобщено на 29.11.2012г., а жалбата е подадена на 11.12.2012г. (неправилно записано в протокола 11.09.2012г.)

            В частната жалба се твърди, че известието за доставяне, което сочи датата на връчване на наказателното постановление не е връчено на законния представител на дружеството – А.С.А., а на друго лице, чието име в известието за доставяне е записано като А.С.. Освен това се твърди, че подписа поставен на известието за доставяне се отличава от подписа, поставен от законния представител на дружеството А.С. на акта за установяване на нарушение, при връчването му. Частният жалбоподател посочва, че в тежест на наказващия орган е да докаже датата на надлежно връчване на наказателното постановление. С тези възражения се иска определението за прекратяване на производството постановено от Районен съд Бургас да бъде отменено и да бъде върнато делото на първата инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

            Частната жалба е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

По делото е представена разпечатка от Търговския регистър, видно от която  търговецът е вписан с управител А.С.А.. При връчване на АУАН същото лице се е подписало като А.С.А.. В издадените от наказващия орган АУАН и НП представляващият търговеца е посочен като А.С. А. и по този начин е адресирано и известието за доставяне. То е прието обаче от лице, подписало се като А.С., каквото не е името на управителя и подписът положен от това лице на известието за доставяне очевидно се различава от подписа положен от А.С. на АУАН, който удостоверява връчването на последния.

Съгласно чл.180, ал.5 от НПК, приложим съобразно препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН, на учреждение или юридическо лице връчването става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата.

            С оглед тези факти и предвид нормираното от приложимата разпоредба на НПК следва да се приеме, че връчването на наказателното постановление не е извършено надлежно, защото не може да се установи, а това е в тежест действително на наказващия орган да докаже, на кое лице е извършвано връчването и дали то по смисъла на чл.180, ал.5 от НПК е лице, натоварено да поема книжа на търговското дружество. По тези съображения определението за прекратяване следва да бъде отменено, а делото върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводството по него.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.235 и чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд – гр. Бургас

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание на 14.02.2013г., постановено по АНД №4934/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е прекратено съдебното производство.

            ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводството.

           

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                   2.