Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  674                 /05.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 52/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Ж.Ж.Н., ЕГН **********, чрез адвокат П. Б., от АК Варна и съдебен адрес ***, е оспорил решение № 589/01.12.2017г. постановено по АНД № 1539/2017г. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0304-002649/03.08.2017г. на началник сектор към ОД МВР Бургас, РУ Несебър. С наказателното постановление, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1, т.1 от същия закон са наложени наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Касаторът е наказан за това, че на 23.07.2017г., около 01.35ч. в гр. Обзор, управлява лек автомобил „Фиат Стило” с рег.№ ****след употреба на алкохол, установен с техническо средство Дрегер 7410 № 0106, който е отчел 0,53 промила. Издаден е талон за медицинско изследване, но такова не е извършено.

Касаторът твърди, че отчетеното от техническото средство количество на алкохол над 0,5 промила е в рамките на грешката, допустима според Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В обжалваното решение съдът е приел, че не са допуснати съществени нарушения на процедурата, а по същество е намерил, че след като лицето не е извършило кръвно изследване, меродавни са показанията на техническото средство.

Решението е правилно.

Към датата на извършване на нарушението – 23.07.2017г. е действала Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. В чл.6, предл. трето, от тази Наредба е посочено, че алкохол и/или друго упойващо вещество се установява въз основа на показанията на техническото средство, когато водачът не е дал кръв за изследвания. В процесния случай е издаден талон за медицинско изследване. Касаторът не твърди никакви факти и обстоятелства, с които да оспорва възможността да му бъде извършено такова изследване на кръвта, поради което следва да се приеме за меродавно показанието на техническото средство, което е отчело наличие на алкохол в кръвта над 0,5 промила. По тази причина възраженията в касационната жалба следва да се приемат за неоснователни. Показанието на техническото средство е било доведено до знанието на водача още в момента, в който то е извършено и той е имал възможността, след като оспорва това показание, да даде кръв за изследване употребата на алкохол и по този начин да се установи обективно съдържанието на алкохол в кръвта.

След като касаторът не се е възползвал от издадения му талон за медицинско изследване, правилно районният съд е приел, при липса на други допуснати нарушения, че наказателното постановление е законосъобразно издадено и следва да бъде потвърдено.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 589/01.12.2017г. постановено по АНД № 1539/2017г. по описа на Районен съд Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: