Р Е Ш Е Н И Е

 

        163                                   09.02.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Б.Ч.

прокурор: Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 52 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр. Бургас против решение № 1846/ 08.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6417 по описа за 2016 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 02/ НП 412 от 07.10.2016 г., издадено от Директора на РЗОК - гр. Бургас, с което за нарушения на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл.191, т.6, т.8, т.9 от НРД 2015г. за медицинските дейности, на МБАЛ " Лайф Хоспитал " ЕООД с ЕИК 147138653, на основание чл.106, ал.4 от ЗЗО, във връзка с § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО, са наложени 4 административни наказания - имуществена санкция, всяко в размер на 500 лв.    

В касационната жалба са изложени доводи, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание касатора се представлява от упълномощен представител, който поддържа жалбата

         Ответникът по касационната жалба - МБАЛ "Лайф Хоспитал" ЕООД, редовно призован не се явява и не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е основателна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление МБАЛ " Лайф Хоспитал " ЕООД е санкциониранo, след като при проверка, извършена от 22.03.2016г. до 15.04.2016г., е констатирано нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване, чл.191, т.6, 8 и 9 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015г. Въз основа на констативен протокол № 422/22.03.2016г., е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 422-А/18.04.2016г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление.

         За да постанови обжалваното решение,  РС – Бургас е приел, че наказателното постановление е издадено при липса на компетентност на издателя му. Приел е, че издател на НП по чл. 105а /отм./ и чл. 105в /отм./ от ЗЗО преди отмяната е бил директорът на РЗОК или упълномощени длъжностни лица,  докато по чл.106 от ЗЗО компетентен е Директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

         Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление. С промяната на ЗЗО, обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 17.07.2015г., разпоредбите на чл.105а и чл.105в са отменени, а в чл.106 от ЗЗО е променена ал.3, според която за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал.1 и 2, чл.103, чл.104, чл.105д  и чл.105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв., и е приета нова ал.4, която предвижда, че когато нарушението по ал.3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

         Настоящият касационен състав споделя извода на Районния съд, относно длъжностните лица, които установяват нарушенията по чл.106 от ЗЗО. Компетентен да санкционира за нарушения по чл.106, ал.4 от ЗЗО е директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а не директора на РЗОК, какъвто е настоящия случай. Приложението на параграф 45, ал.1 от ЗИД ЗЗО /ДВ бр.48/27.06.2015г./ в този случай е неоснователно. Тази разпоредба предвижда до приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1, проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване да се извършват по досегашния ред. Разпоредбата визира единствено процесуалните правила за извършване на проверките, налагането и обжалването на санкции и не обосновава приложението на вече изменената към датата на издаване на НП материалноправна норма на чл.106, ал.4 от ЗЗО.

          Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила, поради липса на касационни основания за неговата отмяна.

Поради изложеното, на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр. чл. 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1846/ 08.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6417 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  2.