Р Е Ш Е Н И Е

 

                      Номер 570          Година 08.04.2014        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на тринадесети март две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

             

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря М.В.

Прокурор Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 52 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на И.С.Ч. *** против решение № 2402 от 02.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4222 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно и неправилно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Оспорва съставомерността на вмененото му деяние. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да отмени първоинстанционното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас,  редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 2248/26.07.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 600 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. При постановяване на решението си съдът е приел, че в административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване правото на защита на санкционираното лице, като актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са съставени, съответно издадени от оправомощени за това длъжностни лица и притежават необходимото съдържание по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е намерил, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява от обективна и субективна страна съставомерност на констатираното деяние, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето на основание чл.179, ал.3, т.3 предл.1 от ЗДвП, тъй като се е движел по път от републиканската пътна мрежа за който се изисква винетна такса. Наложеното административно наказание съдът е намерил за правилно определено във фиксирания от законодателя размер, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Настоящият съдебен състав не споделя изложените от Районен съд гр.Бургас мотиви за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за пътищата, пътищата са републикански и местни. В ал.2 е предвидено, че републикански пътища са автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа, като отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа. Съответно съгласно ал.3, местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.

Съгласно чл.10, ал.3 от Закона за пътищата, списъкът на пътищата за преминаване на пътни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, или такса за изминато разстояние - ТОЛ такса, се приема с решение на Министерския съвет. С решение № 945 на МС от 01.12.2004г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл.10, ал.4 от Закона за пътищата, за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, е утвърден списъка на републиканските пътища, съгласно приложение №1 и е приет списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура-винетна такса, съгласно приложение №2.

В случая не е спорно между страните, че към момента на проверката ППС управлявано от касатора се е движело в района от с.Черно море в посока гр.Бургас по път 90638, който път не фигурира нито в списъка на републиканските пътища, съгласно Приложение № 1, нито в списъка на тези републикански пътища, за които се следва заплащане на винетна такса, съгласно Приложение № 2. Този път е включен в списъка на общинските пътища утвърден с Решение № 236/13.04.2007г. на Министерски съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища. Ето защо, след като пътя по който се е движил касатора е местен и не е включен в списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, той не е имал задължението да заплаща винетна такса и не е извършил описаното в наказателното постановление нарушение на разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП, съгласно която движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Съответно, незаконосъобразно касатора е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.3, предл.1 от ЗДвП, в която норма е предвидена санкция за водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

В допълнение следва да се има в предвиди и че нито в АУАН, нито в наказателното постановление, от наказващия орган е конкретизирано дали участъка от пътя по който се е движил касатора, попада в или извън населено място, което обстоятелство е особено съществено, тъй като винетен стикер не се изисква за движение по всички участъци от републиканските пътища. Според изричната „Забележка” в Приложение №2 – „Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса”, към т.2 от Решение № 945 на МС от 01.12. 2004г.: „Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за всички участъци от републиканските пътища, попадащи в границите на урбанизираните територии, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища”. Липсата на така посочената конкретизация, също води до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като за да е налице нарушение на посочените от наказващия орган разпоредби на ЗДвП е необходимо да се установи безспорно, че санкционираното лице се е движило без платена винетна такса по път от републиканската пътна мрежа и то в участък от него, за който се изисква винетен стикер.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

             

ОТМЕНЯ решение № 2402 от 02.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 4222 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2248/13 издадено на 26.07.2013г. от  Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                 2.