ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 06.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На шести април                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно дело номер 52 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ГОЛДЕН БЪГ” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Георгиев, надлежно упълномощен. Представя пълномощно

За ответника по жалбата – ДНСК – гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт К. Представя пълномощно.

За заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С., упълномощена по реда на преупълномощаването от областния управител, който е упълномощен от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против Заповед №РД-14-575/09.12.2008г. на зам.-началника на ДНСК – гр. София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ реанимационен пункт, стоманобетонова подпорна стена с бетонова рамка и площадка, попадащ частично на територията на Морски плаж „Равда – ХТИ” и частично в поземлен имот 51500.510.47 по кадастралната карта на местността „Акротирия” в землището на гр. Несебър

Производството е по реда на чл. 215 ЗУТ.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства.

Други доказателствени искания нямаме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете административната преписка, приложена от ДНСК – гр. София. Естествено, че оспорвам представените документи към жалбата, с оглед на това, че същите се отнасят за преместваем обект – реанимационен пункт, а за останалите описани подобекти – стоманобетонова опорна стена, рамка и площадка, няма как да има разрешение  и да бъдат в схемата за поставяеми обекти.

Не оспорвам факта, че реанимационният пункт по местонахождение се намира там, където е посочен в представената от жалбоподателя схема по чл. 56 от ЗУТ, но оспорвам факта, че той е преместваем. Твърдим, че пунктът е изпълнен от тухлени зидове и представлява строеж по смисъл на §5, т. 38 от ЗУТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам жалбата за неоснователна. Видно от представените по делото доказателства с административната преписка и доказателствата, представени от жалбоподателя, процесният обект представлява строеж и не отговаря на изискванията на чл. 56 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти на територията на плажовете.

 

На основание чл. 157 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо изх. №БС-2528-00-171/12.01.2009 година.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя най-късно до следващо съдебно заседание да представи заверено копие от концесионния договор, който твърди, че е сключил и по който е страна.

С оглед служебното начало съдът намира, че по делото следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи  от какво е изграден процесният обект и къде се намира по схемата, представена от жалбоподателя, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място, както и да извърши справка в община Несебър по отношение на всички писмени доказателства, които имат отношение към процесния обект, да даде заключение по следните въпроси:

Да опише от какво е изграден процесният обект, как изглежда, какви са размерите му, каква е конструкцията му, как е захванат за земята, и в схема, изготвена от вещото лице, да посочи къде се намира и съвпада ли с пункт 2 от схемата, представена на лист 7 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Г., която да се призове след представени доказателства за внесен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

УКАЗВА на същия, че в същия срок следва да представи доказателства за внесения депозит.

ДАВА възможност на всички страни най-късно до следващо съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становището си по жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.06.2009 година от 11.00 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: