ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 529 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:06 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Едноличен търговец „ТИ ЕМ – М.К.“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В. М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание от ответника е постъпил опис, нещо като опит за молба по чл. 192 ГПК, след което съдът е задължил трето неучастващо по делото лице „Табако трейд“ ООД да представи оригиналите на 158 броя фактури. В отговор това трето лице с писмо, в което са изписани фактурите, на 27.06.2018 г. е представило оригиналите.

На 20.06.2018 г. е постъпила молба от вещото лице М.Д., в която е заявила, че в периода от 22.06.2018 г. до 05.07.2018 г. ще отсъства от града и затова й е необходимо повече време, за да изготви заключението.

На 02.07.2018 г. е постъпило становище от пълномощника на жалбоподателя, в което е заявила, че не възразява да бъде даден ход на делото, иска да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението, ще вземе становище при представяне на фактурите. При отсрочване на делото иска да е след 10.09.2018 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат доказателствата.

 

По доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от трето неучастващо по делото лице „Табако Трейд Бургас“ ООД – 155 броя оригинали на фактури, подробно описани в придружаващото ги писмо от управителя на  дружеството.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.11.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: