ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 529 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Едноличен търговец „ТИ ЕМ – М.К.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат И.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Веселин М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000217003544-091-001/29.11.2017г. съставен от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 31/02.02.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам изцяло жалбата.

Отново твърдя обстоятелството, че не сме получавали стоката по твърдените процесните фактури, описани в ревизионния акт, както и в решението на директора на дирекция „ОДОП“, както и оспорваме обстоятелството, че сме разписвали тези фактури. Те са събрани в хода на производството след жалбата против ревизионния акт и се запознахме с тях едва след представяне на преписката. Част от фактурите са нечетливо копие и не може да се установи кой е издателя, както и на част от тях не е видно, има положен подпис, но не е видно кой го е полагал, дали за предал стоката или за получател на стоката.

В тази връзка, моля да задължите ответната страна да представи, на основание чл.183 от ГПК, процесните фактури в оригинал, за да може да се установи действително кой е издател на фактурите с предмета на стоките, както и да се установят подписите. Искам да маркирам например на стр. 280, 281 и 282 и ответникът да каже, дали всичките тези представени фактури, които са в преписката, имат подписи на получател. Защото на част от тях има подпис, от които не е ясно кой е издател на фактурите. Нечетливи са копията.

В случай, че ответната страна, след представяне на оригиналите на фактурите и потвърди, че подписът е положен и има положен подпис на получател, ще искам назначаване на съдебно-графологична експертиза с искане за установяване на обстоятелствата дали подписът и там, където има ръкописни текстове, е на жалбоподателя М.К. и дали е положен от жалбоподателя.

И моля също така да бъде назначена и съдебно-икономическа експертиза с поставени задачи, които представям в писмен вид, с копие за ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Представям доказателства за електронните подписи на служителите на НАП, които са издали съответните ревизионен акт, ревизионен доклад и заповедите за възлагане на ревизия.

Относно искането на процесуалния представител на жалбоподателя да представим оригиналите на фактурите, заявявам, че същите не са налични в ТД на НАП Бургас, което е видно от преписката по делото. Оригиналите се намират в съответния доставчик. Мисля, че доставчикът беше „Табако трейд Бургас”ООД и ако жалбоподателят иска да бъдат представени оригиналите, то „Табако Трейд Бургас “ ООД следва да представи оригиналите.

Относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, смятам че въпрос №1 така, както е зададен, отговорът се намира в кориците на делото, а именно, че процесните фактури не са отразени в счетоводството на жалбоподателя. Относно въпрос № 3 – също не са налице плащания, тъй като, ако бяха налице такива плащания, нямаше да ги има констатациите от ревизионния акт. А по въпрос №2 считам, че вещото лице няма как да отрази дали има реализиран приход, тъй като в счетоводството на жалбоподателя няма как да бъде проверен този въпрос.

Ревизионният акт е потвърден в тази му част, в която са потвърдени подписите на жалбоподателя. Твърдя, че подписът на тези фактури е на жалбоподателя, там където има подпис на получателите по фактурите. В тази връзка е и съдебната практика на ВАС по аналогични случаи.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото пълен опис на ревизионната преписка, като опише всички доказателства, които иска да бъдат приети по делото.

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства, удостоверяващи компетентността на органа, издал обжалвания ревизионен акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и на доставчика по фактурите, да даде заключение по формулираните от адвокат И. въпроси, описани в становище, представено в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв. вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Доколкото чл. 183 от ГПК не поставя други условия, освен изявления на страната и предвид направеното изявление от пълномощника на жалбоподателя, както и като се съобрази със становището на ответника, че фактурите не се намират у него, а у трето неучастващо по делото лице, както и като съобрази, че копията на фактурите са представени от ответника като доказателство на тезата, поддържана с РА, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника, в 14-дневен срок от днес, по реда на чл. 192 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, да направи искане за събиране на доказателства, намиращи се у трето неучастващо по делото лице.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснатите доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: