ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 529 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ваг къмпани” ООД се явява адвокат В..

За ответника - началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.- Поддържам заключението, което съм представила.

Вещото лице А., на въпроси на адвокат В.: Данните и описаното в заключението са само за посочения имот.

Юрисконсулт Н.- Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат В. – Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Н. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В. - Моля да уважите жалбата и отмените като незаконосъобразен оспорения АУЗД. Представям писмени бележки с копие за ответната страна и списък на разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

Юрисконсулт Н. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите акта на директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответната страна 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: