ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 529 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ваг къмпани” ООД се явява адвокат В..

За ответника - началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с изх.№13643162-1/29.10.2014г. от ЕVN България, както и постъпило по факса разрешение за строеж № 42/25.09.2008г. на гл.архитект на община Несебър. Писмена молба не е приложена, което не позволява да бъде установено лицето, представило разрешението за строеж.

 

Адвокат В.- Във връзка с допусната техническа грешка в жалбата уточнявам, че обжалваме Решение № Н 4-4568#4/17.01.2014г. на началника на отдел „МДТ” при Община Несебър. Представям удостоверение от „ВиК” ЕАД - Бургас, че за този имот няма разкрита партида. Заявявам, че изпратеното по факса разрешение за строеж се представя от жалбоподателя по настоящото дело във връзка с факта, че имотът е отреден за жилищни нужди, в който е разрешено изграждането на жилищна сграда. Моля същото да бъде прието като доказателство. Няма да соча други доказателства. Водя допуснатия до разпит свидетел. По отношение на доказателствата, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, може и комплексна, която да установи как е формиран размерът на задължението по процесния акт, като съобрази подадените от жалбоподателя декларации по чл.21 от ЗМДТ за периода 2011г. – 2012г. и обстоятелството, че същият не се ползва.  Вещото лице да посочи размера на задължението, като съобрази декларациите и характера на имота, че същия е жилищен и да изчисли дължимите лихви от падежа на задължението до датата на акта. По отношение на твърденията, че имотът не е застроен, ще се ползвам от доказателствата.

Юрисконсулт Н. – Моля да приемете докладна записка от органа относно начина за формиране на задълженията, ведно с декларациите за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имота, както и акт за частна общинска собственост за изграждане на депо на гр.Обзор. По отношение на съдебно-счетоводната експертиза - не възразявам същата да бъде допусната.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писма с изх.№13643162-1/29.10.2014г. и № К-2050-1/28.10.2014г., съответно от ЕVN България и от ВиК Бургас, разрешение за строеж № 42/25.09.2008г. на гл.архитект на община Несебър, акт №5744 за частна общинска собственост, докладна записка относно АУЗД №1140/03.12.2013г. и два броя декларации по чл.21, ал.1 от Наредба №11 на Община Несебър.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия с протоколно определение от 03.06.2014г. свидетел, на когото сне самоличността както следва:

С.К.С., роден на ***г. гр. Варна, с постоянен адрес гр. Варна, ул. Иван Вазов №10, ет.5, ап.10, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела със страните. предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Свидетелят С. на въпросите на адвокат В.-Работя във фирма за недвижими имоти. Вторият ни офис се намира в гр. Обзор. „Ваг къмпани” ООД закупиха парцел в гр. Обзор с площ от 1075 кв.м. през м. август 2007г., чрез моето посредничество, затова и знам парцела и заявявам, че той не граничи с изградени улици. От трите страни на парцела е ливада. Имотът не граничи с асфалтов път, има планирана улица, която не е изградена. Контейнер около имота не съм забелязвал, няма. Той не позволява и достъп на камиони за сметоизвозване, тъй като няма път до там. Около него, в съседните имоти, също няма контейнери. Парцелът е в новата част на гр.Обзор, където не е изградена инфраструктурата, не е в центъра. Имотът е голо поле. Почти всеки ден съм в гр.Обзор. В южната част на парцела има жилищна сграда, той граничи с ограда, като достъпът е невъзможен. Оградата е на чужд имот.

Юрисконсулт Н. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля от съдебната зала.

 

Адвокат В. - Представям скица №31789/03.10.2007г. на службата по геодезия, картография и кадастър Бургас относно поземления имот, собственост на „ВАГ къмпани” ООД. На този етап няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Н.- Не възразявам да се приеме представената скица.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА скица №31789/03.10.2007г. на службата по геодезия, картография и кадастър Бургас относно поземления имот 53045.502.9, собственост на „ВАГ къмпани” ООД.

 

СЪДЪТ, с оглед извършването на допуснатата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 11.50 ч., за които дата и час страните са уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: