ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                               град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХVІІ административен състав       

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова 

Административно  дело номер 529 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ВАГ КЪМПАНИ ООД се явява адв. В. ***, надлежно упълномощена.

За ответника по жалбата- Началник отдел МДТ при Община Несебър се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ваг Къмпани” ООД против Акт за установяване на задължения по декларация № 1140/03.12.2013 г., издаден от Главен експерт в отдел „МДТ” при община Несебър, потвърден с Решение № Н4-4568#4 от 17.01.2014 г. на началника на отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

АДВ. В.: Поддържам жалбата. Моля да приемете декларация по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 11 на Община Несебър за  освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване, поради това, че той няма да се ползва през цялата година. Представям 2 броя декларации от 2010 г. за 2011 г. и 2011 г. за 2012 г. Имам доказателствени искания за доказване на обстоятелството, че имотът не се ползва за целия процесен период. Моля да допуснете един свидетел при режим на довеждане, с чиито показания ще установим обстоятелството, че имотът е затревен, че е негоден да генерира отпадъци, тъй като не може да бъде ползван за жилищни нужди, че в имота няма изградена инфраструктура, която да позволява извозване на отпадъци. Моля да ми бъдат издадени съдебни удостоверения, които да ми послужат пред „ВиК” гр. Обзор и „ЕВН България” за това дали има за имота открити партиди. Ние твърдим, че няма разкрити такива партиди.   Моля да задължите ответната страна да представи доказателства за това как е формирано това задължение, предвид разликата за следващия отчетен период. Моля да представят доказателства на депо за депониране на отпадъци в този район и трудови договори на служители в общината по сметопочистване и сметоизвозване, план-сметки, решения за общинския съвет за определяне на ТБО за процесния период.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам изцяло жалбата. Представям и моля да приемете и приложите по делото писмени доказателства- Заповед № 7/18.02.2008 г. за назначаване на началник отдел „МДТ”; трудов договор № 163/23.10.2008 г.; скица от система ИКАР на процесния имот; длъжностни разписания на дейност БКС към кметство гр. Обзор за 2011 и 2012 г., утвърдени от кмета на община Несебър; трудови договори и длъжностни характеристики на лица, работещи в БКС гр. Обзор; справки за налични МПС и закупени материали за БКС - Обзор през 2011 г. и 2012 г. Относно решенията на общинския съвет, представям редакцията на представени с предходна молба от Община Несебър – вх. № 2237 в кориците на делото. Относно искането на жалбоподателя за допускане до разпит на свидетел при режим на довеждане, предоставям на съда да прецени. Моля да ми предоставите възможност в следващото съдебно заседание да представя допълнителни писмени доказателства относно собствеността на сметището в гр. Обзор, както и ще бъде представена подробна справка за начина, по който е формирано задължението. Не възразявам да се приемат декларациите представени от жалбоподателя по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 11 на община Несебър. Същите са взети са предвид когато е изчислено задължението.

АДВ. В.: От представената справка не става ясно за кой район е представена. Не възразявам да бъде приета.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис на лист 2 от делото, както и днес представените писмени доказателства както следва: 2 броя декларации по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър за 2010 и 2011 г.; справка за платени такси на Община за депониране на отпадъци; Заповед № 7/18.02.2008 г. за назначаване на началник отдел „МДТ”; трудов договор № 163/23.10.2008 г.; скица от система ИКАР на процесния имот; длъжностни разписания на дейност БКС към кметство гр. Обзор за 2011 и 2012 г., утвърдени от кмета на община Несебър; трудови договори и длъжностни характеристики на лица, работещи в БКС гр. Обзор; справки за налични МПС и закупени материали за БКС - Обзор през 2011 г. и 2012 г.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на жалбоподателя поисканите съдебни удостоверения, след заплащане на съответната държавна такса.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.07.2014 г. от 10,20 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: