Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1105 

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                      ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 529/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът М.А. ***, е оспорил решение № 124/28.01.2013г. постановено по АНД № 3314/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 3299/02.07.2012г. на началника на сектор „ПП” КАТ към ОДП Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от същия закон, на касатора е наложена глоба в размер на 50 лв. и са отнети 8 контролни точки на основание Наредба І-1959 на МВР. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и се иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено и наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че оспореното пред него наказателно постановление не страда от пороци и го е потвърдил. На възраженията на жалбоподателя свързани с медицинска забрана да употребява предпазен колан районния съд е отговорил като е посочил, че документа, с който жалбоподателя удостоверява това обстоятелство не е издаден от българска лекарска консултативна комисия в състав от трима ортопеди, която според районния съд единствено може да даде мотивирано заключение, въз основа на заболяването на жалбоподателя, дали той действително следва да попадне в групата на лицата освободени от ползването на предпазен колан. Освен това съдът е приел, че след като засегнатото рамо на жалбоподателя е дясното, а мястото на шофьора на автомобила е предно ляво, то предпазния колан не засяга болното рамо на лицето. На последно място съдът е заключил, че шофирайки автомобила М.А. сам се е поставил в положение на нарушител, тъй като самия той не е съобразил препоръките на лекаря си, забраняващ дълго шофиране.

Настоящият състав не споделя тези доводи на районния съд, които обосновават крайния му извод за законосъобразност на обжалваното пред него наказателно постановление.

Настоящият касатор е наказан за това, че на 24.06.2012г. в 12.50ч. в гр.Бургас на бул.”Демокрация”, като водач на МПС с рег.№А2798КС, не използвал предпазен колан, с което нарушил чл.137а, ал.1 предл.1 от ЗДвП.

При констатиране на нарушението веднага е съставен АУАН, връчен на същата дата на касатора, в който последния изрично е възразил, че има хирургическа интервенция на дясно рамо и това го освобождава от употреба на предпазен колан в конкретно посочен срок. Касаторът се е възползвал и от правото си в тридневен срок от връчване на АУАН да възрази, като на 26.06.2012г. е депозирал в Областна дирекция на МВР Бургас подробно възражение. Посочил, че при проверката полицейския служител е отказал да изслуша всякакви пояснения и възражения от негова страна, целящи да удостовери с документи причините, поради които не е сложил предпазен колан. Въпреки тези възражения е издадено наказателно постановление № 3299/02.07.2012г., с което касаторът е санкциониран за нарушението описано по-горе.

            Съгласно разпоредбата на чл.137а, ал.2 от ЗДвП могат да не използват обезопасителни колани пет категории лица, като в т.2 са посочени лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан. Както пред районния съд, така и с касационната жалба касаторът е представил заверено копие, придружено с превод от удостоверение издадено от Университетска болница „Емъри” в Мидтаун, Небраска, САЩ, подписано от доктор Д. Г.Х. – професор по ортопедична хирургия, според което М.А. е претърпял артроскопска хирургия на дясното рамо и в период от четири месеца от интервенцията пациентът следва да спазва конкретно посочени ограничения, между които да не шофира дълго време и да не употребява предпазен колан.

            Според настоящия състав така представения документ надлежно удостоверява обстоятелство, касаещо здравето на лицето, което попада в хипотезата на чл. 137а, ал.2, т.2 от ЗДвП. Изрично в медицинския документ е записано, че в четиримесечен срок от интервенцията лицето не следва да употребява предпазен колан. В същия документ е посочено, че медицинската хирургична интервенция се е състояла в периода 15.04.2012г. – 18.04.2012г., следователно четиримесечния период изтича на 18.08.2012г. Конкретното нарушение е извършено на 24.06.2012г., което е в рамките на този период.

            При така установения факт следва да се приеме, че деянието на М.А. попада в изключенията, които законодателят е регламентирал относно въведеното задължение водачите и пътниците в МПС от определени категории, когато автомобила е в движение, да използват обезопасителни колани. Районният съд е следвало да се съобрази с представените доказателства. Не са налице законодателни изисквания, които да игнорират доказателствената сила на представения документ, само защото е издаден от небългарски медицински орган.

Основателни са възраженията на касатора, че районния съд не е компетентен да направи извод, че след като начина на поставяне на колана в автомобила не влиза в съприкосновение с дясното рамо означава, че физическото състояние на лицето позволява използването на обезопасителен колан, още повече, че по делото се съдържат доказателства за обратното под формата на удостоверителен документ, подписан от лекар, който за разлика от съда притежава професионална компетентност да прецени това обстоятелство. Ако съдът е имал съмнения, въпреки представеното доказателство, е следвало да назначи експертиза, която да установи дали поставянето на коланът би попречил на физическото състояние на лицето с оглед конкретния здравословен статус.

Основателно е и възражението, касаещо извода на съда затова, че касаторът, шофирайки автомобила сам се е поставил в положението на нарушител, тъй като не е спазил препоръките на лекаря да не шофира дълго време. От процесния казус не става ясно дали М.А. е шофирал дълго време, още повече, че нарушението е констатирано в града, а шофирането от една до друга точка в рамките на населено място, с изключение на хипотезите при които тази дейност се извършва по занятие (напр. таксиметров шофьор), не може да се приеме като дълго шофиране.

След като са налице предпоставките, при които законът е позволил неизползване на предпазен колан, то не е налице съставомерно деяние. По тази причина обжалваното пред районния съд наказателно постановление е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Като е достигнал до различни от тези изводи районния съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, а по съществото на спора следва да бъде отменено и наказателното постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 124/28.01.2013г. постановено по АНД № 3314/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3299/12/02.07.2012г. издадено от началник група в сектор „ПП” към ОД МВР Бургас, с което на М.А.А., за нарушение на чл.137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.4, т.7, предл.първо от същия закон, е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и на осн. Наредба №І-1959 на МВР са отнети осем контролни точки.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: