Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 983/ 20.05.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 528/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Многопрофилна болница за активно лечение- Лайф Хоспитал” ЕООД, ЕИК 147138653 е оспорил решение № 196/15.02.2016 година, постановено по АНД № 3965 по описа за 2015 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 02/НП 682 от 06.12.2013г., издадено от директора на РЗОК - гр.Бургас, с което за две нарушения на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл.183 вр. с чл.189, т.6б и т.8 от НРД за медицинските дейности за 2015г., на основание чл.105а, ал.4 от ЗЗО, на „Многопрофилна болница за активно лечение- Лайф Хоспитал” ЕООД, ЕИК 147138653, са наложени две имуществена санкция, всяка в размер на 400 лв.; за други две нарушения на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл.183 вр. с чл.189, т.6а и т.7 от НРД за медицинските дейности за 2015г., на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО на същото лице са наложени две имуществени санкции, всяка в размер на 200 лв. и за трети две нарушения на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл.183 вр. с чл.189, т.6а от НРД за медицинските дейности за 2015г., на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО на касатора са наложени две имуществени санкции, всяка в размер на 300 лв. Касаторът счита, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон и иска неговата отмяна, а по съществото на спора – отмяна на наказателното постановрение.

            В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

            Ответникът по касационната жалба, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и иска решението на РС- Бургас да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна като краен резултат.

Пред районния съд касаторът „Многопрофилна болница за активно лечение- Лайф Хоспитал” ЕООД е обжалвал наказателно постановление № 02/НП 538 от 22.06.2015г., издадено от директора на РЗОК - гр.Бургас. Съдът в мотивите си е обсъдил законосъобразността на обжалваното НП, в диспозитива обаче е потвърдил друго НП - наказателно постановление № 02/НП 682 от 06.12.2013г., издадено от директора на РЗОК - гр.Бургас. Това противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт постановен по дело разглеждано по реда на ЗАНН вр. с НПК (чл.84 от ЗАНН) не може да бъде изправено по реда на инстанционният контрол. Доколкото в НПК не е уреден институтът на очевидната фактическа грешка, противоречието не може да бъде изправено и от самия съд постановил съдебният акт. 

Правилното описание на обжалваното постановление е от съществено значение толкова, доколкото следва да бъде ясно в правния мир кой е обжалвания предмет, спрямо който ще се разпростре силата на присъденото нещо и крайния резултат от съдебното оспорване. В случая макар и описанието на фактите да е идентично с тези по наказателно постановление № 02/НП 538 от 22.06.2015г., издадено от директора на РЗОК - гр.Бургас, обстоятелството, че постановлението не е посочено правилно в диспозитива на решението би довело до объркване по отношение на това кой акт, налагащ наказание е потвърден от съда.

По тази причина решението на районния съд следва да се отмени, а делото – да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.222, ал.2, т.1 и чл.218, ал.2 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 196/15.02.2016 година, постановено по АНД № 3965 по описа за 2015 година на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02/НП 682 от 06.12.2013г., издадено от директора на РЗОК - гр.Бургас.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: