О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  978/10.06.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на десети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                    СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д.№ 528/2014 година

 

Производството е образувано по жалба на Н.Б.К. *** срещу покана за доброволно изпълнение с изх. № 6196/17.02.2010 година, издадена от дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас (лист 37) - за заплащане на задължения за ДНИ и ТБО за минали години.

Подадената жалба е недопустима. Поканата за доброволно изпълнение не представлява индивидуален административен акт, поради което е недопустимо оспорването й пред съд по реда на АПК. Поканата за доброволно изпълнение по  чл. 182 ал.1 от ДОПК не представлява индивидуален административен акт, тъй като с него не се установяват задължения, а само се констатират възникнали вече публични задължения.

С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Б.К. *** срещу покана за доброволно изпълнение с изх. № 6196/17.02.2010 година, издадена от дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас - за заплащане на задължения за ДНИ и ТБО за минали години.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 528/2014 година.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 -дневен срок от съобщаването - пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: