Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 1268      Година  12.07.2012      Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 528 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 130/21.01.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4484 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Възразява срещу изводите на първоинстанционния съд, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно че оспорваното наказателно постановление е издадено след изтичането на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди наказателното постановление.

Ответникът – Н. Л.С. ***, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление №34471-О-0006997А/25.08.2011г., издадено от директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО на Н.С. е наложена глоба  в размер на 200 лева. За да отмени процесното наказателно постановление съдът е приел, че АУАН е съставен извън преклузивния шестмесечен срок по смисъла на чл.34 ал.2 от ЗАНН. Посочено е, че към дата на 01.04.2011г. нарушителят е бил известен на административнонаказващия орган и най-късно е можело да му бъде съставен АУАН до 01.07.2011г., но това не е сторено и съответно бездействието на административния орган е довело до незаконосъобразност на наказателното постановление, тъй като не е спазен преклузивния срок за съставянето на АУАН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия съдебен състав не споделя мотивите на първоинстанционния съд за допуснато нарушение на чл.34 от ЗАНН.

С издаденото наказателно постановление е ангажирана отговорността на Н.Л.С., в качеството му на представляващ „Каралева 79” ЕООД, за това, че не е спазило законоустановения срок – 31.03.2011г. за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО за данъчния финансов резултата и дължимия годишен корпоративен данък за 2010г., с което е осъществен състава на нарушението по чл.264, ал.1 от ЗКПО.

Съгласно чл.264, ал.1 от ЗКПО, управител, ликвидатор/синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, който с действие или бездействие е допуснал нарушение, посочено в чл.261, 262 или 263, се наказва с имуществена санкция или с глоба в размер от 200 до 1000 лева.

Съгласно чл.261, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.

Видно от нормата на чл.261, ал.1 от ЗКПО, законодателя е предвидил административнонаказателна отговорност за данъчно задължено лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок. Сроковете по чл.34 от ЗАНН за съставяне на АУАН по отношение на тези две отделни административни нарушения започват да текат от различен момент. В случай, че лицето въобще не е подало декларация, срока започва да тече от първия момент в който може да се установи нарушителя и това е 01.04.2011г. - деня, следващ крайната дата на която е следвало да се подаде декларацията – 31.03.2011г.. В случай, че лицето подаде декларация след законоустановения срок, срока по чл.34 от ЗАНН за съставяне на АУАН започва да тече от деня следващ деня на подаване на декларацията.   

След като с оспореното наказателно постановление отговорността на лицето е ангажирана, за това, че годишната данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО, на представляваното от него дружеството не е подадена в срок, сроковете по чл.34 от ЗАНН за съставяне на АУАН, започват да текат от деня следващ този на подаване на декларацията, а не както неправилно е приел първоинстанционния съд.

Не се спори между страните, че дружеството представлявано от санкционираното лице е данъчно задължено лице по ЗКПО, което е следвало да подаде годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2010г. в срок до 31.03.2011г.. Такава декларация е входирана в ТД на НАП гр.Бургас с вх.№ 0200014459 на 08.07.2011г. т.е. към датата на съставяне на АУАН с бланков № 0006997, с оглед на което настоящият касационен състав намира, че преклузивния срок по чл.34 от ЗАНН не е изтекъл.

С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение, като постановено при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество, като се потвърди наказателното постановление, по следните съображения:

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение и при издаването на оспореното наказателно постановление, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице.

В конкретният случай, деянието извършено от санкционираното лице осъществява състава на нарушение по чл.264, ал.1 от ЗКПО, с оглед на което правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Определения от административно наказващият орган размер на наложената глоба клони към предвидения от законодателя минимум, като касационната инстанция намира същата за справедлива.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХV-ти състав

                                                      

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 130/21.01.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4484 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №34471-О-0006997А издадено на 25.08.2011г. от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

 

                      

                               2.