ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 527 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Л.М., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. К. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.К.– Началник Сектор в РУ – Несебър при ОДМВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

АДВ. К.:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на А.Л.М., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000062/07.02.2018 год., издадена от П.К.– Началник Сектор в РУ – Несебър при ОДМВР гр. Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с писмо вх.№ 2328/23.02.2018 г. административна преписка, предоставена от Началник РУ - Несебър при ОДМВР гр. Бургас.

В изпълнение на Определение № 529/08.03.2018г., съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 3360/22.03.2018г. документи, предоставени от Началник РУ - Несебър при ОДМВР гр. Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.К.:  Поддържам жалбата макар и не на посоченото в нея фактическо основание. Заповедта е незаконосъобразна предвид мотивацията за наказанията. Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Доказателствени искания нямам и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с писмо вх. № 2328/23.02.2018г. административна преписка, както и постъпилите с вх.№ 3360/22.03.2018г. документи, предоставени от Началник РУ - Несебър при ОДМВР гр. Бургас.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ.К.: Моля да постановите акт, с който да отмените обжалваната заповед. Ние твърдим, че тя е немотивирана в частта, в която се определя срока за прекратяване регистрацията на пътното превозно средство. Законодателят е предвидил срок от 6 месеца до 1 година. Следователно, за да бъде проверена волята на административния орган защо е избрал срок от 9 месеца, следваше да има изложени мотиви и съображения, които да мотивират органа за избраната продължителност. В случая очевидно такива липсват, което според мен възпрепятства съда да извърши проверка относно законосъобразността. Разпоредбата на чл. 171, т.2, буква „а“ предвижда различни хипотези, при които следва да се приложи разпоредбата. В настоящата заповед е допуснато смесване на различни хипотези, които предполагат различна фактическа наличност на едната или другата хипотеза. Изписано е „водачът не притежава свидетелство за управление - лишен от управление“. Ако направим справка с разпоредбата на чл.171, т.2а, буква “а“, ще видим, че непритежаването на свидетелство за управление е самостоятелна хипотеза, но тя касае валидността на съответната категория за управление на МПС. Това е самостоятелна хипотеза. Друга е  хипотезата, когато става въпрос за лице, лишено за управлява МПС. В случая в заповедта очевидно  такова разграничение не се прави. Двете хипотези се смесват, което прави невъзможно да се разбере волята на административния орган. Още едно основание: в същата разпоредба законодателят е предвидил възможността тази мярка да се приложи, както спрямо собственик на МПС - когато е управлявано от него, така и когато е управлявано от несобственик. В случая в тежест на административния орган беше да докаже, че в действителност жалбоподателят е управлявал лично МПС, прилагайки най-малкото талон за регистрация на това МПС – нещо, което в случая не е сторено. За това моля за съдебен акт, с който да отмените обжалваната заповед.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: