Р Е Ш Е Н И Е

 

         842                                         11.05.2017г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 527 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Административното дело е образувано по искова молба от „ЛЕГИТИМ С” ООД, ЕИК ***, представлявано от И.Г.П., чрез пълномощник адвокат С.С.А. *** с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 1100.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и заплатено адвокатско възнаграждение по КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г., претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – Наказателно постановление № 1802/30.05.2016г., издадено от кмета на община Приморско, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на депозиране на исковата молба да окончателното й изплащане.

С исковата молба се претендират разноски, като е представен и списък на същите.

В съдебно заседание ищецът „ЛЕГИТИМ С” ООД, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

За ответната страна Община приморско, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище, че исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена.

         Съдът, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства по реда и условията на чл.154, ал.1 и чл.235, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено от фактическа страна следното:

         На основание  Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 00000018392 от 25.05.2016г., съставен от А.М.П., на длъжност старши експерт данъчен контрол в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско, във връзка с извършено от жалбоподателя нарушение на чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, било издадено Наказателно постановление № 1802 от 30.05.2016г. от кмета на Община Приморско, с което на „ЛЕГИТИМ С” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Триадица, ул.”Позитано” *** било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100.00 лева на основание чл.127, ал.1 от ЗМДТ.

         Недоволно от така издаденото НП дружеството подало жалба до съда, във връзка с която било образувано НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. С решение № 123/14.09.2016г. на РС - Царево, обжалваното НП № 1802 от 30.05.2016г. на кмета на Община Приморско било потвърдено. „ЛЕГИТИМ С” ООД обжалвал решението на първоинстанционния съд пред Административен съд – Бургас, във връзка с което било образувано КНАХД № 2065 по описа на съда за 2016г. С решение № 156/09.02.2017г. Бургаският административен съд отменил решение № 123/14.09.2016г. на РС – Царево и потвърденото с него НП № 1802 от 30.05.2016г. на кмета на Община Приморско.

         От приложените по делото НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г. се установява, че дружеството – жалбоподател е било представлявано пред първоинстанционния и касационния съд от адвокат С.С.А. от САК. По административнонаказателното дело е приложено пълномощно от 02.08.2016г., с което представляващият „ЛЕГИТИМ С” ООД е упълномощил адв. А. да го представлява, заедно с Договор за правна защита и съдействие, с който е определено възнаграждение в размер на 550.00 лева, като е отразено, че посочената сума е платена реално по банкова сметка. ***шване на плащането с дата 24.08.2016г. По касационното административнонаказателно дело е приложено пълномощно от 02.11.2016г., с което представляващият „ЛЕГИТИМ С” ООД е упълномощил адв. А. да го представлява, заедно с Договор за правна защита и съдействие, с който е определено възнаграждение в размер на 550.00 лева, като е отразено, че посочената сума е платена реално по банкова сметка. ***шване на плащането с дата 03.11.2016г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         Предявеният иск е с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и се разглежда по реда на глава единадесета от АПК.

Исковата молба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването. Разгледана по същество исковата молба е основателна поради следните съображения:

Отговорността по ЗОДОВ е обективна. Съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани от действия или бездействия на техни органи или длъжности лица при или при повод на изпълнение на административна дейност. Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това дали са причинени виновно от отговорното длъжностно лице. Вредата като правен институт представлява накърняване имуществото на правните субекти или на техни неимуществени блага. Когато е засегнат патримониумът на едно лице вредата е имуществена, тя се състои в претърпяване на загуба или пропусната полза. Границите на отговорността се разпростират до вредите, "които са пряка и непосредствена последица от увреждането". Неимуществените вреди представляват сериозно засягане на личността и достойнството на гражданина, изразяваща се в претърпяване на болки и преживявания на страдания.

Отговорността на държавата или на общините за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразните актове, действия или бездействия на техни органи или длъжностни лица, при или по повод изпълнение на административна дейност може да бъде ангажирана при безспорната установеност на елементите от фактическия състав на нормата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Отговорността възниква при наличие на няколко комулативни предпоставки – неимуществена и/или имуществена вреда /причинена загуба или пропусната полза/; незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата /или общината/; вредата да е настъпила при или по повод изпълнение на административна дейност, както и пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразния акт, действие или бездействие и настъпилата вреда. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата и общината по посочения ред. Практиката на административните съдилища в това отношение е постоянна и последователна.

Съгласно Тълкувателно решение № 1/15.03.2017г. на ВАС на РБ – ОСС от I и II колегии постановено по тълкувателно дело № 2/2016г. при предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от този закон.

В настоящото съдебно производство наведените от ищеца фактически основания за предявения иск са претърпените от него имуществени вреди от направените разноски във връзка със заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г. По двете дела са приложени пълномощни, с които представляващият „ЛЕГИТИМ С” ООД е упълномощил адв. А. да го представлява пред първоинстанционната и касационната инстанция, заедно с Договори за правна защита и съдействие, с който е определено възнаграждение в размер на 550.00 лева, като е отразено, че посочената сума е платена реално по банкова сметка ***тежните нареждания за извършване на плащането.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай е налице фактическият състав за реализиране на отговорността на Община Приморско по отношение на заявената от ищеца претенция за причинени му имуществени вреди, тъй като са налице всички необходими  елементи и предпоставки за осъществяването й съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. По делото са представени категорични доказателства за реално изплатено възнаграждение на адвокат по НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г., съобразно които следва да бъде определен размера на претендираното обезщетение.

Предвид изложените съображения съдът намира, че исковата претенция на „ЛЕГИТИМ С” ООД, ЕИК ***да бъде осъдена Община Приморско да заплати сумата от 11000.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г., претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – НП № 1802 от 30.05.2016г. на кмета на Община Приморско, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на депозиране на исковата молба да окончателното й изплащане, е доказана и основателна, поради което следва да бъде уважена.

При този изход на делото съдът намира, че искането на представителя на ищеца за присъждане на направените по делото разноски за  възнаграждение на юрисконсулт е основателно и следва да бъде уважено, съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, като размерът на възнаграждението следва да бъде определен съобразно представения по делото Договор за правна защита и съдействие с дата 22.02.2017г. и приложено към него платежно нареждане за извършване на плащането с дата 22.02.2017г., и съгласно документа за внесена държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК вр. с чл.1, ал.2  от ЗОДОВ, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА ПРИМОРСКО за заплати на  „ЛЕГИТИМ С” ООД, ЕИК ***, представлявано от И.Г.П. сумата от  1100.00 /хиляда и сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по НАХД № 512 по описа на Районен съд – Царево за 2016г. и заплатено адвокатско възнаграждение по КНАХД № 2065 по описа на Административен съд – Бургас за 2016г., претърпени в следствие от отменен незаконосъобразен акт – Наказателно постановление № 1802/30.05.2016г., издадено от кмета на община Приморско, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от датата на депозиране на исковата молба да окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА ОБЩИНА ПРИМОРСКО за заплати на  „ЛЕГИТИМ С” ООД, ЕИК ***, представлявано от И.Г.П. направените по делото разноски за внесена държавна такса и възнаграждение на адвокат общо в размер на 575.00 /петстотин седемдесет и пет/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: