ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети септември                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 527 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Ищеците М.К.И., К.И.К. и З.И.К. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. Г., с пълномощно.

         За ответника Община Руен - редовно уведомен, се явява адв. Ж., с пълномощно.

         Ответникът Регионален инспекторат по образованието Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Маринова.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         С оглед изясняването на обстоятелствата от значение за спора, на основание чл.145, ал.3 и чл.146 от ГПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО.

 

         Производството е образувано по искова молба от К.И.К. и З.И.К. ***, лично и като законни представители на малолетната М.К.И. *** и Регионален инспекторат по образованието - Бургас, с която се претендира осъждане в условията на солидарност  на ответниците за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, причинени на ищците от незаконосъобразно бездействие на ответниците.

         Цената на иска на М.И. – за претърпени неимуществени вреди – е 10 000 лева.

         Цената на иска на К.К. – за претърпени неимуществени вреди – е 1 000 лева, а за претърпени имуществени вреди – 117,49 лева.

         Цената на иска на З. К. – за претърпени неимуществени вреди – е 1 000 лева.

         В исковата молба се заявява, че на 09.07.2014 година, около 17:30 часа, в двора на основно училище „Алеко Константинов“ в село Добромир малолетната М.И. е играла с други деца от присъединената към училището детска градина, която М.И. посещава. През този ден служители на училището са запалили в двора огън, за да изгорят събрани от тях отпадъци. Въпреки, че дворът на училището е бил използван от децата от детската група за игра и спортни занимания, жаравата от огъня е била оставена неизгасена и без надзор, което е създало предпоставки за инцидент. Малолетната ищца е навлязла в жаравата и е изгорила ходилата си, а също и част от ръцете си – в опит да премахне въглени. Получените изгаряния са наложили двукратна оперативна намеса, а като краен резултат – М.И. е претърпяла телесно увреждане – термично изгаряне на ръцете и стъпалата ІІ, А, Б степен, от което ще останат белези завинаги.

         Инцидентът се отразил неблагоприятно върху М.И. – травматичното увреждане е довело до психологичен шок, изразяващ се в неспокойствие, уплаха  и затвореност.

         Другите ищци също заявяват претърпени неимуществени вреди по повод страданията на М.И., изразяващи се в притеснение за здравето и бъдещето на пострадалото дете.

         Твърди се, че задължението за осигуряване на безопасност на децата в училищния двор е на ответниците и след като те не са изпълнили задълженията си, следва да понесат отговорност.

         За установяване на твърдените обстоятелства са представени доказателства по опис (лист 3 стр.ІІ от делото) направени доказателствени искания – за установяване на причините болки и страдания на М.И. и двамата й родители  е поискано да бъдат допуснати двама свидетели, а при евентуалност – за установяване на фактическата обстановка във връзка с получената травма е поискано да бъде допуснат до разпит трети – поименно посочен свидетел.

         Представени са доказателства проведено лечение на ищеца М.И..*** – счита исковата молба за допустима, като прави възражение за нейната основателност. Не се оспорва факта на възникналото увреждане, но се оспорва твърдението, че пострадалото дете е посещавало детска градина към основното училище. Представят се доказателства, че към момента на инцидента М.И. не е била сред децата, които са били записани за обучение в детската градина към училището. Поддържа се, че увреждането е настъпило в извънучебно време и неработен час -  през лятната ваканция, около 17:30 часа. Оспорва се наличието на причинно – следствена връзка между задълженията на ответника, възложени на училищното ръководство и тяхното неизпълнение от училищните власти, причинило инцидента.

         Вторият ответник – Община Руен – оспорва пасивната си процесуална легитимация, като заявява, че не е страна по възникналото правоотношение, предвид обстоятелството, че училището е самостоятелен субект на правото. По същество поддържа, че в момента на инцидента детето е било оставено на грижите на баба си, която го е придружавала. Доколкото М.И. не е била записана за обучение в детската градина (работеща на едносменен режим – само преди обяд), а дворът на училището не е обществено място със свободен достъп, изгарянето, настъпило в неучебно време не е резултата от виновно бездействие на училищната администрация.

        

Правното основание на предявения иск е чл.1, ал.1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

        

С оглед естеството на спора, по направените възражения за недопустимост на исковата молба от ответниците, съдът счита следното. Във вида в който са формулирани, претенциите на ищците са свързани с противоправно бездействие на ответниците – да осигуряват безопасни условия за пребиваване на деца в двора на училището (правоотношения, които съдът преценява като административни по своя характер). Дали и доколко е налице твърдяното бездействие е въпрос по съществото на спора и не може да бъде обсъждан с настоящия доклад.

Доказателствените искания на ищците – за допускане до разпит на свидетели са частично основателни. По отношение на искането да бъдат допуснати до разпит двама свидетели (за установяване на неимуществените вреди, претърпени от тях), доколкото с техните показания ще бъдат доказвани едни и същи обстоятелства, съдът счита, че разпитът на един от тях е напълно достатъчен. Що се отнася до искането за разпит на допълнителен свидетел – за установяване фактическата обстановка при инцидента, съдът счита, че такъв разпит не е необходим, защото между страните по делото няма спор относно механизма на причиняване на травмата на М.И..

С оглед оспорването на правомерността на присъствието на М.И. в двора на училището след приключване на дневното работно време и в неучебен период, съдът указва на ищците, че твърдените отрицателни факти от ответниците следва да бъдат опровергани от ищците, върху които е възложена тежестта на доказване.

Забележки по доклада и доказателствени искания?

 

Адв. Г.: Нямам забележки по доклада. Поддържам исковата молба.

 

Адв. Ж.: Не възразявам по доклада.  Поддържам отговора на исковата молба. Оспорвам размера на предявените неимуществени вреди, като считам, че същите са завишени. Да се приемат приложените към отговора на исковата молба доказателства от Община Руен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Искът е процесуално допустим. По отношение неговата основателност ще взема отношение след приключване на съдебното дирене. Да се приемат приложените писмени доказателства.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от ищците с исковата молба, съгласно описа на л.3, стр.2 от делото, както и доказателствата представени от ответниците, съгласно описа на л.45, стр.2 и на л.71-72.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при довеждане от ищците.

 

Адв. Г.: Водим свидетеля.

 

В залата е въведен свидетеля.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

И.К.М. на **  години, неосъждан, баща на ищеца К.К. и дядо на ищеца М.  И..

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Адв. Г.: Разкажете ни какво се случи с М. на 9 юли 2014 г.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: На 9 юли 2014 г. се прибирам от работа и чувам, че се говори в къщи, че М. паднала в някакво огнище в училищния двор. Беше към 18,10 часа. Не я видях в какво състояние е, защото вече я бяха закарали в Бърза помощ. Видях я на другия ден в болницата. Беше в много лошо състояние с превързани ръце и крака. Тя плачеше, крещеше дори. В болницата тя предстоя 13-15 дни. След като я изписаха от болницата й предписаха селиконови превръзки, които да й се правят на ден по три-четири пъти. Правеше ги снаха ми З.. М. без мен не искаше да й се прави нищо. Носехме я до тоалетната, не можеше да стъпва на краката си. Ако се налагаше да отиде в друга стая или на друго място, майка й я носеше на ръце. Не можеше сама да се храни. Не мога да си спомня дали е пила обезболяващи лекарства след като я изписаха от болницата. Превързването беше много болезнено. Селиконовите превръзки се лепят и с течение на времето се отпускат и отново трябва да бъдат натискани за да се залепят. Детето се чувстваше психически недобре. Много се промени. Редовно плачеше за няма нищо. Нощно време, ако съм до нея, спеше. Цяла зима беше превързана – до края на зимата детето беше с превръзки. На другото лято - 2015 г. също, но по нарядко слагахме превръзки за да не се запарва. Това се отрази на родителите. Не беше добре. Не мога да опиша. Тъй е било писано. И сега към настоящия момент не може да носи всякакви обувки, примерно сандали. Крачетата се зачервяват и кървят като се слагат обувки и сандали без чорапи. Без чорапи не е за нея.

 

Адв. Ж.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Тези селиконови превръзки, които е носила М., за затваряне на раните ли са били използвани или за изчезване на белезите?

 

ОТГОВОР: За изчезване на белезите.

 

ВЪПРОС: От гледна точка на функционалността на детето, тоест способността му да си служи с ръцете, като неин роднина, забелязвате ли промяна?

 

ОТГОВОР:  Може да хване предмет, обаче все я боли.

 

ВЪПРОС: През 2015 г. – 2016 г. тя е била записана да посещава занятия с други деца, ползвала ли е химикал да пише?

 

ОТГОВОР:  Да ползва химикал да пише.

 

ВЪПРОС:  Минавали ли сте периодични медицински прегледи след инцидента?

 

ОТГОВОР:   Да наскоро пак бяха във Варна.

 

ВЪПРОС: Има ли издадени медицински документи, епикризи?

 

ОТГОВОР:  Не зная.

 

Адв. Г.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Ж.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме доказателствени искания.  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия, категорично в конкретния случай става дума за една недопустима небрежност, допусната от административния орган. Конкретните административните органи са призвани и извикани на живот за това да се грижат за възпитанието и образованието на нашите деца, но също така и за опазване на техния живот и здраве. В отговорите на ответниците се застъпва идеята, че едва ли не след като М. към момента, в който се е случил този злощастен инцидент, не е посещавала детската градина, един вид ответниците отказват да носят отговорност за случилото се. В действителност задължението на РИО и Община Руен е не да осигурят здравето и живота на определен кръг деца, а вмененото им задължение е да се грижат за имущество публична и държавна собственост - училищата и детските градини, обслужващите звена и дворовете, които да са в такова състояние, че да са безопасни спрямо всички. В отговора си РИО възразява, че в случая ставало дума за административна дейност или за бездействие причинено от административна дейност. Това не е така. Настоящото увреждане на здравето на малолетната М. е породено от неизпълнението на Заповед № 37/21.10.2013 г. на директора на ОУ „Алеко Константинов” - с. Добромир, която забранява тютюнопушенето и използването на открит огън в основното училище. Контролът е възложен на директора. Неоснователни са и защитните тези на община Руен, като в своя наредба за придобиване, управление и разпоредба с общинско имущество е записано, че управлението на имотите публична общинска собственост, предоставени от общинския съвет, се извършава от ръководителите на тези организации под контрола на кмета на общината. Става дума за административен контрол, който общината не е осъществила. Именно това бездействие на административния орган е довело до увреждане на здравето на детето.

Едва ли някой от нас е преживял това, което малката М. е била принудена да изтърпи. Няма толкова силни думи, които да опишат страданието на малолетното дете.

Пострадали в случая са и нейните родители, тъй като те през цялото време, не само по време на изгарянето, но и по време на оперативната интервенция и във възстановителния период са съпреживявали и съчувствали на дъщеря си. Характера и интервенцията на изгарянията сами по себе си са много болезнени и от тях може да се направи извод за действителните мъки и страдания, които едно нормално човешко същество би изпитало от тях. Налице са всички елементи на непозволеното увреждане, противоправност на деянието под формата на бездействие. Настъпилата вреда, която е безспорна, не се оспорва от ответниците, както и причинната връзка.

Във връзка с горното, моля, да уважите изцяло исковата ни претенция. Моля за Вашата справедливост. Нека този случай да не остане в аналите на съдебната практика като поредния случай на колективна безотговорност.

 

Адв. Ж.: Моля да прекратите иска, предявен в настоящото производство по отношение на ответника Община Руен, тъй като общината не е пасивно легитимирана да носи отговорност по предявения иск.

В условията на евентуалност, моля, да ми се даде възможност да изложа в писмени бележки.

Моля да отхвърлите предявения иск, тъй като същият не носи елементите на юридически факт, обосноваващ претенцията по чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ, като подробните съображения относно това наше становище ще изразя също в писмените бележки в представения от съда срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам предявения иск за основателен поради наличие на кумулативните предпоставки на чл.1, ал.1 ЗОДОВ.  С оглед събраните писмени доказателства и депозираните свидетелски показания в днешното съдебно заседание, може да се направи категориен правен извод за претърпени неимуществени и имуществени вреди от ищците, които са в причинна връзка с противоправното бездействие на ответниците. Както досежно неимуществените, така и досежно имуществените вреди отговарят на всички критерии за справедливост. Моля да уважите ищцовата претенция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: