ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 527 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ М.К.И., К.И.К. и З.И.К. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. Г., с пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА Община Руен - редовно уведомен, се явява адв. Ж., с пълномощно.

За ОТВЕТНИКА Регионален инспекторат по образованието Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

ЗА БУРГАСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молба с вх. № 1955/27.02.2017 година, с която процесуалният представител на ищците е направил искане за отвод на настоящия съдебен състав с три аргумента:

1. Че след приключване на устните състезания, вместо да реши спора по същество, съдът е прекратил делото с „мними основания за недопустимост“, чиято неоснователност е била потвърдена категорично от ВАС;

2. Че производството е било насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание след почти пет месеца от размяната на книжата, а съдебният акт е постановен един месец след изтичане на срока по чл. 235 ал.5 от ГПК, обстоятелства, възприети от ищците като отказ от правосъдие и

3. Че въпреки, че не се е произнесъл с решение, съдът вече е формирал убеждение по съществото на спора, защото в прекратителното определение е констатирано, че „правната отговорност на ответниците не може да бъде ангажирана“, т.е. налице е основателно съмнение в безпристрастността на съда.

 

Отделно е изразено намерение Инспекторатът на ВСС да бъде сезиран за извършване на цялостна проверка на работата на настоящия съдебен състав.

 

По направеното искане съдът счита следното:

Основанията за отвод се съдържат в чл. 22 от ГПК, приложим на основание § 1 от ЗР на ЗОДОВ.

Първите два аргумента за отвод не покриват нито една от хипотезите, предвидени в закона. Изразено е недоволство от продължителността на съдебното производство и от съдържанието съдебния акт, с който е прието, че исковете са недопустими, а исковата молба е върната.

След като съпостави датата на образуване на делото и датата на неговото приключване с отмененото определение, съдът счита, че спорът не е бил разгледан в срок, надхвърлящ  разумния. Делото е образувано на 09.03.2016 година и е приключено на 09.11.2016 година (за осем месеца). Разпореждането за размяна на съдебните книжа е постановено на 11.03.2016 година, а отговорите от ответниците са постъпили съответно на 12.04.2016 година и на 26.04.2016 година. На 27.04.2016 година делото е насрочено за 13.09.2016 година от 13:00 часа – в първия възможен заседателен ден и час на ХІ състав, като е отчетена моментната натовареност и предстоящо планирано ползване на платен годишен отпуск за 2016 година. В единственото съдебно заседание са извършени всички необходими процесуални действия, като са уважени всички процесуални искания на ищците, относими към спора. На основание чл. 159 ал.2 изр.І от ГПК, вместо поисканите двама свидетели е допуснат един, предвид желанието с тях да бъдат установявани едни и същи факти. Приети са и всички писмени доказателства, представени от ищците.

Действително, съдебният акт - макар и не по съществото на спора, е постановен след изтичане на срока по чл. 235 ал.5 от ГПК, но отново разумният срок за приключване на делото (с оглед правната и житейската му специфика) не е надхвърлен.

Съдебният акт на Административен съд – Бургас е отменен от ВАС, като е прието, че исковата молба все още е нередовна и са дадени указания за отстраняване на констатиран процесуален порок, а също и за евентуално приложение на т.3 от ТП № 2/19.05.2015 година на ОСС в ГК на ВКС  и ОСС на І и ІІ колегия на ВАС, т.е. за изпращане на спора по подсъдност на общите съдилища. 

Третият аргумент за поискания отвод е с правно основание чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК – твърдения за обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на съдебния състав, а именно – част от формираните мотиви в определение № 1903/09.11.2016 година.

Тези твърдения са неоснователни. Мотивите в определението, че не е възможно правната отговорност на ответниците да бъде ангажирана са свързани единствено с тезата, че исковата молба е недопустима, като насочена срещу ненадлежни ответници. „Недопустим иск може да предяви всеки срещу всекиго. Но допустим иск може да предяви само надлежна страна, и то против друга надлежна страна.“ („Българско гражданско процесуално право“ ІХ преработено и допълнено издание, стр. 174, абзац ІІІ). Тази теза не е възприета от ВАС.

В отмененото определение на Административен съд – Бургас е описана подробно фактическата обстановка по делото, но не са изложени доводи по съществото на спора – за основателността на исковете. В този смисъл, съдът не е формирал вътрешно убеждение, което да възпрепятства неговата обективност при решаването на казуса.

 

Заявеното намерение на ищците да сигнализират Инспектората на ВСС за процесуалните действия на съда също не може да бъде основание за отвод. Ищците разполагат с такава правна възможност, съобразно глава ІІІ раздел ІІІ чл. 56 ал.1 от ЗСВ, а нейното реализиране по никакъв начин няма да се отрази върху безпристрастността на съдебния състав, който по закон следва да окаже пълно съдействие на инспекторите при евентуална проверка във връзка с работата му. Страните са абсолютно свободни да уведомят Инспектората за процесуалните действия на съда, а съдът е длъжен да даде обяснения и ще даде обяснения при образуването на проверка.

 

С оглед на изложеното, като приема, че не са налице основания за отвод, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОТХВЪРЛЯ искането за отвод, направено от процесуалния представител на ищците с молба вх. № 1955/27.02.2017 година.

 

Адв. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Моля да докладвате молбата ми в останалата й част, ако не са запознати ответниците.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Ж.: Запозната ли сте с молбата?

Адв. Ж.: Да, запозната съм с молбата.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОКУРОРА: Запозната ли сте с молбата?

ОТГОВОР НА ПРОКУРОРА: Запозната съм с молбата.

 

Адв. Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор КОСТОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адв. Г.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания:

 

 Адв. Г.: Единствено по отношение на солидарната отговорност на ответниците - със своите бездействия, причинени именно от административната дейност, същите са допринесли за причиняване на вредоносния резултат на основание чл. 53 от ЗЗД, който намира приложение в случая и следва да понесат солидарна отговорност.

Относно приложението в случая на т.3 от Тълкувателно постановление 2 от 19.05.2015 година на Общите събрания на ВКС и на ВАС, искам да отбележа следното:

Съгласно въпросното постановление не са подсъдни на административните съдилища исковете за вреди, причинени от пътната инфраструктура, собственост на общината. В конкретния случай става дума за извършен пропуск за осъществяване на административна дейност, регламентирана по силата на закона от кмета на Община Руен, тъй като съгласно чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за народната просвета общините осигуряват здравното обслужване и сигурността на детските градини и училища. Също така кметът на Община Руен не е осъществил дължимия контрол. Контролът по смисъла на цитираната разпоредба е административен контрол и става дума именно за вреди, причинени от неизпълнение на административни задължения.

Адв. Ж.: Нямам какво да добавя извън писмената защита, искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен относно Община Руен. Не са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 1, ал.1 от Закона за държавата и общините за вреди, а и считам, че не е доказана неупражнена административна дейност от страна на органи на Община Руен, защото въпреки указанията, дадени с Ваше определение № 211/08.02.2017 година, ищецът не успя да конкретизира обстоятелствата, обуславящи претенции за отговорност на общината за неизвършена административна дейност в смисъла на неупражнен контрол по отношение на управление на имот общинска собственост. Както изложих и в писмената си защита, управлението на такива обекти и то публична общинска собственост, каквато е сградата на училище, е възложено на ръководителите на съответните учреждения. Конкретно съм посочила и правната регламентация и обема на правомощията по управление на собствеността в писмените ми бележки.

Категорично не са налице предпоставките на разпоредбата на чл. 53 от ЗЗД, предполагаща солидарна отговорност на ответниците.

Прокурор КОСТОВА: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите предявения иск, тъй като не са налице комулативни предпоставки по ЗОДОВ, липсват доказателства за неизвършени действия или бездействия от длъжностни лица от ответниците, които да са причина за настъпилите увреждания. Моля да отхвърлите искането като неоснователно и недоказано.

 

Реплика на Адв. Г.: Считам, че неупражняването по силата на закона на административен контрол, е отрицателен факт и ако общината счита,        че е извършила административен контрол, трябваше да представи доказателства за това.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: