Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1292                Година 29.06.2018              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.С.

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 526 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от В.В.П. *** против решение № 248/01.12.2017г. постановено по н.а.х.д. № 862 по описа за 2017г. на Районен съд Царево. Съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Община Царево, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Царево е потвърдил наказателно постановление № ОА-113/15.08.2017г. издадено от кмета на община Царево, с което за извършено нарушение на  чл.9, т.4 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево (Наредбата) и на основание чл.47, ал.1 от Наредбата на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева. За да постанови своето решение, съдът е приел, че фактическата обстановка се установява по безспорен начин от събраните писмени и гласни доказателства. Наложеното административно наказание „глоба“ е намерено за правилно определено, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението е неправилно.

На В.П. е наложено административно наказание „глоба“ за това, че на 28.07.2017г., около 01,30часа, в бар „Родерик“, находящ се в с.Варвара, , в качеството му на наемател, е допуснал свирене след 23:00ч., което нарушава спокойствието на гражданите в жилищните сгради, намиращи се в близост до заведението.

В закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) се регламентират обществените отношения в областта на шума в околната, като съгласно чл.1, т.1 в неговия обхват попадат и локалните източници на шум. Съгласно § 1, т.4 от ДР на ЗЗШОС, „Локални източници на шум“ са търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията. Процесното заведение бар „Родерик“ попада в дефиницията за локален източник на шум, съответно и в обхвата на ЗЗШОС.

В нормите на чл.3, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗЗШОС, е разграничена уредбата на управлението на различните видове шум в различни нормативни актове, като ал.5 предвижда изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради да се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.е. законовата делегация, съдържаща се в чл.3, ал.5 от ЗЗШОС, дава правомощие на общинския съвет да въведе регламентация само относно конкретно визираната категория шум – този предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни сгради. В този смисъл, извън законовата делегация остава правомощието на общинския съвет  за регламентация с  местна наредба на категорията шум, предизвикан от локален източник на шум, респ. не е налице хипотезата на чл.8 от ЗНА. В този случай, с оглед нормата на чл.15, ал.3 от ЗНА и при констатираното противоречие на Наредбата със ЗЗШОС, следва да намери приложение по-високия по степен акт, а именно закона.

Съгласно чл.16а, ал.2 от ЗЗШОС, не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00ч. и 7,00ч.. Видно от описанието в съставения АУАН процесното заведение находящо се в с.Варвара е от открит тип, в близост до жилищни сгради, като озвучаването е констатирано около 01,30ч. на 28.07.2017г.

Съгласно чл.36 от ЗЗШОС, актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, определени от компетентните органи по чл.17-21 от ЗЗШОС, съответно, с чл.37 от ЗЗШОС е възложена компетентност за издаване на наказателни постановления по този закон на органите по чл.17-21 от закона. Извън този кръг остават кметовете на общини. Правомощията на кмета на общината по този закон са уредени в неговия чл.22, като видно от т.4 - кметът упражнява контрол за спазване изискванията на чл.16а от закона. Вярно е, че като орган, упражняващ контрол по приложението на закона, кметът би бил компетентен да издава наказателни постановления на основание общата норма на чл.47, ал.1, б.“а“ от ЗАНН, но в случая, специалния закон го е изключил от кръга лица с правомощия за издаване на наказателни постановления по ЗЗШОС, видно от нормата на чл.37 от закона. В този смисъл, прилагайки ЗЗШОС, следва да се приеме, че наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган, което е основание за неговата отмяна.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 248/01.12.2017г. постановено по н.а.х.д. № 862 по описа за 2017г. на Районен съд Царево и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-113/15.08.2017г. издадено от кмета на община Царево .

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                              2.