ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 526 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.Я., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.  

 

Изявление на ищеца П.Д.Я.: Запознат съм от председателя на настоящия съдебен състав, че с оглед Определение № 6788 от 31.05.2017 г. на Върховен административен съд на Република България е отменено разпореждане на Административен съд гр. Бургас, с което ми се отказва предоставяне на правна помощ. С определението си вас е разпоредил да ми се предостави правна помощ под формата на процесуално представителство по административно дело № 526 от 2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. Заявявам също, че председателят на настоящия съдебен състав ме уведоми и за това, че с уведомително писмо изх. № 920 от 09.06.2017 г. съветът на Адвокатска колегия гр. Бургас е определил за мой процесуален представител по настоящето дело адв. Н.И.И. от АК-Бургас.

Във връзка с горното в настоящето съдебно заседание декларирам, че не желая да ползвам адвокатската помощ на определения ми за процесуален представител адв. Н.И.И., като изрично заявявам, че не желая да ползвам правна помощ, като по настоящето дело ще се защитавам сам.

 

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от П.Д.Я. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София да заплати сумата от 1 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени и неимуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас за периода от 01.04.2014 г. до 31.01.2015 г.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. Смятам, че по делото са събрани достатъчно писмени доказателства. През този период е имало множество посещения от европейски и български комисии, които са били на наблюдение в корпуса на Затвора Бургас, като информация в тази връзка може да се намери в интернет и в Държавен вестник. Считам, че по делото са представени така посочените от мен документи, поради което не считам за нужно да ангажирам допълнителни писмени доказателства. Не считам за необходимо да ангажирам и гласни доказателства. В тази връзка според мен не е нужно разпит на свидетели. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима, като ответник може да се конституира ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София като ЮЛ. По основателността на иска и размера на исковата претенция считам, че същия е неоснователен. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради изричното изявление на ищеца за липса на доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с отговора по исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да ми се присъди сумата за посочения от мен времеви период в исковата молба.  Във връзка с трудовото законодателство аз бях така да се каже назначен на работа във ведомството на Окръжен затвор гр. Бургас. През този период по закон и както е записано в ЗИНЗС се полага в рамките на 2 /два/ часа доброволен труд. При нас назначаването е ежедневно, без почивни дни, включително събота и неделя в рамките на започване от 6:00 часа сутринта до 6:00 часа вечерта.  Хигиенни материали веднъж седмично се предоставят за почистване на огромна част от площта на тази база, в която бях аз – IV-ти голям коридор, който е около 160 кв. м. Платнището за дезинфекция на пода е старо одеяло, което се измива на ръце без ръкавици и други защити. Тоалетните, които представляват четири на брой отвори, се почистват с маркучи, също без защитни дрехи. В случая говоря за гумени ботуши. Когато има силна струя за обливане на тоалетните липсват защитни престилки или гумени ботуши. Същевременно не се предоставят хигиенни материали допълнително. Предоставя се един сапун от 1983-1987 г. Това е за хигиенизиране след работа и целия затворнически процес. Друго, което мога да добавя, е че пренасянето на храната сутрин, обед и вечер става на ръце, казанът е доста тежък – около 50 кг, няма защитни капаци, двама души го пренасят в рамките на четири етажа по стълбите - изкачване и слизане, което се извършва за норматив.  Трябва да се действа много бързо. Същевременно се изхвърлят и казани за смет, които са доста тежки, в рамките на 50 кг, четири на брой. Те също се изхвърлят и се изнасят от четвъртия етаж до сметището на затвора, което е доста отдалечено - около 400-500 м. в рамките със стълбището. Също без необходимите санитарно-хигиенни материали за дадената длъжност, която се извършва.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че подадената искова молба е неоснователна, тъй като тя съдържа обобщени факти и обстоятелства, а не конкретни такива, които се отнасят до личното положение на ищеца. Не са посочени конкретни незаконосъобразни действия или бездействия на административния орган или конкретно длъжностно лице, преките вреди и причинната връзка между тях.Също така не е доказано, че са претърпени посочените в исковата молба  вреди. По делото са налице данни от медицинския картон, че лицето е било преглеждано, била му е предоставена медицинска помощ. По отношение на изискването за предоставяне на 4 кв.м. площ също не е налице незаконосъобразно действие. Към момента тази разпоредба не действа, тя ще действа едва от 2019 г.

Поради изложеното считам, че не са налице основания, за да се реализира административнонаказателна отговорност по ЗОДОВ. Моля да отхвърлите исковата молба.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: