ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 526 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно призован, не се явява. За него адвокат О., с  пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на ИАРА, редовно призован, се явява юрисконсулт П., с пълномощно от днес

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.И.А., С.Д.Р., Л.Г.Р., П.О.Я., К.В.М., Е.М.Ч., Я.Л.Н., В.Г.И., Г.К.В., Д.Г.Д.,  Б.С.И., П.А.Д.,  Ж.С.И., редовно призовани, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „Натура 2010”ЕООД, „Аква хънт”ЕООД, Н.Р.О., Л.Д.Т., „Чупринов 65”ООД, И.М.Р., М.Г.Т., „ЕГЕО 3”ООД, „Продезайн груп”ЕООД, С.Я.В., С.Г.И., А.В.С., Р.П.Т., П.А.В., Б.Р.К., А.Т.П., К.А.Х., Н.Д.Г., Н.А.К., Д.М.Д., С.Т. *** 13-Г. К.”, С. А. С., Й.К.С., М.В.Г., „Мирамар”ООД, И.А.Б., М.С.С., Н.Г.Х., Т.С.И., А.Г.Р., Д.М.М., В.Н.Б., П.Х.Х., Ж.П.П., С.Н.С., Х.С.Я., Д.П.И., Д.С.Д., „ДКД „ЕООД,  А.С.С., Г.Д.Й., Г.М.С., К.Й.Н., „Хотел Созопол”ЕООД, „Маркони инвест”ЕООД, С.Ж.Д., Ж.П.Ж., Д.Й.Ж., А.С.Д., И.Д.Л., Г.Н.Д., Г.К.Я., Н.С.Г.,  Д.М.С., „Емко”ЕООД, Е.Х.Г., Р.Б.П., М.И.Т., В.С.К., Д.П.Д., Ц.А.Н., И.А.К., М.М.К., Т.А.К., С.М.А., С.А.Т., М.Н.Г., „Кондрос”ООД, Т.В.В., Г.З.А., А.Ч.П., „Селин 09”ЕООД, Й.Я.А., З.Т.К., И.С.И., М.Я.Ж., М.Д.П., Г.К.К., Н.В.Т., Д.В.Д., „Мерилин енд Аквантис”ООД, П.Т.П., К.Д.Д., „Меркурий груп”ЕООД, Н.К.В., Б.И.С., И.Г.Д., К.А.П., „Харасимос”ООД, „Ана Бела 1”ЕООД, ЕТ „А. Н. Я., А.В.З., Е.К.Я., Д.Н.Н., „Розалица 34”ЕООД, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е по делото административната преписка по обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам си жалбата. Моля, да се приеме като доказателство по делото представената административна преписка. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.: Жалбата е неоснователна. Моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. Р.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Р.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.М.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Ч.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Н.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА Б.  И.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

ЗАНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и със становище вх.№2877/22.03.2016г. писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ О.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените оспорените административни актове, като считаме същите за незаконосъобразни. Обжалваният мълчалив отказ е незаконосъобразен доколкото за административния орган е съществувало задължение за произнасяне по заявлението на жалбоподателя, посочено в жалбата. Несъстоятелни са доводите срещу това наше възражение, че е налице такова произнасяне. В административния акт за преразпределяне на свободния капацитет няма препращане към протокол на комисията за да се приеме, че самият протокол е част от мотивите на административния орган, поради това считаме оспорената заповед за незаконосъобразна. Административният орган се е произнесъл без да вземе под внимание всички заявления в производството, включително и на жалбоподателя. В случая видно от административната преписка, която е представена по делото е налице нарушение на принципа установен в чл.13 от АПК на равенство между страните. Считаме, че в приложените към тръжната документация критерии не са посочени всички критерии, които са послужили на комисията за оценяване на списъците на риболовните кораби, одобрени за вписване в РКК и на вписаните в РРК риболовни кораби, чийто риболовен капацитет е бил увеличен. Видно от тръжната документация е, че между участниците получили равен брой точки, за да се определи класирането се въвежда допълнителен коефициент който не е ясно как се получава и не е предварително посочен като критерий. Не е извършил правилно оценяване на заявленията, като не са приложени предварително зададените критерии за оценяване. Има неправилно оценяване на 11 участника класирани с по 25 точки, които според нас са с по-малко от 25 точки. Прави впечатление, че обхвата на процедурата е напълно опорочен от административния орган, като приема за свидетелство за годност на кораба, за което се дава 30 точки, заявление за издаване на такова свидетелство, които са коренно различни документа. Този подход е прилаган масово, но е напълно необоснован. Неправилно са оценявани с плюс 10 точки и заявители, които са представили не удостоверение за регистрация по Закона за храните, а отново заявление за регистрация по Закона за храните. Масово при оценяването не е вземано предвид годината на построяване на кораба или липсата на данни за построяването. Представям подробно становище по същество за извършените нарушения на процедурата по оценяване, което моля да имате предвид и отмените обжалвания административен акт, като незаконосъобразен. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, които сме описали в писмените бележки, а именно 30 лева държавна такса и 400 лева адвокатски хонорар.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Уважаема г-жо административен съдия, моля, да отхвърлите подадената жалба, като неоснователна и необоснована. Моля, за подходящ срок за представяне на доводите ни за неоснователност на жалбата в писмен вид.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.: Жалбата е неоснователна. Моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С. Р.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Р.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.М.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Ч.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Н.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.: Жалбата е основателна и моля да отмените заповедта.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.В.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА Б.  И.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

 ЗАНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.: Жалбата е неоснователна и моля да оставите в сила обжалваната заповед.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: