О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 571/ 03.04.2014г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, VІ състав, в закрито заседание на три април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                              СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д. № 526 по описа на Административен съд - Бургас за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

П.Г.Г. и Л.П.Г.,***, са оспорили решение №3177/02.12.1994г. на Поземлена комисия гр.Царево, с изх.№ 223/16.02.1999г. и четири броя нотариални актове изрично индивидуализирани. С оспорването, наречено искова молба, двамата оспорващи искат решението на ПК- Царево да бъде обявено за нищожно, тъй като е издадена въз основа на невлязло в сила съдебно решение по гр.д.№161/1994г. на Районен съд - Бургас, както и да бъдат обявени за нищожни четирите посочени от тях нотариални акта.

Относно оспорване валидността на решение №3177/02.12.1994г. на ПК - Царево, с изх.№ 223/16.02.1999г. компетентен да се произнесе е съответния районен съд съгласно §19, ал.1 от ЗИД на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. Според тази разпоредба индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането му, отказите за издаването им, с изключение на тези издадени от Министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

Конкретно оспорения акт представлява индивидуален административен акт, издаден по реда на ЗСПЗЗ и правилника му за прилагане, за който е предвиден специален ред за съдебно обжалване, различен от общия ред по чл.132 от АПК. Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния Районен съд - Царево.

Що се касае до искането за обявяване нищожността на четири нотариални акта, индивидуализирани в оспорването, наречено искова молба (л.7 от делото) следва да се посочи, че три от тези нотариални акта представляват договори за покупко-продажба, облечени в нотариална форма, а четвъртия е констативен нотариален акт, постановен от съответния нотариус по реда на чл.483 от ГПК(отм.). Подведомствени на административните съдилища са делата по искания изчерпателно изброени в чл.128, ал.1 и ал.2 от АПК. Оспорената валидност на изброените в исковата молба договори в нотариална форма представлява сезиране, което не е от компетентността на административните съдилища, поради което следва също на основание чл.135, ал.2 от АПК да бъде изпратено на компетентния общ съд, в случая Районен съд - Царево.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК Административен съд - Бургас, VІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№526/2014г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Царево.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: