Р     Е     Ш     Е    Н    И    Е

 

  762                                      03.04.2013 год.                                   гр.Бургас

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд,                                       ХІІІ състав,

на двадесет и първи март,                                             две хиляди и тринадесета година,

В открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                                                             

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                      

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

           

                                           ЧАВДАР ДИМИТРОВ                                                                                                      

 

секретар Г.Ф.

прокурор ТИХА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Ч. Димитров

к.н.а.х.д № 526 по описа за 2013 година

 

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Директора на РД “Комисия за защита на потребителите” против решение № 113 от 20.12.2012г. по н.а.х.д. № 3295 от 2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 25099/02.07.2012г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при комисия за защита на потребителите, с което на “Пимлико” ООД с ЕИК ***, за нарушение на чл.50, ал.4 от Закона за туризма, на основание чл.77от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.

Недоволен от Наказателното постановление, касаторът го обжалва изцяло, като оспорва възприетата като надлежно установена в същото фактическа обстановка. Твърди, че събраните по делото доказателства сочат на изводи обратни на направените от АНО, като са налице достатъчно доказателства, за да се приеме за надлежно установено нарушението на разпоредбата на чл.77, ал.1 от Закона за туризма.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на ответника по касационната жалба, редовно уведомен за датата на заседанието не изпраща представител и не взема становище по съществото на спора.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена по-мотивите, изложени в нея.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Неоснователно е възражението на касатора, че първоинстанционния съд е кредитирал единствено показанията на управителя на дружеството и неговия служител. В действителност обсъдени са и свидетелските показания на актосъставителя, но същите са преценени неправилно като неверени и неподкрепени от останалата доказателствена съвкупност по делото.

При цялостна преценка на събраните доказателства се установяват две контратези – според показанията на актосъставителя към момента на проверката намясто в самото заведение не е установен документ за категоризация, поради което са дадени указания на законния представител на дружеството същият да бъде представен на по-късна дата. Според тезата на дружеството жалбоподател такъв документ е бил наличен в заведението. Първоинстанционният съд е предпочел и кредитирал като безпристрастни показанията на свидетелите Т. /управител/ и К., барман в заведението към момента на проверката.

При преценка на събраните по делото доказателства в съвкупност, съдът намира, че гласните доказателствени средства – показанията на двамата свидетели Г. и К. всъщност не са противоречиви, а напротив взаимно се допълват. Отделно от това те биват подкрепени от съставения непосредствено при проверката констативен протокол № К-143423 от 26.03.2012г., който е подписан без възражения от представителя на търговското дружество М. К.а.

На първо място свидетелката Г., незаинтересовано от крайния изход на спора лице излага по делото твърдения за отсъствие, както на удостоверение, така и на временно такова за категоризация на заведението за хранене. Този факт не се оборва от св. показания на св. К., който твърди, че е имало някакъв документ, поставен на витрината, където са били изложени алкохолните напитки, но не сочи категорично вида на документа. В подкрепа на тази теза са и констатациите, отразени в индивидуализирания по-горе констативен протокол от 26.03.2013г. В тях липсата на търсения документ е описана алтернативно – сочи се че в заведението няма поставено на видно място “удостоверение за утвърдена категоризация, нито временно такова за открита процедура по категоризиране”. Ако подобен документ е бил наличен в заведението, същият би бил посочен конкретно в кой от вариантите му е наличен – като времено удостоверение или като окончателно такова и не би бил изброяван алтернативно. Единствено противоречиви на тези констатации са св. показания на св. Т. – съдружник, заинтересована от изхода на спора страна, чиито обяснения не се подкрепят от останалите доказателства по делото.

При така установеното и при липсата на спор относно обстоятелството, че именно ответното по касация дружество е осъществявало туристическа дейност – ресторантьорство в проверения обект, правилно е била ангажирана неговата адм. наказателна отговорност.

Настоящият състав споделя изцяло възраженията на касатора.

Поради основателност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде отменено, а НП потвърдено.

Воден от горното и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

      ОТМЕНЯ решение № 113 от 20.12.2012г. по н.а.х.д. № 3295 от 2012г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 25099/02.07.2012г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при комисия за защита на потребителите, с което на “Пимлико” ООД с ЕИК ***, за нарушение на чл.50, ал.4 от Закона за туризма, на основание чл.77от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 25099/02.07.2012г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при комисия за защита на потребителите, с което на “Пимлико” ООД с ЕИК ***, за нарушение на чл.50, ал.4 от Закона за туризма, на основание чл.77от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.

 

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: