ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.04.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети април                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 526 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Б.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.  А.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява съпругата му И.Т., която представя пълномощно.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.Т., редовно призована, се явява лично.

         За ОТВЕТНИКА - Община Несебър, редовно призована, не се явява представител.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.Т., редовно призован, не се явява.  За него се явява майка му И.Т., която представя пълномощно.

        

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

         АДВ. Б.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като считам, че жалбата се явява недопустима поради това, че оспорващият няма правен интерес от обжалване на процесната заповед и не попада в кръга на заинтересованите лица.

         Жалбоподателите са собственици на съседен имот но считаме, че с разработката за частично изменение на ПУП не се засяга техния имот.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т.: Заинтересовани сме поради това, че се засягаме с одобрената кадастрална карта.

         АДВ. Б.: Заповедта е издадена по инициатива на Г.Д. и всъщност това, което е написал като възражение е против жалбата, а не против заповедта и в този смисъл моля да не се счита, че той се явява жалбоподател по ПУП-а.

 

         Съдът по повод на възражението за недопустимост на жалбата и поради това, че жалбоподателите нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ намира следното:

         С оспорената заповед се изменя ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-124 в кв. 31 на гр. Обзор, като се обособяват два УПИ – ХІ-124 и ХV-124 с посочени градоустройствени показатели и с отреждане за жилищно строителство такова, каквото е било досега и са ситуирани за свързано застрояване двата имота.

         Видно от графичната част към заповедта свързаното застрояване е само и единствено в двата новообразувани имота, като това застрояване е на отстояние от страничните регулационни линии, включително и откъм имота на жалбоподателите – УПИ Х-121. Това означава, че по отношение на жалбоподателите и спрямо тяхната граница с имотите предмет на заповедта, не се наблюдават никакви изменения от сега действащия ПУП. Няма данни и доказателства, че се променя предназначението на имота, та съгласно чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ да е допустимо съседите да са заинтересовани от промяната. Същото се отнася и за това, че не се откриват доказателствата за намалени отстояния спрямо имота на жалбоподателите, а и въобще за цялата разработка. Свързаното застрояване е само в цитираните два новообразувани УПИ, не се разпростира извън тях, поради което съдът намира, че жалбата е подадена от лица без правен интерес по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, като на основание чл. 159, т. 4 от АПК следва да я остави без разглеждане.

         С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Д.А.Т. и И.  М.Т. против заповед № 848/23.12.2009 г. на Кмета на Община Несебър.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 526/2010 г. по описа на Административен съд – Бургас.

         Определението е обжалваемо с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неявилите се пред Върховен административен съд на Република България.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: