Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         748                             17.04.2018г.                        гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и девети март                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Панайот Генков

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 525 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В.В.П., ЕГН-********** ***, против решение №249/01.12.2017г. постановено по НАХД №860/2017г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № ОА-107 от 15.08.2017г., издадено от кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.14, ал.6 от Наредбата за опазването на обществения ред и околната среда на Община Царево (НООРОС), на основание на чл.47, ал.1 от същата наредба, му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като постановен в нарушение на закона и допуснати съществени процесуални нарушения, като отмени и потвърденото с него НП. Касаторът твърди, че районният съд не е обсъдил обстоятелството, че в НП неправилно е посочено правното основание за налагане на глобата – чл.47, ал.1 от НООРОС, тъй като нарушението било извършено за втори път, което се санкционира по следващата алинея на този член. Заявява също, че не е наясно в какво качество му е бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и издадено НП, тъй като е редовен посетител в процесния бар и приятел на собствениците, но не може да му бъде вменено задължение за спазването на приложимата нормативна уредба за дейността на бара. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не ангажира доказателства в подкрепа на тезите си.

Ответникът по касация – кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Представя писмено възражение с което оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за оставяне в сила на атакувания съдебен акт.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Царево с атакуваното в настоящото касационно производство съдебно решение, е потвърдил НП № ОА-107/15.08.2017г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.14, ал.6 от НООРОС, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба на касатора П. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. Санкцията е за това, на 26.07.2017г., около 02,30 часа, при извършена проверка на обект – увеселително заведение, бар „Родерик”, находящо се в с.Варвара, било установено, че П. е допуснал озвучаване на открити площи в бара след 23,30 часа. При проверката в заведението звучала механична музика и то работело с клиенти. В НП е посочено, че нарушението е за втори път.

Първостепенният съд е приел въз основа на показанията разпитания от него свидетел, че В.П. стопанисвал процесното увеселително заведение, поради което правилно е бил определен като субект на реализираната административно-наказателна отговорност. Въз основа на представените писмени доказателства по делото е направил извод, че П. е осъществил визирания състав на нарушение на чл.14, ал.6 от НООРОС и законосъобразно е бил санкциониран по чл.47, ал.1 от НООРОС, тъй като нарушението е било първо за него, а издадените други АУАН и НП били след датата на настоящото нарушение.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Царево е правилно по следните причини:

Жалбоподателят е санкциониран за нарушение по чл.14, ал.6 от НООРОС на Общински съвет Царево, според който не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 7:00 часа, а правното основание на което е наложена санкцията – чл.47, ал.1 от НООРОС предвижда, че се наказват с глоба в размер от 10 до 3000 лева, физическите лица за нарушения на разпоредбите на тази наредба. Правилни са изводите на районния съд, че нарушението извършено от касатора П. не може да бъде квалифицирано като повторно, за да му бъде наложена по-тежка санкция на основание чл.47, ал.2 от НООРОС, предвиждащ, че при повторно нарушение глобата е в размер от 50 до 5000  лева за физическите лица и в тази връзка посочването на наличие на повторност в НП е невярно. Последното не може да бъде счетено за съществено процесуално нарушение, защото нарушителят е бил санкциониран по действително установения състав на нарушение – по чл.47, ал.1 от НООРОС, а именно при липса на повторност. Точно е бил определен и субектът на отговорност, тъй като от показанията на св.М.И.– актосъставител и очевидец на нарушението, безпротиворечиво се установява, че касаторът П. е бил наемател и управител на процесното увеселително заведение. За твърдението си, че е бил само клиент на това заведение П. не е ангажирал никакви доказателства.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение. Като е потвърдил НП № ОА-107/15.08.2017г. на кмета на Община Царево, районният съд е постановил законосъобразно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №249/01.12.2017г. постановено по НАХД №860/2017г. по описа на Районен съд - Царево.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                    ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

 

 

 

                                                                2.