ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 525 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ева 01“ ЕООД, редовно призован, се явява законния представител Т.М. и представител по пълномощно адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на ЦАУ „Зора“ към Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по жалба против решение за поставяне на преместваем обект № 70-00-7267/1/30.01.2017г. на директора на дирекция ЦАУ „Зора“ при община Бургас, с което е отложено искането на жалбоподателя да постави преместваем обект, представляващ павилион – 14 кв.м, на терен публична общинска собственост, находящ се в Приморски парк – позиция Е5 по схемата.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата по изложените в нея основания и съображения.

Да се приеме представената административна преписка. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете частична извадка от схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ, приета с решение № 23-15/31.01.2017г. на Общински съвет Бургас, схема на целогодишни преместваеми обекти и разрешение № ПП000460/27.05.2014г. за поставяне на временен преместваем обект, видно от което позицията, за която е кандидатствал жалбоподателя не е освободена. От представеното разрешение за поставяне на преместваем обект и от срока, посочен в него се разбира, че позицията не е освободена.

Нямам други доказателствени искания.

 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие от административната преписка, а именно: решение № 70-00-7267/1/30.01.2017г. на директор на ЦАУ „Зора“, решение № 70-00-7267/1/06.01.2017г. на директор на ЦАУ „Зора“, опис на заявление по преписка вх.№70-00-7267/01.01.2017г., заявление вх.№70-00-7267/01.11.2016г., справка за актуално състояние от ТР, квитанция за платена такса за разглеждане на документи № 0000423647/01.11.2016г., декларация за липса на задължения към Общински и Републикански бюджет, 2 броя снимки, писмо рег.№ 70-007267/09.01.2017г., жалба от 11.01.2017г.,  протокол № 13А/15.12.2016г., заповед № 3560/13.12.2016г. на кмета на община Бургас, протокол № 14/19.01.2017г. и писмо рег.№70-00-7267/4/31.01.2017г., както и представените в днешното съдебно заседание разрешение №ПП000460/27.05.2014г. за поставяне на временен преместваем обект на директора на ТД „Зора“ и частична извадка от схема за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за позиция Е5 приета с решение от 31.01.2017г.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да поставите решение, с което да уважите жалбата по следните съображения: Съгласно действащата Наредба на община Бургас за поставяне на преместваемите обекти, в разпоредбата на чл.5 е посочен срокът, в който следва да бъдат подадени заявление за кандидатстване и поставяне на такъв обект. В този срок доверителят ми е подал искане, съобразно чл.5 на Наредбата. Представените документи отговарят на изискванията на наредбата и са в срок. По-нататък, по предложение на комисията, назначена със заповед на кмета на община Бургас, същата следва да прецени кое от направените искания следва да бъде уважено. Тя не разполага с пълномощия да отлага и да отказва искания по заявления. В предходно решение комисията се произнася с мълчалив отказ, като директорът на съответното кметство, постанови отказ, който е отменен от съда. Сега комисията, повторно по същото това искане отлага искането на доверителят ми, което считаме за неоснователно, тъй като наредбата не третира такава правна възможност, комисията следва или да одобри или да откаже. От тази гледна точка директорът на съответното кметство е обвързан с решението на комисията и считаме, че тя се е произнесла извън компетентността си по Наредбата и в тази връзка следва да бъде отменено това нейно решение и да бъде върната преписката на административния орган да се произнесе по искането за поставяне на преместваем обект.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да отхвърлите жалбата и да постановите решение, с което да потвърдите решението на директора на ЦАУ „Зора“ като считаме, че същият действа в обвързана компетентност и в този смисъл за директорът не оставя друго, освен да отложи искането на жалбоподателя.

Настоящото обжалване, предмет на настоящото дело, е по обжалване на решението на директора на ЦАУ „Зора“, а не по решение на комисията и считам, че не е относим коментара от процесуалния представител на жалбоподателя за липса на компетентност по отношение на правомощията на комисията, определени с Наредбата. Решението на комисията е въздържал се и тя не се е произнесла по жалбата.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: