ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 525 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:52 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адв. В., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

В залата се явява вещото лице Н.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1012-02-5#4/10.02.2016г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-02175#7/08.01.2016г. на длъжностно лице при ТП на НОИ-Бургас, с което му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ответникът е представил административната преписка. С жалбата е направено искане за извършване съдебно-икономическа експертиза, което е допусната от съда, извършена е от вещото лице К. и представена по делото в срок.

По делото във връзка с искане на жалбоподателя е постъпило удостоверение вх. № 3289/30.03.2016г. от Сектор ПП-КАТ при ОДМВР-Бургас, ведно с приложено извлечение от регистър. Жалбоподателят представи и електронната си кореспонденция с Технологичния институт за автомобилна техника гр.Шумен.

        

         АДВ. В.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения.

Моля да бъдат приети представените с нея доказателства.

В днешно съдебно заседание представям полученото на 24.04.2016 г. официално писмо от „Технологичен институт по автомобилна техника” АД гр. Шумен.

Водим и моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, като със свидетелските показания искаме да установим вида на автомобила, но тъй като е налице писмено доказателство, ако евентуално прецените, нека да разпитаме единия свидетел.

         ЮРИСКОНСУЛТ П.: Възразявам относно разпита на свидетели за установяване на обстоятелства, които са в противоречие с чл. 104, ал. 10 от КСО.

        

Съдът като намери, че са налице писмени доказателства за установяване на обстоятелствата по делото, намира, че не е нужно да извърши разпит на свидетелите за тези факти, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит н свидетели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам депозираната жалба. Моля да приемете представената административна преписка като доказателство по делото. Нямаме други доказателствени искания.

По представеното писмено доказателство считам, че предложение за категорията труд би могло да даде единствено работодателя. Това становище на „Технологичен институт по автомобилна техника” АД гр. Шумен е принципно за дадения автомобил и не доказва, че всъщност жалбоподателят е управлявал точно такъв вид седлови влекач „Шкода-МТТN5”.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

Н.Г.К. – ** г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

След изготвяне на експертизата получих и отговор от Държавна агенция „Технически операции” от където става ясно, че е бил налице трудов договор и че няма данни жалбоподателят да е управлявал тежкотоварен автомобил. Той е бил шофьор на автобус.

 

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Във връзка с писмото и становището, което представихте, сега дали сте успяла да се снабдите с документи и да проверите този работодател за каква категория труд е осигурявал Г.Д.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При условие, че има сключен трудов договор, лицето е волнонаемно. Това, че няма данни да е управлявал тежкотоварен автомобил, категорията труд е трета - шофьор на автобус. Има изрична заверка, че трудът е ІІІ категория.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Двете удостоверения влизат в противоречие едно с друго. Има издадено първоначално УП, в което се сочи, че категорията труд е първа?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При издаване на удостоверението допускаме, че има техническа грешка. Има два реда, като единият е за волнонаемни, а другият за военизирани длъжности и вероятно е сбъркан този ред, на който е отбелязано, че лицето е било на щат на военизирана длъжност. Това ме навежда на мисълта, че в самото удостоверение е отбелязано, че лицето е освободено по точка от КТ, което означава, че е било на трудов договор, а не като военнослужащ.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Може ли да кажете какви удръжки са правени и за каква категория труд?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е било през 1993 г. Тогава още не беше влязъл в сила Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране - когато влезе в сила с обратно действие така, че няма значение какъв процент осигурителна вноска е внасяна. Важно е длъжността, която е заемана.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: В този случай ако от работодателя са внасяни по-големи суми за осигуряване, как би следвало да тълкуваме?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как да е внасяна по-голяма осигурителна вноска за по-голяма категория труд, тъй като претенцията не може да бъде за първа, а за втора категория евентуално ако е карал автомобил с по-голям тонаж. При волнонаемни, които са назначени по КТ, то няма как да има първа категория. Може да има втора ако е карал по-тежък автомобил. Но е установено, че той е карал автобус. Няма как да е втора категория, тъй като шофьор в градски транспорт е втора категория, но не и в поделението, където е служил.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Да разбирам ли, че Вие не сте се запознали какви удръжки са правени?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм се запознала какви осигурителни вноски са плащани. Не съм имала такава задача, но не са и запазени данните толкова назад във времето. Разговарях с главния счетоводител на Държавна агенция „Технически операции” и той ми каза, че не са запазени данните. Няма други данни освен тези заповеди в досието.

Искам да уточня, че когато се внасят осигурителни вноски, предприятието внася една сума, като никъде не пише колко от нея се внася за работника И. или С., поради което няма как да се установи за конкретния работник или служител каква сума като осигурителна вноска е относима.

АДВ. В.: По делото е представено удостоверение на лист 62 от делото от „Комплектстрой” ЕООД. Моля да предявите удостоверението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам възражение.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице удостоверението, находящо се на лист 62 от делото.

 

ВЪПРОС НА АДВ. В.: В т. 1 от таблицата е посочено, че Г.Д. е работил като шофьор, автокран, тежкотоварен автомобил в периода от 17.03.1993 г. до 01.01.2007 г. Непосредствено под таблицата е записано, че втора категория е труда за периода от 17.03.1993 г. до 01.01.2000 г. Липсват едни 7 години от продължителността по тази първа точка. Може ли да кажете при постановяване на разпореждането и съответно решението на НОИ за ІІ категория труд, съгласно това удостоверение кой е приет до 01.01.2000 или до 01.01.2007 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно заверката в удостоверението е прието за ІІ категория само времето до 01.01.2000 г. - 6 години, 9 месеца и 5 дни, което е видно от пенсионния доклад.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: След като няма промяна в длъжността и в удостоверението е посочено, че тази длъжност е изпълнявана до 01.01.2007 г., може ли да дадете някакво обяснение на техническа грешка или на някаква друга причина се дължи, че е посочен труда ІІ категория само до 2000 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не мога да обясня защо така е съставен документа, но за мен това не е перфектния документ, тъй като за всяка длъжност на отделен ред следва да има продължителността на периода и съответно заверка за категория. Тук може и да има техническа грешка, може и да няма. Няма как аз да го установя - времето, когато е бил кранист и когато е шофьор на тежкотоварен автомобил. Пише само шофьор, от което аз не мога да извадя заключение за категорията труд.

ВЪПРОС НА АДВ. В.: Може ли да кажете как би се отразило на изчисленията Ви ако в текстовата част е допусната техническа грешка както е посочено в таблицата - 01.01.2007 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Зачетени са само 5 години и 6 месеца. Те са зачетени като ІІІ категория и ако ги прибавим онези, които са признати за втора - 6 години и 9 месеца имайки предвид, че са му признати 8 години, 1 месец и 15 дни от втора, то ще се изпълни условието ІІ категория да бъде 15 години. Лицето ще придобие право на пенсия, тъй като има възраст и достатъчно стаж. С тези 7 години от 01.01.2000 г. до 01.01.2007 г. ще станат над 15 години.

АДВ. В.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. – 26.04.2016 г.)

 

АДВ. В.: Имам един допълнителен въпрос към експертизата. Моля, вещото лице да се запознае с наличните документи при работодателя - Държавна агенция „Технически операции”, които установяват какви по размер осигурителни вноски са удържани на Г.Д. и съответно внасяни от работодателя и по-конкретно в съответствие с каква категория труд са внасяни тези вноски по време на работата на жалбоподателя към този работодател?

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Предоставям на съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да кажем, че за един миньор, който работи под земята ако се води директор по щатно разписание независимо, че са му внасяни осигуровки за І-ва категория и реално е изпълнявал длъжността подземен миньор, ако по щатно разписание се води директор или някаква длъжност като ІІІ категория, стажът му ще бъде ІІІ категория.

 

Съдът счита, че вещото лице вече посочи, че този по този въпрос е разговаряла със счетоводството на ДА „Технически операции”, поради което намери, че не следва да допуска допълнителен въпрос.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА искането на жалбоподателя за извършване на допълнителна експертиза.

 

АДВ. В.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, с административната преписка, както и тези, представени от страните в хода на делото, както и изпратените писмени доказателства от третите неучастващи в производството лица по указания на съда.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. В.: Моля за Вашето решение, с което да отмените обжалваното решение на директора на ТД на НОИ-Бургас и потвърденото с него разпореждане.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа в писмен вид съображенията си, в указан от Вас срок.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски съобразно списък, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да оставите подадената жалба без уважение. Считам, че от представените писмени доказателства се установи, че г-н Д. не отговаря на изискванията на §4, ал. 1 от ПЗР на КСО, поради което няма право на пенсия.

Подробни аргументи ще представя в писмени бележки, в указан от Вас срок.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: