ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и втори юни                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 525 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Д., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Началник Районно управление „Полиция” Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от ответника Заповед № 8121з-205/18.06.2014 г. на Министъра на вътрешните работи, изискана от съда с определение от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме представената заповед. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото Заповед № 8121з-205/18.06.2014 г. на Министъра на вътрешните работи.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. По наше мнение по безспорен начин се установи, че атакуваната заповед не отговаря на императивната разпоредба на чл. 210, ал. 1 ЗМВР, тъй като не се сочат всички обстоятелства, при които е извършено нарушението, практическата му страна или пък доказателствата, които ги установяват. Прави впечатление една твърде обща формулировка на фактическата страна на нарушението, която не позволява да бъде разбрана същността на нарушението и да бъде организирана адекватна защита. Записано е „не е изяснил обстоятелствата по инцидента”. Кои обстоятелства, обаче, в заповедта не се сочат. Ние бихме могли да предполагаме, че става въпрос за обстоятелства относно качване на лице, пострадало от побой, в автомобил, но само да предполагаме, затова, защото ако извършим една съвкупна преценка и анализ на доказателствата, ще видим, че всъщност двамата свидетели-очевидци Т. и Г., които са установени от жалбоподателя и  неговия колега, видно от свидетелските им показания, когато са разпитвани в хода на досъдебното производство, са съобщили определени факти на жалбоподателя и те са предадени коректно в докладната записка. В тези свидетелски показания никъде не се твърди тези двама свидетели да са съобщавали на полицейските служители за насилствено качване в автомобила.

На следващо място записано е в обжалваната заповед „не е действал в съответствие с процедурите за незабавно реагиране при получен сигнал” и са посочени две приложения, съответно № 4 и № 6,  а те между впрочем имат абсолютно идентично съдържание, като там са посочени 19 задължения на патрулиращите полицаи тогава, когато реагират на подаден сигнал, било в случая на причинена средна телесна повреда или незаконно отвличане. Та ние искаме да разберем от заповедта кое от тези 19 задължения не е изпълнено от страна на жалбоподателя, за да ангажираме доказателства, че това не е така. Бихме могли отново да гадаем дали не става въпрос за нарушение на т. 18, която определя предмета на докладната записка, в която се е представила ясна и точна информация относно получения сигнал и предприетите мерки. Само че тук отново сме изправени пред липсата на фактология. Ако имаме неясна и неточна информация, какво е нейното  фактическо изражение? Затова ще Ви помоля да приемете, че заповедта е  немотивирана на следващо място и като такава се явява и незаконосъобразна и да постановите съответния акт, с който да я отмените.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

ЖАЛОБОПАДТЕЛЯТ Д.: И аз моля да бъде отменено наказанието. Единадесет години съм служител и нямам нито едно наказание.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: