ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 525 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Д., нередовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Началник Районно управление „Полиция” Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.: Няма пречка да разгледаме делото. Да се даде ход.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.Г.Д. против заповед рег. № 304з-67/23.02.2015 г. на ВПД Началник на Районно управление „Полиция” Несебър, с която е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца на С.Г.Д. – главен полицай в група „Охрана на обществения ред” към сектор „Охранителна полиция” РУ „Полиция” Несебър, с искане за отмяната й като поставена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и при неспазване целта на закона.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Искам да направя корекция – нарушението, което съм изписал, че е на чл. 246 от Правилника за прилагане на ЗМВР, всъщност е нарушение по чл. 210, ал. 1 от ЗМВР. Поддържам аргументите, които съм изложил в нея.

Моля да приемете представената преписка като доказателство по делото, но ще помоля да задължите Началника на РУП Несебър да представи заповед № 8121з-205/18.06.2014 г. дотолкова, доколкото в обжалваната заповед се твърди, че жалбоподателят е имал дължимо поведение, налагано от императивно посочени в тази заповед разпоредби. Тази заповед не е публикувана, не е публично достъпна и затова, за да можем да защитим твърденията си, че всъщност липсва това противоправно бездействие от страна на жалбоподателя, е необходимо да разполагаме с текста на заповедта, за да изложим съответните мотиви.

Не поддържаме искането за разпит на свидетели.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя за изискване от административния орган на цитираната заповед, която би следвало да е част от административната преписка по издаването на оспорената заповед.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспореният административен акт.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото заверен препис от заповед № 8121з-205/18.06.2014 г., цитирана в оспорената в настоящото производство заповед.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.06.2015 г. от 14:30 г., за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се изпрати препис-извлечение от протокола на ответника за изпълнение указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: