ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 27.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 525 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Кехлибарена вълна” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам, че не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на „Кехлибарена вълна“ ЕООД срещу решение № Н4-4651#3/17.01.2014г. на началник-отдел МДТ при Община Несебър, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация № 1092/02.12.2013г.

В предходното съдебно заседание на 21.05.2014 г. съдът допусна издаването на две съдебни удостоверения и задължи ответника да представи посочени документи.

 

Съдът ДОКЛДВА, че днес по факса е постъпило писмено становище от жалбоподателя чрез неговия представител адв. В., която е посочила, че поради невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание делото да бъде разгледано в нейно отсъствие, като моли да се приеме следното писмено доказателство във връзка с издаденото съдебно удостоверение, а именно удостоверение за наличие на партида за имот изх. № 12609682-1/04.06.2014 г. на EVN  България, а удостоверение от ВиК не е готово и затова не може да го представи. Посочила е, че няма да сочи други доказателства. Направила е и изявление по съществото на делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че с приложените писмени бележки изпратени по факса няма представено удостоверение за партида към EVN България.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Предвид наше задължение в предходно съдебно заседание представям и моля да приемете обяснителна записка по издаване на АУЗД; декларация по чл. 17, с вх. № 612/29.02.2008 г.; декларация по чл. 17 с вх. № 4112/01.06.2010 г.; декларация по чл. 14 с вх. № 66577/01.12.2010 г.; длъжностно разписание на дейностите на БКС към кметство Обзор съответно към 2010 г., ведно с допълнително споразумение към трудови договори, длъжностни характеристики на събирач на смет, длъжностна характеристика за длъжността шофьор на товарен автомобил, допълнително споразумение към договор № 279, длъжностна характеристика за длъжността чистач на улици, трудов договор № 72, длъжностна характеристика за длъжността механик. Същите тип доказателства представяме за 2008 и 2009 г.

Представям извадка от публична информация по отношение на изпълнените договори за 2008, 2009 и 2010 г. за доставка на кофи, съдове, найлонови торби. Представям и Акт за частна общинска собственост за депото. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът предвид обстоятелството, че жалбоподателят въпреки поисканите за издаване на съдебни удостоверения, в днешно съдебно заседание не представя доказателства свързани с тях, а и още повече, че иска приключване на доказателствата явно е, че поисканите доказателства не са относими към правния спор, поради което следва да се приемат представените писмени доказателства от ответника и намери, че следва да се приключи събирането на доказателствата

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от юрисконсулт Б., а именно: обяснителна записка по издаване на АУЗД; декларация по чл. 17, с вх. № 612/29.02.2008 г.; декларация по чл. 17 с вх. № 4112/01.06.2010 г.; декларация по чл. 14 с вх. № 66577/01.12.2010 г.; длъжностно разписание на дейностите на БКС към кметство Обзор за 2008, 2009 и 2010 г. ведно с допълнително споразумение към трудови договори, длъжностни характеристики на събирач на смет, длъжностна характеристика за длъжността шофьор на товарен автомобил, допълнително споразумение към договор № 279, длъжностна характеристика за длъжността чистач на улици, трудов договор № 72, длъжностна характеристика за длъжността механик.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадения акт Акт за установяване на задължение по декларация № 1092/02.12.2013 г. от органа по приходите като правилен и законосъобразен. В хода на съдебното производство не бяха представени доказателства, че дружеството-жалбоподател е освободено от заплащане на ТБО. Не бяха представени декларации по чл. 71, както и в досието на фирмата, в оригиналните документи в общината не са налични такива. Не се представиха доказателства, че за процесните години 2008, 2009 и 2010 ТБО е платена. В обяснителна записка е описан начина на изчисляване на ТБО за процесните години, като считам, че същата е дължима.

Предвид горното, моля да постановите решение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: