ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 21.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 525 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Кехлибарена вълна ЕООД, редовно уведомен, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Началник отдел Местни данъци и такси” към Община Несебър, не се явява. Представлява се от юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на „Кехлибарена вълна“ ЕООД срещу Решение № Н4-4651#3/17.01.2014 г. на началник-отдел „МДТ” при Община Несебър, с което е потвърден АУЗД № МДТ-1092/02.12.2013 г. Ответникът е представил преписката по издаването на обжалваното решение. Вчера е постъпила молба от жалбоподателя с препис за ответника, с която не се възразява да се даде ход на делото, правят се доказателствени искания. В случай на даване ход по същество, пледира за уважаване на жалбата.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорваме жалбата в цялост. По доказателствата представям и моля да приемете писмени такива по опис, които в едната си част са съгласно молбата на жалбоподателя представляват решение на Общински съвет на гр. Несебър за промилите, заповеди на кмета за процесните години съгласно на населените места и зоните на сметоизвозване, както и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър в редакцията й за трите години. Освен това, представям и скица от система ИКАР по отношение на процесния имот, от която е видно административният адрес на същия.

         Относно представената молба от жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение считам за неоснователно, тъй като в досието касаещо процесния имот няма подадени молби, които да удостоверяват някакво искане от собственика да му бъде намален размера на таксата, тъй като имота няма да се ползва. Такива декларации следва да се представят до края на календарната година, за да бъдат освободени от таксата за следващата година. Такива декларации няма подадени в Община Несебър за 2008, 2009 и 2010 г. Има такава, но тя е извън обсега на обжалвания акт. Относно другите доказателствени искания, моля за следващо съдебно заседание да ми бъде дадена възможност да представя доказателства.

 

         По доказателствата и с оглед изявлението на страните, съдът намира, че следва да се приемат представените по настоящото дело доказателства, следва да бъде издадено на жалбоподателя съдебно удостоверение и следва да се задължи ответникът да представи исканите от жалбоподателя доказателства, които все още не са представени, като се отчете, че с представените с опис в днешно съдебно заседание ответникът е изпълнил една част от исканията на жалбоподателя.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представената от ответника преписка за издаване на обжалваното решение, представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по опис с нарочна молба, както и представената скица от система ИКАР.

         ДОПУСКА издаването на двете поискани съдебни удостоверения от „ЕВН България” и „ВиК”  след внасяне на съответната такса.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата в срок до следващо съдебно заседание да представи актове за публична общинска собственост на сметище на Община Несебър, Разрешение на директора на РИОСВ – Бургас за извършване на дейности по транспортиране и извозване на битови отпадъци за периода 2008-2010 г., трудови договори с лица, осъществяващи и/или изпълняващи задължения по поддръжка чистотата на обществените места в населеното място, за които съгласно длъжностна характеристика имат задължение за поддържане на чистотата на териториите за общо ползване в гр. Обзор, както и доказателства, че се поддържа депо за депониране и обезвреждане на битови отпадъци.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи доказателства за начина, по които е формирано задължението за ТБО за периода 2008-2010 г., както и дали задължението е формирано за жилищен или за нежилищен имот.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи копие на декларациите по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ, както и декларации по чл. 71 от ЗМДТ (чл.21 от Наредба № 11 на общински съвет – Несебър).

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2014 г. от 10,10 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: