Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 26 април  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и девети март, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                          СТАНИМИРА ДРУМЕВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ЕЛГИНА ЧАЛЪМОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 525/2012 Г.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директор на ТД на НАП гр. Бургас, против решение № 2622/16.12.2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3484 по описа на БРС за 2011г., с което е отменено наказателно постановление № 422/14.06.2011 г., издадено от зам.директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на „Импулс- св”ООД гр. Несебър е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.40, ал.1 от Закон за счетоводството (ЗСч.).

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като незаконосъобразно. Излага доводи за липса на предпоставки за приложение на института на давността.

 В съдебно заседание, не взема становище.

Ответникът по касационната жалба, чрез законния си представител намира обжалвания съдебен акт за законосъобразен.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

 Съдът, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел,  че наказателното постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Съдът намира, че обжалвания съдебен акт е законосъобразен, поради което следва да бъде оставен в сила.

АУАН е съставен на 30.06.2010г. за това, че търговското дружество не подало в законоустановения срок до 30.06.2009г. годишен финансов отчет в търговския регистър при Агенция по вписванията, с което нарушило чл.40, ал.1 от ЗСч. За това нарушение и въз основа на цитирания АУАН било издадено атакуваното пред районния съд наказателно постановление.

Дружеството-ответник по касационната жалба е било санкционирано за това, че не е изпълнило свое задължение за подаване на заявление за публикуване на годишния си финансов отчет за 2008г. до 30.06.2009г., с което е нарушило чл.40, ал.1 от ЗСч. Следователно, за конкретния казус първият възможен момент, от който е могъл да бъде установен нарушителя, е денят, следващ крайния срок за публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър при Агенция по вписванията, тъй като регистърът е публичен и достъпа до него е свободен, съгласно разпоредбата на чл.11 от Закона за търговския регистър. Предвид това, контролните органи на НАП са имали обективна възможност да извършат проверка в регистъра и да установят кои са търговците, неподали заявление за публикуване на годишния си финансов отчет в законоустановения срок. Подобни действия по никакъв начин не са обусловени от опосредяващи ги действия на Агенция по вписванията, изразяващи се в изпращане на списък на НАП, съдържащ изрично изброяване на дружествата нарушители на чл.40, ал.1 от ЗСч. Или други действия.

В производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като е нарушен преклузивния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН, което опорочава административнонаказателната процедура и води до незаконосъобразност на наказателното постановление, както правилно е приел първоинстанционния съд

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за неоснователна.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА № 2622/16.12.2011г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3484 по описа на БРС за 2011г..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: