ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: В. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 525 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Община Малко Търново, редовно уведомени, явява се адвокат П., редовно упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор В. Ч.

Вещо лице – Ж.Д.Ж., редовно уведомена, явява се.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

 

Ж.Д.Ж. – 34 години, българска гражданка, неосъждана, висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: При изготвяне на допълнителното заключение сте взели предвид само доставките, по които е отказан данъчен кредит по отношение на доставките на основание чл. 64, ал. 1, т. 5 ЗДДС?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Да.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д: Кои са облагаемите доставки, които се извършват със стоки и услуги и с какви фактури са документирани последващите облагаеми доставки, които са без право на данъчен кредит и се прехвърлят в сметка за стоки с частично признато право на данъчен кредит?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Рекапитулацията е направена единствено и само по начина, по който е поставен въпроса от адвокат П.. Отговорите ми се отнасят за хипотеза, при която част от доставките могат да бъдат използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки. В този смисъл всички доставки, които са описани в Приложение №1 на първото заключение, които касаят чл. 64, ал. 1, т.5 ЗДДС, всички тези доставки в допълнителното заключение са преобразувани точно съгласно тази хипотеза, в която сумата на освободените доставки е освободена от стойността само на тези доставки. Това променя и коефициента, спрямо който се определя какъв следва да бъде частичният данъчен кредит, който може да бъде ползван. И в този смисъл се променя изцяло основното заключение, ако приемем тази хипотеза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д: Смятам, че заключението на допълнителната експертиза не е относимо към законосъобразността на оспорения акт.

Други доказателства няма да сочим.

 

АДВОКАТ П.: Няма да сочим други доказателства. Моля да се приеме заключението на вещото лице и се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че заключението на вещото лице е компетентно и добросъвестно изготвено и като такова следва да бъде прието. Що се касае до неговата относимост, то този въпрос е предмет на окончателния съдебен акт. На вещото лице следва да бъде присъдено и възнаграждение за допълнителното заключение. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на  150 лева, платими от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми по съображенията, изложени в нея, като на база представените 7 броя данъчни актове за прихващане или възстановяване за ревизирания период обявите нищожност на ревизионния акт,  за който са тези АПВ. В случай, че приемете да се произнесете по същество, моля да приемете, че съгласно ЗДДС процесните доставки,  за които данъчният орган не признава и счита, че не следва да се ползва данъчен кредит, същите се явяват ползвани за освободени доставки, т. е. за тях има право да се ползва данъчен кредит, като размерът на задълженията са във вида, установен от вещото лице по допълнителното заключение. Що се касае до другия спорен момент във връзка с данъка по ЗКПО, моля да приемете, че същият не е дължим и следва да бъде отменен изцяло, като в тази връзка представям за сведение 3 броя решения на ВАС, а моля да имате предвид и решението на Административен съд – гр. Бургас по адм. дело №756/2007 г.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Ще представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д: Моля да потвърдите издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен по мотиви, изложени в него.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Ще представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за основателна и моля да я уважите.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: