Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 270   

 

гр.Бургас, 8 март 2010г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми декември, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                                СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. №525 по описа за 2007 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл.129 от ЗУТ.

            Жалбоподателят ПТК „Коопром Б”, със седалище и адрес на *** е оспорил Решение № 8 от 15.12.2006г. на Общински съвет гр.Бургас, с което на основание чл.21, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрил ПУП – ПУР – план за улична регулация на територия на промишлена зона „Север” гр.Бургас. В жалбата е посочено, че жалбоподателят е собственик на имот №33 в кв.14 на ПЗ „Север” като твърди, че с одобрения проект за изграждане на улица се навлиза в собствения му имот и се отнема част от площта на имота в югоизточната му част. Така отнетата площ включва част от сграда и масивна ограда. Жалбоподателят е нарекъл жалбата си възражение и искането в нея е отправено до кмета, като се състои в това да не се утвърждава процесния ПУП или да се възстановят щетите. Тъй като възражението по своята същност представлява жалба против заповедта с която е одобрен ПУП, както и предвид изявленията на процесуалният представител на жалбоподателят в с.з., съдът намира, че искането до него е да се отмени атакуваната заповед по отношение на имота на жалбоподателя.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и иска от съда да отмени решението на Общинския съвет в частта относно имота на ПТК „Коопром Б”.

            Жалбоподателят ЕТ „Пенев ауто – Г.П., със седалище и адрес на управление *** е оспорил същото решение на Общински съвет гр.Бургас, в частта относно имот №33, кв.14 по ПЗ „Север”, гр.Бургас, като твърди, че предвидената нова улица навлиза в собствения му недвижим имот, като засяга част от сграда и частично масивна ограда. Както предходния жалбоподател и настоящия е адресирал искането си до кмета на Общината, нарекъл го е „възражение”. Съдът намира, че и това искане има характер на жалба против решението на Общинския съвет и в нея се съдържа искане за отмяната на това решение, в частта относно имота на жалбоподателя.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

            Жалбоподателят РКС „Черноморие” със седалище и адрес на управление ***, също е оспорил Решение № 8 от 2006г. на Общински съвет гр.Бургас по отношение на имот с пл.№ 33, кв.14 по плана на ПЗ „Север”, гр.Бургас и имот пл.№129, кв.8. По отношение на първия имот се твърди, че при изготвяне на атакувания ПУП административния орган не се е съобразил с правото на собственост на жалбоподателя, като е засегнал същото без да е налице необходимост за това. А по отношение на вторият имот е посочено, че с процесния ПУП неправилно вътрешен път, който е собственост на жалбоподателя и служи за обслужване на имота, е отразен като общински. В жалбата се твърди още, че към момента на одобряване на плана не е било налице изготвено задание, в което да е обоснована необходимостта от изработване на този план. При изработване на плана за улична регулация административния орган не е събрал необходимата информация за съществуващото положение и не е отразил правилно собствеността на терена, предмет на плана за улична регулация. Твърди се още, че липсва екологична оценка на проекта и инвестиционно намерение. Жалбоподателят иска от съда да отмени издаденото решение № 8 от 2006г., в частта относно имот № 33, в кв. 14 и имот № 129 в кв. 8 по плана на ПЗ „Север” гр. Бургас.

            В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, жалбоподателят поддържа жалбата, ангажира доказателства, пледира за отмяна на обжалваното решение, в частта относно посечените в жалбата имоти. Представя писмени бележки.

            Жалбоподателят „Кох-и-нор Хемусмарк”АД, със седалище и адрес на управление гр*** е оспорил също решение № 8 от 2006г. на Общински съвет гр.Бургас по отношение на имот №32 в кв.49 по плана ПЗ „Север” гр.Бургас. Възраженията касаят предвидената съгласно одобрения ПУП тупикова улица, която изцяло е ситуирана в имота на дружеството жалбоподател според жалбата. Твърди се, че тази улица няма никакво функционално значение, не осигурява достъп до друг поземлен имот и не обслужва никакви обществени нужди за да се налага да бъде предвидена като част от уличната регулация и по този начин впоследствие отчуждена от жалбоподателя. Жалбоподателят иска да бъде отменено обжалваното решение като незаконосъобразно, в частта относно имот №32, кв.49.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, ангажира доказателства и пледира за отмяна на решението на Общински съвет гр.Бургас. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът по жалбите – Общински съвет гр.Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбите, твърди, че всички жалби са неоснователни и иска от съда да ги отхвърли. Представя писмени бележки.

Заинтересованата страна Община Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбите, ангажира доказателства и пледира по отношение на жалбоподателя РКС „Черноморие” да бъде постановено решение с оглед събраните доказателства, а по отношение на останалите жалбоподатели жалбите да бъдат отхвърлени като неоснователни. Твърди, че тупиковата улица, която е обект на спор по жалбата на „Кох-и-нор Хемусмарк” АД е част от уличната мрежа на града, а не е предназначена да обслужва вътрешен паркинг на имота, както твърди жалбоподателя.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г., И.Г.Г., чрез процесуалния си представител, оспорват жалбите. Считат, че те са неоснователни и искат от съда да ги отхвърли.

Заинтересованите страни МВР (л.144-148,149 от делото) и ЕТ „Чавдар – К.К.” гр.Бургас, редовно призовани не се явяват и не изразяват становище по жалбите.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.188, ал.1 от ГПК(отм.), във връзка с чл.144 АПК, от фактическа страна намира следното:

С докладна записка на кмета на Община Бургас с вх. № ОБС 08-00/01905/22.11.2006г. в Общински съвет гр.Бургас е направено искане да се приеме ПУП – ПУР на територията на ПЗ „Север” гр.Бургас. В докладната записка е посочено, че след проведен конкурс по ЗОП, Община Бургас е възложила изготвянето на ПУР на ПЗ „Север”. Проектът е изработен съгласно одобреното задание за проектиране и изискванията на Наредба №8. Посочено е още, че с ПУР се предвижда зониране на територията и определяне на устройствените режими. Проектът съдържа и комуникационна система, съобразена с изградената улична мрежа, както и с проектните решения на предвидените пътни съоръжения. ПУР е разгледан и приет от ЕСУТ с протокол № 16/19.04.2006г. Проектът е обявен на заинтересованите собственици, като съобщението за това е обнародвано в ДВ бр. 53/30.06.2006г. В законния срок са постъпили 10 (десет) възражения, които са разгледани от ЕСУТ, като решенията на експертния съвет са обективирани в Протокол № 32/07.09.2006г.

Докладната записка е разгледана от постоянната комисия на Общинския съвет по устройство и развитие на територията, като на свое заседание, проведено на 23.11.2006г., отразено в Протокол № 43 от същата дата, комисията е взела единодушно решение да подкрепи исканото с докладната записка одобряване на ПУП – ПУР на територията ПЗ „Север” гр.Бургас. Същата докладна записка е била разгледана от Постоянната комисия по законност и обществен ред, която също е решила да подкрепи одобряването на предложения ПУП, като решението й е обективирано в протокол №116/27.11.2006г.

На проведеното на 29.11.2006г. заседание на Общинския съвет, по т.37 от дневния ред е взето обжалваното решение, с което е одобрен ПУП – ПУР на територията на ПЗ „Север” гр.Бургас.

По делото е представено и одобрено от зам.кмета задание за изработване на ПУР на територията на ПЗ „Север” гр.Бургас, на осн. чл.110, ал.2 от ЗУТ, което е прието от ЕСУТ с протокол-решение № 12 от 23.03.2005(л.131 – 140 от делото).

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, която е изготвила едно основно и две допълнителни заключения.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Четирите жалби, предмет на настоящото производство, са подадени в срок, от надлежно легитимирани лица и са процесуално допустими.

Съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

Обжалваното решение е издадено в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган. Съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ подробният устройствен план, с изключение на плана по чл.128, ал.3, се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". В конкретния случай оспореният акт е издаден от Общински съвет Бургас по доклад на кмета на Община Бургас относно одобряване на ПУП-ПУР на територията на Промишлена зона „Север”. Проекта за ПУП е приет с решения на ЕСУТ обективирани в протоколи №№16/19.04.2006г. и 32/07.09.2006г., процесното решение на Общинския съвет е обнародвано в ДВ бр.3 от 12.01.2007г., което води до извода, че при издаването на обжалваното решение административният орган не е допуснал нарушение на процесуалните разпоредби на закона. Решението е мотивирано, като мотивите се съдържат в асоциираните към решението документи, представляващи административната преписка.

Приложението на материалния закон следва да се разгледа конкретно и отделно за всяка жалба.

По жалбата на ПТК „Коопром Б”

От второто допълнително заключение на в.л. се установява, че североизточната част на имота на този жалбоподател - имот №33 в кв.14 по плана на ПЗ „Север” към о.т.184 новопредвидената улична регулация съвпада с имотната граница, а в южната част по посока о.т.740 регулацията се отклонява с около 1 м. навън и не засяга границата на имота. С оглед тези установени по делото факти съдът намира жалбата за неоснователна що се касае имот №33, в кв.14. По принцип обстоятелството, че предвижданията на процесният ПУП засягат имота не води до извод за неговата незаконосъобразност, а в конкретният случай улична регулация отчасти съвпада с границата на имота отчасти въобще не я засяга. От първоначалната и допълнителните експертизи се установи, че този вариант обективиран в процесния ПУП е най-икономично осъществим и целесъобразен в градоустройствено отношение. Всички други варианти биха засегнали в по-голяма степен недвижимият имот на жалбоподателят. По тези съображения жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

По жалбата на ЕТ „Пенев ауто – Г.П.

Жалбоподателят е собственик на сгради в имот №33 в кв.14 по плана на ПЗ „Север”, подадени му от ПТК „Коопром Б” ведно с отстъпено право на строеж в имота. Жалбата му е идентична с жалбата на първия жалбоподател. В хода на съдебното производство жалбоподателят не посочи и не представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Съдът намира, че установените по жалбата на ПТК „Коопром Б” факти и посочените по-горе правни изводи следва да се отнесат и към настоящата жалба с оглед обстоятелството, че касаят един и същ имот.

По жалбата на РКС „Черноморие”.

Съгласно съдебно-техническа експертиза (СТЕ) площта на недвижимият имот собственост на РКС „Черноморие” е 26452 кв.м., според НА № 147, т.12, дело № 6733 от 1996г. и 25985 кв.м., съгласно измервания извършени от правоспособно лице по ЗКИР на 17.10.2006г. Според тази експертиза недвижимият имот на този жалбоподател попадат в обхвата на ПУП и се засяга от предвижданията на същия по улица с о.т. 184-740 (свързваща улица между ул.Янко Комитов и ул.Одрин). Вещото лице е посочило, че на този етап екологична оценка на проекта и инвестиционното намерение не са направени, тъй като не са задължителни. Посочва, че ПУП, предмет на обжалваното решение отговаря на изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. ПУП е изработен в съответствие с ОУП на ПЗ „Север” гр.Бургас. Вещото лице посочва, че така предложената промяна на ПУП-ПУР е най-икономично осъществима и целесъобразна в градоустройствено отношение, тъй като в минимално отношение засяга недвижимият имот, а в максимална степен се използва вече изградената и функционираща улична мрежа. Други варианти биха засегнали в по-голяма степен недвижимият имот на жалбоподателят, според вещото лице. Посочва още, че въпросният ПУП в северната си част по ул.Янко Комитов запазва съществуващата улична регулация и не засяга имота на РКС „Черноморие”. Проектът засяга този имот по улица с о.т.184-740.

В съдебно заседание на 16.06.2009г. вещото лице посочва, че заключението му касае само един от имотите на РКС „Черноморие”, тъй като в молбата с формулираните въпроси двата имота не са били конкретизирани с номерата си, а другият имот се намира в друг квартал, различен от този, който е изследвал, поради това вещото лице заяви, че поддържа заключението си, но то не касае имот № 129 в кв.8, собственост на РКС „Черноморие”, което означава, че се отнася само за имот №33, в кв.14.

Съгласно допълнителното заключение на съдебно-техническа експертиза (л.302 – 308 от делото) по НА №51, т.1, дело № 353 от 1956г. недвижимия имот с пл.№129, в кв.16 (кв.8 по стара номерация) е собственост на жалбоподателя РКС „Черноморие”, а съгласно заповед № РД-11-10/28.01.2008г. на Областния управител на Област Бургас, 40 дка имот е деактуван за РКС „Черноморие”. Посочено е, че данните са взети от разписната книга в техническа служба в ТД „Освобождение” гр.Бургас. Вещото лице посочва, че имот №129 попада в обхвата на ПУП, но не е засегнат от предвижданията на същия по ул. с о.т.213-731 (свързваща улица между ул.Янко Комитов и ул.Одрин). Посочва, че според кадастралния план от 1992г. в коментираната част на проекта, граничат четири имота, а именно обслужваща улица (оцветена в оранжево в скицата към заключението л.308 от делото), ПИ №127, кв.53 отреден за „Яйцекооп”, ПИ №128 кв.16, отреден за автокомбинат, и ПИ №129 в кв.16 – за РКС „Черноморие”. Проектът засяга имот №127, в който съгласно разписната книга е записан на „Яйцекооп”, като улицата с о.т.213-731 се разширява и по диагонал с цялото си платно навлиза в ПИ 127 в югоизточната му част.

В съдебно заседание на 17.11.2009г. вещото лице прави уточнение, което касае имот №129, като посочва че в кметство „Възраждане” и на скиците приложени по делото има знак за общност между имотите – технически знак, който показва, че имотите се обединяват и това обединяване касае имот 127, имот 128 и имот 129. С оглед това уточнение, вещото лице посочва, че улицата изчертана в оранжев цвят на л.308 от делото се явява вътреимотна улица, посочва още, че според кадастъра от 1992г. тези три имота са различни и улицата означена в оранжево не влиза в тях. Уточнява, че ако се приеме, че имоти 127, 128 и 129 са обединени в един общ – окрупнен имот, тогава предвиждането за улична регулация по процесния ПУП ще засяга изцяло този нов обединен имот. Но ако тези три имота са отделни и самостоятелни, то предвижданията на ПУП засягат само имот № 127.

Жалбата на РКС „Черноморие” е неоснователна относно възраженията касаещи имот №33, в кв.14. Обстоятелството, че предвижданията на процесният ПУП засягат имота не води до извод за неговата незаконосъобразност. От първоначалната и допълнителните експертизи се установи, че предвижданията в минимално отношение засягат недвижимият имот, а в максимална степен се използва вече изградената и функционираща улична мрежа. Този вариант обективиран в процесния ПУП е най-икономично осъществим и целесъобразен в градоустройствено отношение. Всички други варианти биха засегнали в по-голяма степен недвижимият имот на жалбоподателят. Отделно от това екологична оценка на проекта и инвестиционното намерение не са изготвени, но и не се изискват, тъй като не са задължителни на този етап, каквото възражение е наведено в жалбата. Не е необходимо изготвянето и одобряването на ПУП-ПУР да се съобразява с нормите на закона за обществените поръчки, тъй като последният регулира обществени отношения от друг тип и не касае уредбата на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, поради което и това наведено възражение се явява неоснователно. В тази част жалбата следва да бъде отхвърлена.

Жалбата е основателна в частта относно № 129 в кв.16. С оглед на събраните по делото доказателства: НА №51, т.1, дело №353/1956г., два приемно предавателни протокола, протокол от 26.04.1995г. и решение от 28.06.1994г. по гр.д. №946/1992г. на ОС-Бургас, съдът намира, че имотът във вида му към момента на издаване на обжалваната заповед - пл.№129, в кв.16 е с площ 43 036 кв.м и обхваща бивши имоти 127, 128 и 129. Процесният ПУП предвижда изграждане на улица, която преминава през имота в неговата западна част, отчасти по съществуваща вътреимотна улица, отчасти навлиза в бивш имот №127. В административната преписка, както и в обжалваната заповед липсват мотиви, които за обосновават нуждата от такава улица, кои имоти, освен този, пред който преминава, ще обслужва тази улица. Доказателства в тази насока не са наведени, нито представени в съдебното производство от ответника. 

По жалбата на „Кох-и-ноор Хемусмарк” АД.

В съдебно-техническата експертиза ПИ с пл.№32 по плана на ПЗ «Север» гр.Бургас, собственост на този жалбоподател е засегнат и попада в обхвата на обжалвания ПУП-ПУР в обсега на о.т.126-133-132-131-130-129 от ул.Янко Комитов. По обжалвания ПУП-ПУР е предвидена тупикова улица с о.т.129-130-131-132 и линеен обсег около 135 м. ситуирана по северната улична регулация на имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД, като в заключението вещото лице посочва, че тупиковата улица не попада в имота на жалбоподателя.

При разпита в съдебно заседание на 16.06.2009г. вещото лице заяви, че съществуващия паркинг, който съгласно обжалвания ПУП е предвиден да се превърне в тупикова улица попада в общинска площ към ул.Янко Комитов, като в момента се използва за паркинг. Посочва, че ПУП е направен за задоволяване на обществени нужди, целта на разработката е да се направи улична регулация и дублиращ път. Въпреки това предвидената тупикова улица, според отговора на вещото лице, обслужва само имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД. Чрез нея не се осъществява достъп до други поземлени имоти. В заключението в.л. също посочва, че съгласно ПУП-ПУР функционалното предназначение на тупиковата улица остава същото – тя ще се използва за паркиране и за осигуряване на транспортен достъп до имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД.

Съгласно допълнителното заключение по съдебно-техническата експертиза, след представяне на писмени доказателства, се установи, че предвидената тупикова улица съществува като вътрешен път и е предвидена като такъв с генералния план на фабриката при нейното създаване. Като източник на информация вещото лице посочва одобрения на 15.08.1973г. генерален план – чертеж, вертикална планировка и вътрешни пътища, приложен по делото.

В съдебно заседание на 17.11.2009г. вещото лице посочва, че по приложения графичен материал, одобрен на 15.08.1973г. се вижда, че нанесената улица (вътрешен път) е част от имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД, Този Генерален план кореспондира със скицата приложена на л.255 от делото, издадена от Община Бургас за имот с квадратура 32932 кв.м. С оглед на тези данни вещото лице заявява, че следва да бъде заличен отговора му на въпрос 2.2 и 2.3 от основното заключение (л.238 от делото), като посочва, че съгласно проекта предвидената тупикова улица попада в имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД. Като с тази улица не се осъществява достъп до друг имот, а в имота на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД, може да се осъществи достъп и директно от ул. Янко Комитов, като за това не е нужно да има тупикова улица.

Жалбата на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД е основателна. От събраните доказателства се установява, че имота, който се засяга от предвижданията на процесния ПУП е 32932 кв.м. съгласно НА №123, т.ІV, рег.№10573, д.№544/2008г. и скица №94-Т-526/05.11.2008г., обхваща предвидената по проекта тупикова улица. В административната преписка не се съдържат мотиви, от които да се направи извод за необходимостта от съществуването на такава улица. За да се отнеме впоследтвие, въз основа на предвижданията на ПУП, територия от имота е необходимо наличие на обществен интерес от изграждане на такава улица, който да бъде обоснован от наличието на имоти, които нямат достъп до улица. Чрез тази тупикова улица не се гарантира транспортен достъп до други имоти освен до имота на жалбоподателят. За последният обаче не е породена такава необходимост, тъй като имота има достъп до ул. Янко Комитов и към настоящият момент. Ответникът не установи с допустимите от закона доказателствени средства, че тупиковата улица до постановяването на обжалваното решение е представлявала част от уличната регулация – паркинг, който е общинска собственост. Такова възражение е наведено от процесуалният представител на заинтересуваното лице – Община Бургас, но е недоказано в процеса.

С оглед изложеното жалбата на РКС „Черноморие” е частично основателна за възраженията касаещи пл.№129, в кв.16, в останалата си част е неоснователна. Изцяло основателна е жалба на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД относно пл.№32 в кв.49. Останалите две жалби на ПТК „Коопром Б” и на ЕТ „Пенев ауто – Генчо Пенев” са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Мотивиран от горното, Административен съд – Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ по жалба на РКС „Черноморие” Решение №8/15.12.2006г. на Общински съвет гр.Бургас, с което е одобрен ПУП-План за улична регулация на територията на промишлена зона “Север” гр.Бургас, в частта относно пл.№129, в кв.16.

ОТМЕНЯ по жалба на «Кох-и-нор Хемусмарк» АД Решение №8 от 15.12.2006г. на Общински съвет гр.Бургас, с което е одобрен ПУП-План за улична регулация на територията на промишлена зона “Север” гр.Бургас, в частта относно пл.№32 в кв.49.

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБИТЕ против Решение №8 от 15.12.2006г. на Общински съвет гр.Бургас, с което е одобрен ПУП-План за улична регулация на територията на промишлена зона “Север” гр.Бургас на РКС „Черноморие”, в частта относно имот №33, в кв.14, на ПТК „Коопром Б” и на ЕТ „Пенев ауто – Г. П. относно имот №33 в кв.14 по плана на ПЗ „Север”, като неоснователни.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                        СЪДИЯ: