ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.12.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІ-ти административен  състав       

На осми декември                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА  

Административно  дело номер  525  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  11,50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ПТК „Коопром Б”-Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие адв.Г. – надлежно упълномощена.

За жалбоподателя ЕТ „Пенев Ауто – Г.П.” Бургас - редовно призован, няма представител.

Жалбоподателят РКС„ЧЕРНОМОРИЕ”, редовно призован, се представлява от адв.Т. – упълномощена с представено по делото пълномощно.

ЖалбоподателятКохинор Хемусмарк” АД-Бургас, редовно призован, се представлява от адв.Х. – надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по жалбата – Общински съвет – гр.Бургас, редовно призован, се явява юк.Т. – с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна – Община Бургас, редовно призована, се явява юк.А., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна МВР, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г. и И.Г.Г., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от представител по пълномощие адв.Х.С. – с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна ЕТ „ЧАВДАР – К.К.” Бургас, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице К.Я..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.107, ал.1 от ГПК /отм./, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва, че по делото е постъпило второ допълнително заключение на 27.11.2009г. – в рамките на 5-дневния законов срок, поради което пристъпва към разпит на вещото лице по това заключение.

 

К.М.Я. със снета по делото самоличност. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Разпитан каза: Поддържам заключението.

 

АДВ.Г.: Вещото лице да уточни улицата с осеви точки 184 и 740, която минава по югоизточната граница на имота. Засяга ли тази улица имот № 33?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От скицата се вижда, че уличната регулация обозначена с червен цвят не засяга имот № 33. Уличната регулация съвпада с имотната граница. Първоначално съвпада с уличната регулация, а след това се дърпа навън, дори има придаваемо място.

 

АДВ.Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: В заключението т.2-1, абзац втори, на поземлен имот 32 къде минава североизточната граница по цветната приложена извадка, касаеща имота на „Кохинор Хемусмарк”АД?

ОТГОВОР: Южната граница минава по материализирана масивна ограда, след това по западната ограда на имота, продължава до ул.„Янко Комитов”, минава по подпорната стена - успоредна на ул.„Янко Комитов”, която разделя тротоара от вътрешния паркинг на „Кохинор Хемусмарк”АД, минава през бариера, която не е показана на тази скица и се затваря по другата ограда, където също има бариера. Източната граница минава по материализирана ограда означена в черно с точици. Към момента на издаване на заповедта по ПУР западната граница минава по главен път в червено, по ул.„Янко Комитов”, слиза по подпорния зид и минава по северната част на имота (на скицата е посочено с пунктир). Проектантът е преценил при изработка на ПУР, че уличната регулация може да мине по такъв начин и не конкретизира този имот – не ги разделя, а сочи само уличната регулация и тази площ включва два имота – имот за озеленяване и непосредствено имота на „Кохинор Хемусмарк”АД. Уличната регулация минава по червените линии. По представения обжалван проект това е част от уличната регулация.

 

ВЪПРОС: Посочете по предния план, приложен по делото, изработен преди години, по осеви улични точки ли са границите?

ОТГОВОР: Това е Ген.план, това е вътрешен път. Функция на осевите точки е да маркират (л.312 от делото) уличната мрежа в даден проект. Те не засягат собствеността на въпросните терени. На приложения план-извадка на л.312 от делото се вижда, че уличната мрежа е трасирана с осеви точки. В същото време е дадена обща площ на имота 32 дка, графично се вижда, че 32 дка се затварят в имота какъвто сега ползва „Кохинор Хемусмарк”АД. Цялата улична мрежа е трасирана с осеви точки, които попада вътре в имота.

Изобразяват се осевите точки по идентичен начин. Чисто функционално се вижда, че това е един затворен имот. Правя тези изводи от тази одобрена извадка, където е посочена площ 32 дка измерено графично приблизително, тъй като се мери по оригиналната скица - примерно 32 дка се затварят с паркинга.

 

ЮК. А.: Посочете североизточната граница на имота.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На Ген.плана не може да се посочат. Ген.планът не е извадка от скица, а виждания на проектантите и няма за задача да се  посочат граници на имоти. Имотните граници отсъстват като елемент в него.

 

ВЪПРОС: Къде е имотната граница по ПУР?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На л.18 са посочени в черно имотните граници, а в червено - регулационните граници. Това е проблема на тази разработка, че посочва само улична регулация, а не конкретни имотни граници.

 

ВЪПРОС: Очертава ли граници не на УПИ-та, а на имоти?

ОТГОВОР: По така представената скица – целта на тази разработка е само уличната регулация. Тя трябва да е съобразена с имотните граници, но в конкретният случай имотната граница не е отразена, присъстват посочени в черно, но това е разликата в застроително-регулационния план.

Имотите могат да бъдат очертани само с уличнорегулационни линии.

        Към дело е представена скица, където са конкретизирани граници на въпросния имот. Като съотнесем и двете скици приложени към делото, тогава границата минава там където вече я показах (отново я показва) като се проследи границата се вижда, че в рамките на очертанието на имота се включва паркинга, той влиза в имота.

Към скицата на л.259 от делото площта е 32932 кв.м., като от тях терен от 2677 кв.м. е за улица. Зелената площ е извън терена на „Кох и нор Хемусмарк”АД.

 

        ЮК.А.: Вещото лице да даде отговор на втората част от моя въпрос – колко е площта на имот пл.№ 32 към датата на изготвяне на ПУР?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На този въпрос е даден отговор в т.2.1 – посочил съм и страницата. В община Бургас не бяха намерени нови документи за собственост и направих извод по документи. Измерени графично съвпадат с площите по геодезичното заснемане, а именно 32 дка, ± някакви квадрати.

От 1978г. е утвърден с план от ОНС. В този Г-план имота е 32 дка и към момента на одобряването му общината е замервала терена. Би трябвало общината да е коригирала тези площи, ако е имала съмнение.

 

        ЮК. А.: Нямам повече въпроси. Оспорвам допълнителното заключение.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ.Х. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Цялата улична вътрешна мрежа е посочена с осеви точки. С ПУР се предвижда тупикова улица, която е отразена с път № 2.

 

АДВ. Х.: Нямам други въпроси.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси към  вещото лице.

 

ЮК. Т.: Нямам въпроси  към вещото лице.

 

На основание чл.111 от ГПК(отм), във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице.

УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 120 лв.

ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО./издаден РКО на 08.12.2009г./

 

        СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

        Поради липса на доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

        АДВ. Г.: Като вземете предвид доказателствата и заключението на вещото лице, което е категорично, моля, да постановите решение съобразно събраните доказателства. Да се отмени заповедта в частта, относно имота на моя доверител.

 

АДВ.Т.: Моля да отмените обжалваната заповед. Безспорно в хода на производството е установен правилно имота на РКС „Черноморие”, както и на спорния имот 129, че пътя, който минава през имота на РКС „Черноморие” е вътрешен път и не е част от уличната регулация. Ще представя писмени бележки.

 

АДВ.Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените решението на Общински съвет гр.Бургас, с което е опреден ПУП-ПУР в частта, с която се засяга имота № 32 собственост на дружеството. По отношение на собствеността в настоящото производство не може да се оспорва собственост. Категорично по делото се установи, че „Кох и нор Хемусмарк”АД е собственик на имот №32 с обща площ 32930 кв.м. - видно от представените по делото нотариални актове,  включително и този от 2008г., както и от представената скица в оригинал издадена от община Бургас относно имота.  При ретроспекция още при създаване на фабриката през 1972г. с Г-плана е отреден терен за площадка на фабриката от 32 дка, тоест с проектирания ПУР се предвижда тупикова улица за сметка на имота на дружеството, като от заключението на вещото лице се установи, че тази тупикова улица представлява вътрешен път № 2 по Г-плана, който път е собственост на дружеството. От същото заключение категорично се установи, че тази проектирана тупикова улица не осъществява достъп до други имоти различни от този на дружеството, тоест е изцяло в имота  на дружеството. Вещото лице беше категорично, че достъп до имота на дружеството може да бъде осъществен и без тази тупикова улица към лицето на ул. „Янко Комитов”, тоест не се доказа никаква целесъобразност от проектирането на такава улица, а се установи, че се засягат съществено интересите на дружеството и респективно неговата собственост.

В заключение ще посоча, че се прави опит да се заблуди съда като се твърди, че границата на имота била регулационна, която се предвижда по ПУР. Това са регулационни граници, които не винаги съвпадат с имотните граници. Доказана ли е необходимостта от тупикова улица и обслужва ли тя редица имоти?

Моля за присъждане на разноските по делото. Ще представя подробни писмени бележки.

 

ЮК. Т.: Моля да оставите решението на Общински съвет Бургас в сила като правилно и законосъобразно. Жалбата е неоснователна. Ще представя писмени бележки.

 

ЮК. А.: По отношение на РКС „Черноморие”, моля, да постановите решение с оглед събраните доказателства. Моля да отхвърлите жалбата на заинтересованата страна МВР, на заинтересованата страна ЕТ „Пенев Ауто-Г.П.” и на заинтересованата страна „Кох и нор Хемусмарк” АД. Установи се, че с действащия ПУР се приемат не само очертанията на уличната регулация, а се очертават и границите на имотите. В конкретният случай границата на „Кох и нор Хемусмарк” АД е очертана с уличнорегулационни линии в съответствие с документи за собственост, а именно заповеди на областния управител за деактуване на имота, както и Акта за частна държавна собственост. Установи се, че тупиковата улица е част от уличната мрежа на града с нанесени осеви точки съгласно изискванията и правилата за проектиране на улици и пътища /Наредба № 8/ и е предназначена да обслужва вътрешен паркинг на имота – в северно-западната част на имота. Установи се, че частта от уличната мрежа, която жалбоподателят претендира, че е тяхна собственост с площ 2600 кв.м. е част от уличната мрежа на града - изрично отразено в представената от жалбоподателя скица.

Моля да отхвърлите жалбата на „Кох и нор Хемусмарк” АД като неоснователна и недоказана. Подробни доводи ще изложа в писмени бележки.

 

АДВ. С.: Моля да отхвърлите жалбите и да оставите в сила решение № 8 на общински съвет Бургас, с което се прима процесната разработка.

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателите и заинтересованите страни в 14-дневен срок от днес да представят по делото писмени становища.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ и на заинтересованата страна община Бургас да представи писмено становище, като срока за нея е 16-дневен.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: