ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 17.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІ-ти административен  състав       

На седемнадесети ноември                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА 

Административно  дело номер 525 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в  11,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ПТК „Коопром Б” – Т.Г.-Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие адв. Г. – надлежно упълномощена.

За жалбоподателя ЕТ „Пенев Ауто – Г.П.” Бургас - редовно призован, няма представител.

Жалбоподателят РКС „ЧЕРНОМОРИЕ”, редовно призован, се явява адв. Б. – упълномощен с представено по делото пълномощно.

ЖалбоподателятКох и нор Хемусмарк” АД-Бургас, редовно призован, се представлява от адв. Х. – надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по жалбата – Общински съвет – гр.Бургас, редовно призован, се явява юк.Т. – с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна – Община Бургас, редовно призована, се явява юк А., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна МВР, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г. и И.Г.Г., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от представител по пълномощие адв. Х.С. – с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна ЕТ „ЧАВДАР – К.К.” Бургас, редовно призован, няма представител.

Явява се вещото лице К.Я..

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Констатира, че допълнителното заключение е постъпило на 9.11.2009г. - в рамките на 7-дневния законов срок, поради което може да се пристъпи към разпит на вещото лице К.М.Я. със снета по делото самоличност.

Вещото лице е предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Разпитан каза: Поддържам заключението с едно уточнение, което касае имот 129 за първите шест точки, които се отнасят за имота на РКС „Черноморие”. Заключението беше правено преди 5 месеца и беше пусната молба със скица в Агенцията по кадастър. До настоящият момент няма отговор. В кметство „Възраждане” няма данни за нанесени нови имотни граници, но има знак за общност между имотите - това е технически знак, че имотите се обединяват – 127 – за „Яйцекооп”, 128 - за „Автокомбинат” и имот 129 - отреден за РКС „Черноморие”, но няма други данни освен този технически знак. Има внесена процедура по заснемана на имота в Агенцията по кадастъра. Улицата, която е посочена в оранжево на първи лист от приложението на стр.308 от делото се явява вътреимотна улица и предполагам ще влезе в бъдещия имот, който сега се заснема от кадастъра. Моето заключение ще претърпи малко корекции доколко е засегнат имот 129. Няма други данни за обединяване на имота. От кадастъра от 1992г. тези три имота са различни и улицата означена в оранжево не влизаше в тези имоти. С оранжево е посочена улицата, която обслужваше имотите. Новата улица е обозначена в червен и син цвят. По кадастъра от 1992г. с ПУР се засяга само частта на имота на „Яйцекооп”. В кадастъра не съм правил проверка.

Уточнявам, че ако се приеме, че имоти 127,128 и 129 са обединени в един общ окрупнен имот, тогава предвиждането за уличната регулация по процесния ПУП ще засяга изцяло този нов обединен имот, докато ако се счита, че тези три имота са отделни и самостоятелни имоти, то предвижданията на процесния ПУП засягат само имот 127 и това е отразено в т.1-6 от заключението.

 

АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице, с оглед направеното от него уточнение. В кадастъра има нанесени 34 дка и това ще се установи по преписката със заснемането. Въпроса от къде минава улицата е съществен. Там допуснаха застрояване на имотна граница. Мога да Ви представя доказателство за подадена молба в Агенцията по кадастъра. Твърдя, че по делото има доказателства, че моят доверител РКС „Черноморие” е собственик на имоти 127,128 и 129 и те трябва да се четат като един имот № 129.

 

АДВ. Г.: На ПТК „Коопром” е изпратена призовка да изпратят данни кога са подали молба за скица. Вместо до РКС призовката е изпратена до ПТК „Коопром”.

 

АДВ. Х.: На стр. 4 отговор по т.2.2, сте констатирали, че предвидената улица е предвидена като вътрешен път със самия генерален план. Тази проектирана с обжалвания ПУР улица съществува като вътрешен път още с одобряването на генералния план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По приложения графичен материал одобрен от 15.08.1973г. се вижда, че е одобрен план и се вижда, че е нанесена улица /вътрешен път/ като част от имота на „Хемусмарк”. Този генерален план кореспондира с настоящата скица, приложена по делото на стр.255 с квадратура 32 932 кв.м. След така представените нови данни трябва да бъде заличен отговора на стр.6, т.2.2. и т.2.3 от основното заключение /л.238/. Съгласно проекта предвидената тупикова улица попада в имота на „Хемусмарк” , следователно следва да се заличи „не попада” посочено в основното заключение. Тези изводи съм направил след запознаване с актуална скица, намираща се в община Бургас.

 

ВЪПРОС НА АДВ.Х.: Осъществява ли се достъп до други имоти, освен до „Хемусмарк” с тази улица?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С тази улица не се осъществява достъп до други имоти, освен до „Хемусмарк” и това съм го отбелязал. Паркинга се намира в имота на „Хемусмарк”.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Може ли да се осъществи достъп до „Хемусмарк” без тази тупик-улица.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може да се влезе директно в имота на „Хемусмарк” откъм улица „Янко Комитов” и не е нужно да има тупик-улица.

 

ЮК.Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮК. А.: Посочете границите на имота на „Хемусмарк” по генералния плана? Къде минава по действащия ПУР границата на имот 32?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако гледаме ПУР границата на имот 32 съгласно тази скица минава по червената линия, но има и приложена скица на л.255 от делото, там имота е затворен по горната граница и паркинга влиза в площта на имота. Запознат съм с геодезичното заснемане, предоставено от „Хемусмарк” – 2007-2008г. Запознат съм с нотариалния акт, приложен по делото и скицата на л.255 по делото. Имота на Хемусмарк е 32 932 кв.м., като от тях, предвидени за улица са 2687 кв.м.

 

ЮК.А.: Има ли в кадастралния план имот под №32 с площ 32 932 кв.м.?

Моля да задължите „Хемусмарк” да представи доказателства за въвод в имота. Моля за имот № 32 към датата на изготвяне на ПУР да се посочат границите и площта с документи за собственост. В момента се прави конкретизация на границите на имот 32. Заявявам, че всички тези доказателства отразяват факти и обстоятелства след изготвянето на ПУР. Към него именно площта на „Хемусмарк” са били само 30 дка. За останалите 2 дка и 900 кв.м. те няма документи за собственост, освен нотариалния акт от 2008г. на основание заснемане, което ние го нямаме. Това заснемане не е нанесено в имотния регистър.

 

ВЪПРОС НА ЮК.А.: В община Бургас открихте ли доказателства за въвеждане в кадастралния план на имот с площ 32 932 кв.м.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми беше поставена такава задача. Не подлагам под съмнение нотариалния акт и скицата, издадена от общината и не мога да се съмняват в редовността им и на тази база правя своите заключения. Заснемането на имота е сложна техническа процедура.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на размера на внесения депозит. ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО./издаден РКО 150 лв. на 17.11.2009г./

ПРИЕМА представеното от жалбоподателя РКС „Черноморие” писмено доказателство, представляващо скица на имот 129, издадена  31.03.2003 г.

 

АДВ.Б.: Моля да ми дадете възможност да представя актуална скица от кадастъра.

 

АДВ. Х.: Започнали сме процедура в Агенцията по кадастъра. Моля да представя доказателство за заявлението, което сме подали, тъй като заявленията са устни. В Агенцията по кадастъра с писмени заявления не се работи.

 

ЮК. А.: Моля да допуснете допълнителна задача към същото вещото лице, а именно:

Да се определи площта на имот пл.№ 32 към датата на приемане на ПУР и да се посочат границите на имота към този момент.

 

Съдът намира искането за допускане на допълнителна съдебно- техническа експертиза за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, формулирана от процесуалния представител на община Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 80 лева, платими в 7- дневен срок от днес от община Бургас по сметка на Административен съд – гр. Бургас. УКАЗВА на страната, че в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОТГОВОРА на допълнителната задача да бъде извършен от същото вещо лице арх.Я..

УКАЗВА на вещото лице, че най късно в 7-дневен срок преди следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните най-късно в 7-дневен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становището си по жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.12.2009 г. от 11,50 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Вещото лице е уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: