ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 18.09.                                                                                град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На осемнадесети септември                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 525 по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Жалбоподателят ПТК „КООПРОМ – Б”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Жалбоподателят ЕТ „ПЕНЕВ АУТО – Г. П.”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Жалбоподателят РКС „ЧЕРНОМОРИЕ”, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЖалбоподателятХемусмарк” АД, редовно призован,  не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата – Общински съвет – гр.Бургас, редовно призован, не се явява  и не се представлява.

За заинтересованата страна – Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна директора на МТСО на МВР, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г. и И.Г.Г., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованата страна ЕТ „ЧАВДАР – К. К.” Бургас,  редовно призован, не се явява и не се представлява.

Вещото лице К.Я. не се явява.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя ПТК „Коопром Б” Бургас адвокат Г., с която моли делото да бъде отложено за друга дата поради участие в мероприятие, организирано от БАК – гр. Бургас.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на заинтересованите страни К.Г., К.Г. и И.Г. адвокат С., с която моли делото да бъде отложено за по късна дата, поради възстановяване след оперативно лечение. Към молбата има приложено копие от болничен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.– Да се даде ход на делото.

 

Съгласно чл. 139, ал.1 от АПК съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което не може да отстрани. Препятствието,  което съществува за процесуалния представител на жалбоподателя ПТК „Коопром Б” Бургас не основание за отлагане на делото, тъй като неотстранимо препятствие не съществува за законният представител на страната. Случаят по молбата на процесуалния представител на заинтересованите страни К.Г., К.Г. и И.Г. адвокат С. е идентичен. По тези съображения и като счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл.107, ал.1 от ГПК(отм.), във връзка с чл.144 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпила молба от вещото лице К.Я., с която моли делото да бъде отложено за друга дата. Като мотив за отлагането посочва, че не са му били представени необходимите скици от страна на жалбоподателите, което възпрепятства изготвянето на експертизата.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на РКС ”Черноморие”, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, като уточнява, че са подали молба до Агенцията по кадастър за изготвяне на скица на собствен имот, който попада в обхвата на обжалваната заповед, която до настоящия момент не е готова и поради това не са успели да я предадат на вещото лице за изготвяне на експертно заключение.

 

Съдът намира, че следва да даде възможност на в.л. да изготви допълнителното заключение по допуснатата СТЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  17.11.2009 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите РКС»Черноморие» и «КОХ-И-НОР Хемусмарк» АД най-късно до следващото с.з. да представи по делото доказателства, от които да е видно кога е подал молба до Агенцията по кадастър за изговяне на скица.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: