ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На дванадесети май                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА.

административно дело номер 525 по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ПТК „КООПРОМ – Б”, редовно призован, не изпраща законен представител.

За жалбоподателя ЕТ „ПЕНЕВ АУТО – Г.П.”, редовно призован, се явява процесуален представител адвокат К., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За жалбоподателя РКС „Черноморие – В.Б., редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Жалбоподателя „Хемус Марк” АД , редовно призован, се представлява от адвокат Х., надлежно упълномощен, с  пълномощно по делото.

За ответника по жалбата - Общински съвет Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна - Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт  А., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни К.К.Г., К.Г.Г. и И.Г.Г., редовно призовани, не се явяват, за тях се явява представител по пълномощие от адвокат Х.С., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

За заинтересованата страна директора на  МТСО на МВР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна ЕТ „Чавдар К.К.”  Бургас,  редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице К.Я..

АДВОКАТ К. -  Искам да уточня, че новото наименование на МТСО МВР е Специализирана административна дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности – МВР”.

 

АДВОКАТ Х. – Считам, че ход на делото не следва да се дава,  тъй като не е спазен срока за представяне на заключението по чл. 199 на ГПК.

АДВОКАТ Т. И АДВОКАТ К. – Поддържаме становището на адвокат Х.

 

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

 

Срокът за представяне на заключението, който по настоящото дело следва да бъде съобразен с разпоредбите на ГПК(отм), а именно 5 дни действително не е изтекъл, същият изтича на днешния ден. Съдът обаче намира, че този факт не е основателна пречка за даване ход на делото, пречка е за изслушване на експертизата, поради което и на основание чл.107, ал.1 ГПК(отм.), във връзка с чл.144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

Съдът намира, с оглед възражението на процесуалните представители  на жалбоподателите ЕТ „Пенев ауто – Г.П.”, РКС „Черноморие” и „Хемусмарк” АД, че в днешното съдебно заседание не може да бъде изслушано вещото лице, тъй като заключението  действително не е представено в петдневния срок по ГПК (отм.) .

 

АДВ. Х. – Ще помоля да ми дадете възможност до следващото съдебно заседание  да представя писмени доказателства, които ще  представя с подробен опис.

 

 

СТРАНИТЕ - Нямаме доказателствени искания. Моля да ни се даде възможност да се запознаем със заключението и вещото лице да бъде изслушано в следващо съдебно заседание.

 

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  16.06.2009 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано в съдебно заседание.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: