Р Е Ш Е Н И Е    1005

 

Град Бургас, 21.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и трети април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 524 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.76, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Образувано е по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Маджуров“ ООД, ЕИК 201834348, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Зорница“, срещу бл.15, представлявано от управителя д-р А.Г.М., против заповед за налагане на санкции № РД-25-223/13.02.2018г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса - Бургас, с която на жалбоподателя като изпълнител по индивидуален договор № 021158/19.02.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен с Районна здравноосигурителна каса - Бургас, е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200 лева, съгласно чл.403, ал.3 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017г., за нарушение на чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО на условията и реда за оказване на медицинска помощ, определени в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017г., установено по т.1 от протокол № 1371/06.10.2017г. за извършена на изпълнителя тематична проверка.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед поради противоречие с материалния закон. Според жалбоподателя образните изследвания (ехоскопии, рентгенографии и др.) не дават точни размери на Ту формация, а приблизителни и не са основание да се приеме, че е извършено нарушение. Твърди, че в обективния статус е описан точният ú размер – формация с диаметър 5-6 см, поради което са спазени въведените изисквания за хоспитализация по клинична пътека № 199.2 – Доброкачествени новообразувания на меките тъкани“. Искането от съда е за отмяна на оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Претендира присъждане на разноските по делото. В съдебно заседание, редовно уведомен, не се представлява.

Ответникът – директорът на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорения акт. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли за отхвърлянето ú от съда. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Подробни аргументи излага в писмени бележки по съществото на спора.

Бургаският административен съд приема за установено следното от фактическа страна:

Жалбоподателят е лечебно заведение по смисъла на чл.9, ал.1 от Закона за лечебните заведения и в това си качество е сключил с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) индивидуален договор № 021158/19.02.2017г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Договорът е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗО и в съответствие с Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2017г., сключен между НЗОК и Български лекарски съюз.

Със заповед № РД-25-1483/02.10.2017г. на директора на РЗОК-Бургас, на основание чл.20, ал.1, т.2 и чл.72, ал.2 и ал.3 от ЗЗО, е разпоредено извършването на проверка на „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД със срок на проверката до 31.10.2017г., вид и обхват на проверката – тематична, със следните задачи: 1) контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и ЗЗО по отношение на дейности за месец септември 2017г. по Приложение № 2 от Правила за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г.; 2) контрол относно изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017г. и ЗЗО в история на заболяването (ИЗ) на здравноосигурени лица (ЗОЛ) по доклади на началник сектор „ДКБМП“ с вх.№ 02/91-55/30.08.2017г.

На 5.10.2017г. д-р З.Г.М. – контрольор към отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността“, е извършила разпоредената проверка, резултатите от която са обективирани в протокол № 1371/06.10.2017г. При извършената проверка са констатирани две нарушения, описани в точки 1 и 2 от цитирания протокол. Констатациите по т.1, за което е наложена процесната санкция финансова неустойка на жалбоподателя, са следните: Съгласно ИЗ № 2284 на ЗОЛ с ЕГН **********, лицето е хоспитализирано в хирургично отделение от 6-08.09.2017г. по клинична пътека (КП) № 199.2 „Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания“ с окончателна диагноза „доброкачествено новообразувание на м.т. на тялото“. От медицинската документация – ехоскопия - в зоната на интерес, тилно, в ляво от гръбначния стълб се сканира подкожна липоматозна формация с размери 9/31/26 мм. Посочено е, че при пациенти над 18 годишна възраст за доброкачествените новообразувания се изисква резултат от хистологичното изследване с размер на новообразуванието не по-малък от 4 см. Този размер е съотносим и към индикациите за хоспитализация, съгласно т.II.1.3 от алгоритъма на КП № 199.2. Направен е извод, че на основание чл.346, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2017г. ИЗ № 2284 не следва да бъде заплатено по КП № 199.2 или ако бъде заплатено следва сумата в размер на 305 лева да бъде възстановена като неоснователно получена на основание чл.76б от ЗЗО. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО, чл.276, ал.1, т.1, чл.280, чл.288, т.6а от НРД за МД за 2017г. Протоколът е връчен на управителя на „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД на 6.10.2017г.

На 11.10.2017г. в РЗОК-Бургас е постъпило възражение от „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД срещу констатациите, съдържащи се в протокола от извършената проверка, регистрирано с вх. № 29-02-811/11.10.2017г. Възражението е разгледано от Арбитражна комисия по чл.75 от ЗЗО при РЗОК-Бургас, която с решение №12/18.10.2017г. е потвърдила констатацията по т.1 с шест гласа „за“ и отхвърлила констатацията по т.2 от протокола с четири гласа „против“.

С докладна записка от 21.11.2017г. началник отдел „ДКИОД“ е уведомил директора на РЗОК-Бургас, че ИЗ № 2284 е заплатено на „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД и предвид решението на арбитражната комисия изпълнителят на болничната помощ подлежи на имуществена санкция за нарушението по т.1 от протокола от извършената проверка, съгласно чл.403, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2017г. в размер от 200 до 500 лева.

На 13.02.2018г. е издадена от директора на РЗОК-Бургас оспорената в настоящото съдебно производство заповед, с която на основание чл.403, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2017г. е наложена на жалбоподателя санкция финансова неустойка в размер на 200 лева, след като е възприел констатациите за извършено нарушение по т.1 от протокола за извършена проверка № 1371/06.10.2017г., съобразявайки решението на арбитражната комисия при РЗОК- Бургас.

Съставен е и протокол за неоснователно получени суми № 173/14.02.2018г. от проверяващата д-р З.М., връчен на представляващия „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД на 14.02.2018г.

Заповед за налагане на санкции № РД-25-223/13.02.2018г. е връчена на дружеството на 19.02.2018г. и е обжалвана пред съда с жалба от 21.02.2018г., подадена чрез административния орган.

При така установеното от фактическа страна, съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес от оспорването – адресат на административния акт, в срока по чл.149, ал.1 от АПК, против административен акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от директора на РЗОК-Бургас, който е компетентен орган да наложи санкцията по смисъла на чл.76, ал.2 от ЗЗО. Заповедта е в предвидената от закона форма и съдържа фактически и правни основания за нейното издаване.

Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването на обжалвания акт. В съответствие с чл.74, ал.3 от ЗЗО е съставен протокол за резултатите от извършената тематична проверка на „МБАЛ - Д-р Маджуров“ ООД. Жалбоподателят е запознат със съдържанието на протокола и е упражнил правото си да възрази срещу констатациите в същия. Спазена е процедурата по разглеждане на възражението му от арбитражна комисия по чл.75 от ЗЗО. Налице е предпоставката за издаване на обжалваната заповед за налагане на санкции по чл.76, ал.1 от ЗЗО, а именно арбитражната комисия се е произнесла с решение, с което е потвърдила констатациите на длъжностното лице по чл.72, ал.2 по т.1 от протокола за извършената проверка.

В оспорения акт като фактическо основание за неговото издаване е посочено именно установеното при проверката нарушение по т.1 от протокола за проверка № 1371/06.10.2017г. Повторени са констатациите на лицето, извършило проверката, че по ИЗ № 2284 на ЗОЛ с ЕГН ********** лицето е било хоспитализирано по КП  199.2 „Лечени на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания“, с окончателна диагноза доброкачествено новообразувание на м.т. на тялото, в нарушение на изискването, касаещо пациентите над 18 годишна възраст, за доброкачествените новообразувания да е налице резултат от хистологично изследване с размер на новообразуванието не по-малък от 4 см., който е съотносим и към индикациите за хоспитализация, съгласно т. II.1.3 от алгоритъма на тази КП.

Индикациите за хоспитализация на пациенти над 18 години, в която група попада ЗОЛ с ЕГН **********, по КП 199.2 са описани в раздел II, т.1.1 от алгоритъма на КП и включват доброкачествени новообразувания – хемангиом, лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром с размер на новообразуванието не по-малък от 4 см. В раздел II, т.3 е предвидено, че окончателната диагноза се поставя след хистологично изследване и патоморфологична диагноза на новообразуванието. За пациентите над 18 годишна възраст за доброкачествените новообразувания се изисква резултат от хистологично изследване, доказващ следните диагнози: хемангиом, лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром с размер на новообразуванието не по-малък от 4 см.

В епикризата на пациента с ИЗ № 2284 е посочено, че съгласно хистологичен резултат № 890/15.09.2017г. образуванието е липома – доброкачествено от добре узряла мастна тъкан с възпалителни инфилтрати и фиброзиране в капсулата, но не е посочен неговия размер. Липсват данни за това и в оперативен протокол № 1029/07.09.2017г. Резултатът от извършена ехоскопия на пациента на 5.09.2017г. преди оперативната интервенция е, че в зоната на интерес, тилно  вляво от гръбначния стълб е скенирана подкожна липоматозна формация с размери 9/31/26мм., т.е. не са били налице индикациите за хоспитализация на пациента по КП №199.2.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че в случая точният размер на формацията – 5-6 см., е посочен при определяне на обективния статус на пациента в предоперативната епикриза от 7.09.2017г. на основание преценката на лекаря при външен преглед. Най-прецизно размерът на формацията се определя при нейното отстраняване, какъвто е и смисълът на нормативно въведеното изискване за хистологичен резултат за формация с размер не по-малък от 4 см, но същото не е спазено в случая. Извършено е нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по конкретната клинична пътека, определени в НРД за МД за 2017г., с което е изпълнен състава на чл.403, ал.3 от НРД за МД за 2017г. С оглед изложеното законосъобразно отговорността на жалбоподателя е ангажирана на това основание, като му е наложена предвидената в нормата санкция „финансова неустойка“ в минималния размер – 200 лева.

Предвид изхода на спора и своевременно направеното искане от процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски по делото съдът намира, че на основание чл.143, ал.4 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК, във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ, вр. чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ, следва да осъди жалбоподателя да заплати на ответника сумата от 200 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящата инстанция, съобразена с вида и количеството на извършената дейност от процесуалния представител на ответника –участие в съдебно заседание по разглеждане на делото, изразяване на становища по доказателствата и по същество.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – Бургас, пети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Маджуров“ ООД, ЕИК 201834348, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Зорница“, срещу бл.15, представлявано от управителя д-р А.Г.М., против заповед за налагане на санкции № РД-25-223/13.02.2018г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса - Бургас.

ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Маджуров“ ООД, ЕИК 201834348, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Зорница“, срещу бл.15, представлявано от управителя д-р А.Г.М., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. (двеста лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                  

 

 

                                  

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: