ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 524 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „МБАЛ д-р Маджуров“ ООД против заповед за налагане на санкции № РД-25-223/13.02.2018 г. на Директора на РЗОК – гр. Бургас, с която  на „МБАЛ – д-р Маджуров“ ООД е наложена санкция – финансова неустойка по изпълнение на индивидуален договор № 021158/19.02.2017 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен между РЗОК – гр. Бургас и „МБАЛ – д-р Маджуров“ ООД; по т. 1 от Протокол № 1371/06.10.2017 г., съгласно чл. 403, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., в размер на 200 лева, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

С жалбата е направено искане за присъждане на разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Представям за сведение КП 199.2 Лечение на тумори на кожата и лигавици – доброкачествени новообразувания.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед за налагане на санкция по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИЛАГА за сведение днес представената КП 199.2 Лечение на тумори на кожата и лигавици – доброкачествени новообразувания.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо Председател, моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите изцяло предявената жалба като неоснователна и недоказана и да оставите в сила заповед № РД-25-223/13.02.2018 г. на Директора на Районна здравно-осигурителна каса – гр. Бургас като законосъобразна.

Представям в писмени бележки подробни аргументи.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: