ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.04.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІV-ти административен състав

На двадесети април                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Административно дело номер 524 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

                Вносителят Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призован,  се представлява от прокурор Стоянова.

          Ответникът Общински съвет Созопол, редовно призован, се представлява от  адв. Д.

 

По хода на делото:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         

          ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас ведно с мотивите, изложени в същия. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Адв. Д.: Считам протеста за частично основателен. Представили сме административната преписка и моля същата да бъде приета. Ще моля с оглед изричното спазване на чл. 26 и чл. 28 от зна и въпреки това, че сме изпратили извадка от интернет страницата на общината да задължите кмета на община Созопол да представи информация за датата и начина на публикуване на проекта в качеството на съставител на същия.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните счита, че следва да приеме като доказателства по делото представените с административната преписка документи.

Неоснователно е искането на ответника да бъде задължен кмета на община Созопол да представи доказателства за датата и начина на публикуване на проекта на подзаконовия нормативен акт. Доказването на спазване на процесуалните правила по приемане на подзаконов нормативен акт е задължение на органа, който го е приел, а не на трето за спора лице.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема като доказателства по делото, представените с административната преписка документи.

Отхвърля искането на процесуалния представител на ответника да бъде задължено трето за спора лице да представи доказателства, относно датата на публикуване на интернет страницата на проекта на подзаконовия нормативен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас ведно с мотивите, изложени в същия. По т. 2.11 от раздел II таксите, които се заплащат от първо до десето число на месеца и по отношение на обстоятелството, че приетият начин на плащане на същите в детските градини следва да бъде отстранен, тъй като не следва за извършени нередности от страна на родителите да се предвижда наказание за самите деца. Наредбата винаги следва да се съобразява с текста на закона и в същия е посочено, че касае приемането, записването, отписването и преместването на деца в детските градини и ясли, но не и тяхното отстраняване.

На второ място по т. 5.11 от раздел V на наредбата считам, че  същата има дискриминационен характер и е в разрез с чл. 6 от Конституцията на Република България. Дискриминацията в конкретния случай е по група „произход“. Чл. 6 от Конституцията на Република България гласи, че не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото по представения списък.

 

Адв. Д.: Във връзка с направеното оспорване по т. 2.11 от процесната наредба считам, че нормативно установеният текст, че таксите се заплащат от първо до десето число на месеца при домакина на детската градина не е в противоречие с нито един от нормативните актове, още повече с ЗПУО. Именно затова твърдя, че протестът е отчасти основателен. В действителност обаче в останалата част и по-конкретно т. 2.11 действието е нормативно установено с думата „отстраняване“, което липсва в установения нормативен акт и не би могъл да се въвежда с подзаконов такъв, което ние не спорим, че не е така.

Във връзка с оспорването на т. 5.11 от наредбата безспорно са налице основания в изложените мотиви на прокуратурата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: