Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 1280

 

гр. Бургас,  08.07.2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 524 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 124б, ал. 4 от ЗАДС във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на А.Н.М. в качеството му на ЕТ „МЕДИ- А.М.” гр.Ямбол, подадена от адв. В.В. против Заповед за налагане на ПАМ № ЗМ- 1000- 80/ 30.01.2014г., издадено от началник Митница Бургас, с която е наредено запечатване на обект – баничарница „Меди”, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул.”Бутамя”, стопанисван от ЕТ „МЕДИ- А.М.”, гр.Ямбол и е забранен достъпа до обекта, считано от 13.03.2014г..

Жалбоподателят оспорва законосъобразността на административния акт и иска отмяната му, като твърди, че е постановен при неправилно приложение на материалния закон . Заявява, че не е извършил нарушението, за което му е било издадено наказателно постановление, тъй като не се е намирал в страната.

В съдебно заседание жалбоподателят и ответника по оспорването не се явяват и не изпращат представител.

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа страна следното:

На 30.01.2014 г. началника на Митница Бургас, е издал Наказателно постановление № 337/2013г., с което на ЕТ „МЕДИ- А.М.” гр.Ямбол, за нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева и на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.123, ал.6 от ЗАДС, е наложено административно наказание - лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец.

Въз основа на издаденото наказателно постановление и на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, началника на Митница Бургас е издал Заповед за налагане на ПАМ № ЗМ- 1000- 80/ 30.01.2014г., с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на обекта, където е установено нарушението - баничарница „Меди”, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул.”Бутамя”, стопанисван от ЕТ „МЕДИ- А.М.”, гр.Ямбол и е забранен достъпа до обекта, считано от 13.03.2014г..

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът. Извън правомощията на съда е да преценява целесъобразността на акта.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган- началник на компетентното митническо учреждение, съобразно нормата на на чл.124б, ал.2 от ЗАДС.

При издаването на обжалваната заповед от административният орган не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа задължителните, законово установени реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начина и срока на изпълнение на ПАМ, срокът и реда за обжалване и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Оспореният акт съдържа и пълно и точно изложение на фактическите основания обосноваващи налагането на принудителните административни мерки, посочени са и съответните правни норми, представляващи основание за издаването му.

Заповедта е издадена на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, непосредствено след като за нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС е издадено наказателно постановление № 337/2013г. на началника на Митница Бургас, с което на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лв., за това, че в посоченото по-горе търговско помещение е държал цигари марка „LM red label 100mm- 10 бр. Пакети по 20 къса всеки, с надпис върху потребителската опаковка „duty free”, в нарушение на разпоредбата на чл. 99 ал.2 т.4 от ЗАДС.

За същото нарушение е наложена и кумулативна санкция „лишаване от право да упражнява търговска дейност” за срок от един месец в търговския.

Налице е материалноправната предпоставка за налагане на ПАМ - с посоченото наказателно постановление на жалбоподателя са наложени административни наказания „имуществена санкция” на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС  и „лишаване от право да упражнява определена дейностза срок от един месец, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС. Съгласно разпоредбата на чл.124б, ал.1 от ЗАДС, в случаите на налагане на административно наказание по чл.124а се налага и принудителна административна мярка - запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението. В наказателното постановление е посочено, че нарушението по чл.123, ал.6 от ЗАДС, е извършено в обект – баничарница „Меди”, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул.”Бутамя”, стопанисван от жалбоподателя, като по отношение на същия обект е наложена и принудителната административна мярка „запечатване на обекта”. Следва да се има в предвид, че при налагане на ПАМ по реда на чл.124б от ЗАДС, административният орган действа в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираната правна норма задължително предпоставя налагане на принудителна административна мярка.  

Твърденията на жалбоподателя, че не извършил нарушението, за което е издадено наказателното постановление са относими към преценката за законосъобразност на последното, но не и към тази за законосъобразност на акта- предмет на настоящото производство.

За налагане на принудителната административна мярка по чл. 124б от ЗАДС, законодателят е въвел като предпоставка единствено наличие на наложено наказание по чл. 124а. В случая, реализирането на тази материална предпоставка е доказано, с издаване на наказателно постановление № 337/2013г. на началника на Митница Бургас.

С оглед на изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.125б, ал.4 от ЗАДС жалбата на А.Н.М., в качеството му на ЕТ „МЕДИ- А.М.” гр.Ямбол, следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2  от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И:

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.М. в качеството му на ЕТ „МЕДИ- А.М.” гр.Ямбол, подадена от адв. В.В. против Заповед за налагане на ПАМ № ЗМ- 1000- 80/ 30.01.2014г., издадено от началник Митница Бургас, с която е наредено запечатване на обект – баничарница „Меди”, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, ул.”Бутамя”, стопанисван от ЕТ „МЕДИ- А.М.”, гр.Ямбол и е забранен достъпа до обекта, считано от 13.03.2014г..

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София с касационна жалба  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: