ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 524 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ИФ ФАВОРИТ” ООД, представлявано от С.С., редовно призован,  явява се представляващия дружеството и с адв. Д.Д., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Началник на РО „НСК” гр. Бургас при РДНСК – югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт А., с представени по делото пълномощни. 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Главен архитект на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

         В съдебна зала се явяват вещите лица З.Ч.А. и К.Д.С..

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили заключения по допуснатите съдебно техническа-електротехническа и съдебно-техническа-строителна експертизи.

         Съдът УСТАНОВИ, че заключенията по експертизите са депозирани в изискуемия по чл. 199 от ГПК срок преди съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслушат вещите лица.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице К.Д.С., изготвил и представил по делото съдебно-техническа-електротехническа експертиза.

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         К.Д.С. – ****, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Бихте ли могли да кажете, след като изследвахте документите приложени по делото има ли техническа възможност за свързване на обектите с EVN?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, съществува техническа възможност за свързване на процесните обекти с електропреносната мрежа посредством електроповод „Кокиче” от подстанция „Василико”, както и съществуващият трафопост „Къмпинг Юг”.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: В заключението сте записали, че след изграждане на съоръженията се извършват съгласувателни процедури по Наредба № 6. Може ли да ми кажете дали едно от условията за пристъпване към подписване на договора за присъединяването е наличието на издадено разрешение за строеж за присъединявания обект?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая съоръженията, които ще се използват или са щели да бъдат използвани за присъединяване към електроразпределителната мрежа са съществували и не се налага специално строително разрешение. Електропровод „Кокиче” и трафопост „Къмпинг Юг” са съществуващи към момента, поради което не се налага строително разрешение за изграждането им.

         АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запознахте ли се с договора за присъединяване?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, запознал съм се.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: В т. 4.1 от същия пише, че следва да се изгради нов СРС, вграден в оста на съществуващо електропроводно отклонение 20 кV. Може ли да обясните какво е СРС и налага ли се разрешение за строеж за това допълнително необходимо за изграждане съоръжение?

         ДОПЪЛНЕНИЕ на въпроса към вещото лице от ЮРИСКОНСУЛТ А.: Вие ходихте ли на място? Дали този нов СРС в съществуващо електропроводно отклонение заедно с електропроводно отклонение 20 кV дали са били изпълнени в момента на извършения от Вас оглед на място?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: СРС е стомано-решетъчен стълб и за поставянето на такъв е необходимо строително разрешение, само че съоръженията и отклонението към момента на закупуване на обекта (терена) от собственика са съществували. Това е било детски лагер. Искам да кажа, че стомано-решетъчният стълб (СРС) и отклонението са съществували, съществуват и понастоящем. Друг е въпросът, че за подновяване на тези съоръжения при изпълнение на нов обект е необходимо ново строително разрешение. На практика излиза, че е необходимо ново строително разрешение за обект, който в действителност е построен и съществува на място. Има допълнителна подробност, че при допълнително искане за по-голяма мощност както това е направено, тези съоръжения следва да бъдат реновирани и подменени, но категорично за това съществува техническа възможност.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Изпълнени ли са изискванията залегнали в становището на EVN от 31.10.2012 г., че захранването на процесния обект с ел. енергия се осъществява чрез изграждане на нов стомано-решетъчен стълб и електропроводно отклонение от 20 кV?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ново електропроводно отклонение не е изградено. Съществува това, което е изградено при закупуване на обекта.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът като взе предвид изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-техническа-електротехническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

        

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа-строителна експертиза.

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         З.Ч.А. – *****, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: На стр. 6 от вашето заключение на първи въпрос сте записали, че в момента няма одобрени проекти за други сгради извън предвидените по ОВОС и ПУП, одобрени през 2004 г. Следва ли да се счита, че тук се включват и техническият проект за вилно селище от 16 броя сгради и прилежаща инфраструктура, за което има издадено Разрешение за строеж № 162, което е отменено?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По така формулирания въпрос № 1 съм изследвала инвестиционното проектиране, което има за имота (реализираното), а на въпроса, който е зададен, е отговорено на последния абзац. Има към момента и допълнително предвиждане на други вилни сгради. Няма одобрени проекти освен за хотела, който е изграден и ваканционното селище.

         АДВ. Д.: Когато правихте експертизата, изследвахте ли обстоятелството дали е реализирано поетапно строителство в имота?

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам против така поставения въпрос, тъй като в ЗУТ има изрична норма, която казва кога се допуска такова етапно строителство и ако е допуснато, задължително се отбелязва в издаденото разрешение за строеж, а в настоящия случай няма такова отбелязване нито в разрешението за строеж от 2005 г., нито в разрешението за строеж от 2012 г.

 

         Съдът с оглед поставения въпрос и предвид направеното от юрисконсулт А. възражение, намира така поставеният въпрос за допустим с оглед задачите, поставени на вещото лице, а именно данните за фактическото изпълнение на строителството, а не за нормативно предвиденото и регламентирано такова със строителната документация, с оглед на което ДОПУСКА въпроса.

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвяйки експертизата се запознах с приложените към преписката по делото документи и наличните в дружеството, при което установих, че има издадени две строителни разрешения, на които действително не е записано, че са етапи. Едното е за изграждане на хотелска сграда, която е въведена в експлоатация, а на другото строително разрешение за вилно селище, което е отменено със заповедта. След като имаме строително разрешение, което е реализирано и обекта е въведен в експлоатация с удостоверение приемам, че е налице етапно строителство. Приемам, че изграждането и въвеждането в експлоатация на хотела е първият етап от строителството.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: На въпрос № 3, стр. 7 сте записали: „Предвиденото строителство по одобрените проекти на надвишава градоустройствените показатели, посочени в ПУП-ПРЗ и ОВОС.”

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, при отговора на този въпрос моля да се има предвид „не надвишава градоустройствените показатели”, а не както е записано „на надвишава”.

         АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: На стр. 6 пишете, че имота е урбанизирана територия. Откъде правите този извод, тъй като урбанизираните територии са съставните населени места и селищните образувания?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поземленият имот е бил земеделска земя, на което е било сменено предназначението. Определен е за изграждане на хотелски комплекс и ваканционно селище и затова така съм го отразила като урбанизирана територия. Това съм направила с оглед обстоятелството, че на този имот е променено предназначението.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Местността „Караагач” попада ли в населено място или в селищно образувание?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Извън населеното място е, но не съм изследвала дали местността е селищно образувание или въобще какъв му е статута.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: На стр. 5 в изготвената табличка, вертикално във втората колонка срещу вид на застрояване съществува празно място. Това означава ли, че по ОВОС е разрешено инвестиционно намерение единствено и само за хотела, но не става въпрос и за сгради?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази празна графа мога да я попълня. Записано е на стр. 3 от заключението, че в т 1.4 на доклада за инвестиционното намерение „Хотелска част” е от седем тела и самостоятелни къщи. Тази част от таблицата бих е попълнила по този начин – хотелска част и самостоятелни къщи.

         Няма определен брой на самостоятелни сграда и на къщите. ОВОС-а е съставен на основание ПУП, където са описани хотел и 14 броя двуетажни строителни петна. Приемам, че в ПУП-а са отразени броя на сградите. По ОВОС броя е 14, а по одобрения проект са 16 броя.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: На стр. 6, на въпрос № 2 сте записали по отношение на „В и К” структурата проектиране и изграждане на нови „В и К” мрежи. Изпълнени ли са?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на първия етап - за хотела са изпълнени „В и К” мрежите. За вилното селище строителството все още не е започнало.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В решението при оценка въздействието на околната среда, с което се одобрява изграждането на „Хотелски комплекс” на базата на проектиране е вписано следното условие: „Да се извърши реконструкция и модернизация на съществуващата в района пречиствателна станция за отпадни води.” Извършена ли е реконструкция и модернизация на тази пречиствателна станция?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По думи на дружеството, такава реконструкция е извършена и може да се твърди, че е извършена, тъй като тя обслужва хотелската част.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Вие видяхте ли строителното разрешение за тази реконструкция и модернизация на пречиствателната станция?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм видяла такова разрешение за тази реконструкция.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед на липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Ще Ви моля да отмените заповедта на РДНСК, с която е отменено разрешението за строеж, тъй като видно от събраните по делото доказателства се установява, че не се подкрепят с доказателства твърденията, че не съществува техническа възможност за свързване, тъй като това се установява както от страна на вещото лице С. по електропреносната система, а видно от заключението на вещото лице А. се установява, че в имота собственост на жалбоподателя има съответна „В и К” инфраструктура, поради което тези твърдения са изцяло неоснователни и не кореспондират с нормите на чл. 66 от ЗУТ.

Моля да имате предвид, че ще се ползваме от жалбата като становище. Моля, настоящият съдебен състав да има предвид, че според нас е абсолютно неоснователно твърдението, че е нарушена разпоредбата на чл. 99, ал. 8 от ЗООС, тъй като от заключението на вещото лице се установява, че процесната територия е урбанизирана с издаването на нарочен ОВОС, като се има предвид разпоредбата на чл. 91 и чл. 92 от ЗООС. Моля да се има предвид, че и при издаване на разрешението за строеж съществуват доказателства, че в състава на ОЕСУТ е присъствал представител на РИОСВ-Бургас, който по никакъв начин не е дал становище за изтекъл ОВОС.

С оглед на горното, моля да отмените заповедта на РДНСК и да ни присъдите направените разноски за двама процесуални представители.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение съобразно събраните доказателства ако оставите в сила оспорената заповед на Началник РО „НСК”.

Моля да ми дадете възможност да изложа съображения в писмени бележки, в указан от Вас срок. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите подадената от „Иф фаворит” ООД жалба като неоснователна и недоказана и потвърдите като законосъобразна постановената заповед на Началник РО „НСК”. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, за което моля да ми дадете срок. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалните представители на ответника 14-дневен срок считано от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: