ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 524 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ИФ ФАВОРИТ” ООД, представлявано от С.С., редовно призован,  явява се представляващия дружеството С.С. с адв. Д.Д и адв. Й., с представени по делото пълномощни.

         За ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РО „НСК” гр. Бургас – РДНСК – югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт И.А., с представени по делото пълномощни. 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Главен архитект на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „ИФ ФАВОРИТ” ООД против Заповед № ДК-11-Б-7/17.01.2013 г. на Началник РО „НСК” гр. Бургас при РДНСК - югоизточен район, с която заповед е отменено Разрешение за строеж № 162 /19.12.2012 г., издадено от Гл. архитект на Община Царево.

 

         АДВ. Й.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете за разглеждане и приложената административна преписка. Във връзка с изложените твърдения в жалбата ще Ви моля да допуснете извършването на комплексна експертиза, по която вещото лице – специалист по строителен надзор да отговори на няколко въпроса:

1.Изследвайки инвестиционното проектиране за процесната територия за периода от 2004 година до сега дали има първо представен ОВОС към ПУП от инвеститора от 2004 г. и дали и към момента има допълнително предвиждано строителство на вилни или други сгради извън предвидените в ОВОС към ПУП от 2004 г.?

2.Изградена ли е „В и К” инфраструктура и пречиствателна станция? В рамките на процесната територия съществуват ли такива и отговарят ли на изискванията съгласно инвестиционния проект?

3.Вещо лице - ел. инженер, който да отговори има ли техническа възможност за свързване на проектираните обекти с общата мрежа на „EVN” и в каква последователност и действия следва тя да бъде изградена и от кого?

4.Дали за процесната територия има изготвен ПУП и ОВОС с цел доказване, че същата е урбанизирана и освен това за какви обекти ако има изготвен ОВОС за процесната територия е изготвен същия?

Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Във връзка с направеното искане за комплексна експертиза се присъединявам към това искане. Моля, същата да бъде допусната за доказване на твърденията посочени в жалбата. Няма да соча доказателства към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Противопоставям се на искането за допускане на комплексна експертиза. Считам, че на всички въпроси поставени в днешно съдебно заседание са налични писмени документи и доказателства в кориците на делото.

По отношение на това дали е налице ОВОС - налице е и не спорим.

По отношение на какви видове сгради - може да се направи преценка от самия ОВОС. Да се има предвид, че едно от основанията е, че същия ОВОС е с изтекло правно действие.

По отношение на „В и К” и  EVN” са доказани и уредени със сключените договори с експлоатационните дружества.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Присъдинявам се към становището на юрисконсулт К.. За така поставените въпроси не се изискват по-специални знания, тъй като те могат да бъдат доказани с представената от административния орган преписка.

По отношение на съгласуване на издадената скица от 07.04.2012 г. на дружеството е отбелязано, че по улицата прилежаща към процесния имот „В и К” дружеството не притежава проводник, който да е собственост на дружеството „В и К”.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо изх. № 11-00-35/14.03.2013 г. кмета на Община Царево е представил заверено копие от пълната административна преписка послужила при постановяване на оспореното Разрешение за строеж № 162/19.12.2012 г.

 

АДВ. Й.: Запознати сме с преписката. Моля да я приемете като доказателство по делото. Искам да изразя становище по възражението на процесуалните представители на ответника.

Моля да имате предвид, че експертизата искаме във връзка с изложените твърдения от нас в жалбата, като именно в тази последователност с оглед аргументите на ответника за издаване на неговата заповед за отмяна на строителното разрешение ако безспорно от ответника се твърди, че има сключени договори за „В и К” и ел. с компетентните дружества, както и изготвения ОВОС, то въз основа на тези безспорни факти се визират и съответните аргументи, въз основа на които е мотивирана заповедта за отмяна на строителното разрешение. В този смисъл искането е да отсеем спорното от безспорното и с оглед наличните доказателства по административната преписка, както и заявеното от процесуалния представител на РДНСК, моля да се има предвид, че възраженията изложени в жалбата обхващат именно спорната част от фактическата обстановка, която остава неизяснена с оглед представените по делото доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запознали сме със с представената от Община Царево преписка. Да се приеме същата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запозната съм с представената административна преписка. Да се приеме представената административна преписка.

 

         С оглед заявеното от страните становища и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от Община Царево документи като писмени доказателства по делото.

По повод формулираното доказателствено искане, а именно допускане на комплексна съдебно-техническа експертиза, съдът намира, че така поисканото доказателствено средство чрез формулираните в днешно съдебно заседание въпроси е допустимо, като отговорите на така формулираните въпроси са относими към предмета на спора.

Съдът обаче счита, че в случая с оглед спецификата на формулираните въпроси не е необходимо да бъде допусната комплексна съдебно-техническа експертиза, тъй като по същество въпросите касаят различни сфери, а именно едната от областта на строителството, а втората от областта на енергетиката.

В този смисъл, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа – строителна експертиза, която след запознаване с материалите по делото, оглед на място  при необходимост след справка в техническата служба при Община Царево да отговори на въпросите формулирани в днешно съдебно заседание - № 1, 2 и 4.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице З.Ч. А.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допусната съдебно-техническа експертиза – строителна, в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7 дневен срок считано от днес, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

Вещото лице да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

Съдът ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа– електротехническа експертиза, вещото лице по която следва да отговори на въпроса, формулиран под № 3 от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. Относно вещото лице, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит, в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7 дневен срок считано от днес, в който срок по делото да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

Вещото лице да бъде уведомено след представяне на доказателства за внесения депозит.

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.07.2013 г. от 13,30 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: