О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 4.04.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на четвърти април през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 524 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на П.К.Т., ЕГН **********, против ревизионен акт № 201100948/06.10.2011г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № 62/10.02.2012г. на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите, с който на жалбоподателя, за дейността му като ЕТ „Тома – П.Т.”***, ЕИК по БУЛСТАТ 829111907, са определени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за данъчния период 1.01.2009г.-31.12.2009г. в размер на 46 386,52 лв. и лихва за забава в размер на 6 978,72 лв. Искането в жалбата е съдът да отмени ревизионния акт в оспорената част като неправилен, незаконосъобразен и необоснован.

Ответникът изпраща административната преписка по оспорването.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и приложимия закон, намира следното по допустимостта на жалбата:

От доказателствата по делото се установява, че решение № 62/10.02.2012г. на директора на Д „ОУИ”-Бургас, постановено по жалба против издадения на жалбоподателя ревизионен акт № 201100948/06.10.2011г., е редовно получено на 10.02.2012г. в 17,10 ч. на посочената от П.К.Т. електронна поща, за което свидетелства изпратеното от него до Д „ОУИ”-Бургас потвърждение за получаване на електронното съобщение и приложеното към него решение № 62/10.02.2012г. Връчването на съобщения, актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите, чрез изпращане с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите, е предвиден в чл.29, ал.4 от ДОПК способ.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл.155, може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението.

В случая, жалбата до съда е подадена чрез пощенски оператор на 27.02.2012г., видно от пощенското клеймо върху плика.

Законоустановеният и преклузивен 14-дневен срок за оспорване по чл.156, ал.1 от ДОПК е изтекъл на 24.02.2012г. (присъствен ден). При това положение, подадената до съда жалба е просрочена и на основание чл.151, ал.1 от ДОПК следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О     П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.Т., ЕГН **********, против ревизионен акт № 201100948/06.10.2011г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден в обжалваната част с решение № 62/10.02.2012г. на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите, с който на жалбоподателя за данъчния период 1.01.2009г.-31.12.2009г. са определени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 46 386,52 лв. и лихва за забава в размер на 6 978,72 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 524/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: