ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 28.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         V-ти Административен състав

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 524 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СИРОКО” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. Крайчев, надлежно упълномощен, с днес представено пълномощно за преупълномощаване от адв. Ненчо Драгнев - процесуален представител на жалбоподателя, с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник РДНСК – Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Солинков, надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. КРАЙЧЕВ: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ СОЛИНКОВ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните и заявеното намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата от „СИРОКО” ЕООД гр. Несебър, ул. „Перла” № 33, вх. А, ап. 39, ЕИК 122098311 жалба против Постановление с вх. № РД-Н-189-00-333/25.02.2011 г. на органа по изпълнението – ответника по делото, с искане за отмяна на същото.

         АДВ. КРАЙЧЕВ: Нямам възражение по доклада. Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с жалбата доказателства. Представям и моля да приемете като доказателства по делото техническа документация за обект: „Външни и площадкови „В и К” мрежи и съоръжения към Морски плаж „Несебър-юг” и техническа документация за обект: „Временен паркинг и автоалея на Морски плаж – Несебър концесия” - 2 папки, всяка от които съдържа опис-съдържание на съдържащите се в нея документи.

Имаме молба за назначаване на съдебно – техническа експертиза, за което представям в нарочна писмена молба задачите за вещото лице.

         Правя уточнение, че в зададените въпроси на вещото лице одобрената схема, за която става въпрос и по която искаме да се произнесе вещото лице е тази, която е в сила към момента на образуване на настоящото производство. Ако по- късната схема допълва първоначалната, а не е отменя, то тогава искането ни е вещото лице да отрази обектите и по двете схеми.

         ЮРИСКОНСУЛТ СОЛИНКОВ: Оспорвам жалбата като неоснователна. Към настоящия момент няма да представям нови доказателства. 

По така представената писмена документация считам, че ще е необходим някакъв срок за запознаване с нея, като се има предвид, че по отношение на „Морски плаж – Несебър” са издадени 9 броя заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са влезли в сила.

По така направената молба за допускане на съдебно-техническа експертиза считам, че най-относим и с оглед изясняване на факти е отговора на вещото лице по въпрос № 3 поради това, че се касае и по-точно се иска съобразяване на схема от концесионна територия на „Морски плаж – Несебър” за всички съществуващи строежи и обекти.

С въпрос № 1 и № 2 считам, че се засягат или по-скоро се целят да се установят факти и обстоятелства, които са били предмет на административни производства както пред административния орган, така и впоследствие в хода на съдебното разследване на посочените заповеди, касаещи Южен плаж-Несебър, поради което считам, че така посочените незаконни строежи са конкретно посочени, индивидуализирани и не би следвало с едно ново заключение на вещото лице да се обсъжда тяхното както фактическо положение, така и мястото им във вече приключило административно производство, поради което считам, че въпроси № 1 и № 2 са неотносими към настоящото съдебно производство.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, приложени към подаденото до съда искане, поставило началото на образуваното съдебно производство съгласно опис, съдържащ се в същото; документите приложени към становището на процесуалния представител на ответника, находящо се на лист 59 и 60 от материалите по делото, описани в същото; документите съдържащи се в представена от Началник сектор Бургас - Югоизточен район становище, находящо се на лист 101 и 102 от материалите по делото и описани в същото, както и документите, съдържащи се в кориците на административно дело № 553/2011 година по описа на Административен съд – Бургас, присъединено към настоящото административно дело, съгласно определение на съдията по това дело № 495/16.03.2011 г.

         По днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи, които са в голям обем и след като съдът съобрази изявлението на процесуалния представител на ответника намира, че следва да приложи същите по делото, като по приемането им ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след като даде възможност на процесуалния представител на ответника да се запознае с тях и да изрази становище относно доказателствената им сила в процеса.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЛАГА по делото днес представените от адв. Крайчев писмени документи, съдържащи опис във всяка една от представените папки.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае с така представените писмени доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя и да изрази становище по тях най-късно до следващо съдебно заседание.

         По направеното от адв. Крайчев искане за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на въпросите формулирани от него в днес представена по делото писмена молба, съдът намира, че следва да уважи същото като допустимо и своевременно направено, като уведоми страните, че доказателствената сила на заключението ще бъде ценена с крайния съдебен акт, наред с всички събрани по делото доказателства.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени от адв. Крайчев в днес представена по делото писмена молба и като съобрази направеното от същия уточнение по тях в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 400 лв., платими по сметка на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок считано от днес, за което в същия срок да се представи платежен документ в деловодството на Административен съд – Бургас.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза арх. Веселка Ангелова.

        

         Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото 09.05.2011 г. – 16,00 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание, след представяне на документ за внесения депозит.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: