ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПО  ХОДА НА ДЕЛОТО 

 

Град Бургас,  11.03.2011г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на единадесети март 2011 година, в закрито заседание в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 524 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искане на „Сироко” ЕООД-гр.***, представлявано от управителите Веселин Йорданов Жеков и Николай Койчев Георгиев, подадена чрез процесуален представител адв. Н.Драгнев, срещу предприети спрямо дружеството принудителни действия от административен орган – началника на РДНСК Югоизточен район, извършвани в нарушение на закона и задължителните указания, дадени в решение от 22.12.2010г. на Административен съд – гр.Бургас, постановено по адм.д. № 2536 по описа за 2010г. на същия съд, а именно – принудително премахване на собствени на дружеството обекти на 10.03.2011г. от 10,30 ч., прекъсване на ел. захранването и водоподаването.

В жалбата са изложени съображения, че дружеството е концесионер на морски плаж „Несебър – юг”, на който е поставил множество обекти, разположени в и около плажа, които са временни преместваеми обекти, поставени по одобрена специализирана схема и след издаване на съответните разрешения за поставяне, за което се представят писмени доказателства. Твърди се, че на стопанисвания от него плаж не се намира незаконно строителство, премахването на което е от компетенциите на ДНСК, и цялото изпълнение срещу обектите на дружеството не почива на административен акт – влезлите в сила заповеди на зам. началника на ДНСК касаят въобще други обекти – незаконни строежи, извършени от неизвестен извършител, а в случая обекти на изпълнението са поставените от дружеството временни постройки. Сочи се, че в противоречие със задължителните указания в решение от 22.12.2010г. по адм.д. № 2536 по описа за 2010г. на Административен съд – гр.Бургас органът по изпълнението е започнал директно изпълнение върху обектите на дружеството, видно от писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район, без да даде възможност коя от опциите да избере – да изпълни доброволно или обектите да бъдат премахнати принудително. Искането е съдът да разпореди на органите на РДНСК да прекратят безусловно действията, които се извършват в нарушение на закона и задължителните указания, дадени им в решение от 22.12.2010г. на Административен съд – гр.Бургас, постановено по адм.д. № 2536 по описа за 2010г. на същия съд, а именно – принудително премахване на собствените на дружеството обекти на 10.03.2011г. от 10,30 ч., прекъсване на ел. захранването и водоподаването.

Ответникът, чрез процесуалния си представител, представя становище по делото, в което сочи, че с издадени и влезли в сила 9 бр. заповеди на зам. началника на ДНСК – София е разпоредено премахване на безспорно установени незаконни строежи, които не са обхванати и не се съдържат в евентуално одобрена схема на гл. архитект на община Несебър, и във връзка с които са предприети действия по принудително изпълнение за премахването им. Счита, че „Сироко” ЕООД, в качеството си на концесионер на морския плаж, не е адресат на посочените административни актове, за да му е вменено задължение за премахване на изрично посочените незаконни строежи, и не е страна в изпълнителното производство по изпълнението им. Прилага 9 бр. заповеди на зам. началника на ДНСК - София и постановените по повод оспорването им съдебни актове.

Съдът, по допустимостта и предмета на подадената жалба (означена искане), като съобрази становищата на страните, приложените писмени доказателства и закона, приема за установено следното:

Сред доказателствата към жалбата е приложено писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г., издадено от началник на РДНСК Югоизточен район, с което на основание чл.221, ал.4 от ЗУТ, чл.225, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.271, ал.3 от АПК, чл.286 от АПК и сключени договори между ДНСК и „СМК монтажи” АД-гр.Бургас е възложено принудително изпълнение на следните влезли в сила и подлежащи на изпълнение заповеди:

1. заповед № РД-14-234/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 11506/06.10.2009г. на Върховен административен съд) за строеж: „Едноетажна къща с долепен до нея дървен навес № 7” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

2. заповед № РД-14-235/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 485/08.05.2009г. на Административен съд – гр.Бургас) за строеж: „Едноетажна къща с долепен до нея дървен навес № 8” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

3. заповед № РД-14-236/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 487/08.05.2009г. на Административен съд – гр.Бургас) за строеж: „Едноетажна къща с долепен до нея дървен навес № 9” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

4. заповед № РД-14-238/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 11506/06.10.2009г. на Върховен административен съд) за строеж: „Складова база” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

5. заповед № РД-14-239/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 6259/14.05.2009г. на Върховен административен съд) за строеж: „Стамонобетонова ограда, облицована с каменна зидария” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

6. заповед № РД-14-237/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 438/24.04.2009г. на Административен съд – гр.Бургас) за строеж: „ЗОХ „Олимп”” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

7. заповед № РД-14-319/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 16096/28.12.2009г. на Върховен административен съд) за строеж: „Бетонов път, паркинг и улично осветление” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

8. заповед № РД-14-233/14.04.2008г. на зам.началника на ДНСК, влязла в законна сила (решение № 1154/09.11.2009г. на Административен съд – гр.Бургас) за строеж: „Техническа инфраструктура – ел.проводи, водопроводи и канали (попивни ями) за поставяемите обекти по одобрена схема на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър;

9. заповед № РД-14-465/10.06.2008г. на зам.началника на ДНСК, необжалвана, в законна сила за строеж: „Стамонобетонова постамент за брегово оръдие” на морски плаж „Несебър-южен” – гр.Несебър, общ.Несебър,

като е определен срок за изпълнение на премахването от 10.03.2011г. до 31.03.2011г. Във връзка с това е указано на ОДП-гр.Бургас да осигури охрана и свободен достъп до незаконните строежи, на изпълнителят на принудителното премахване „СМК монтажи” АД-гр.Бургас да осигури техническо правоспособно лице, които да ръководи премахването, на кмета на община Несебър да осигури помещение, където да се съхранява имущество, оборудване и др., на ИД на „В и К” ЕАД-гр.Бургас да прекъсне водоподаването на незаконните строежи, на „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ-Поморие да прекъсне ел. захранването на незаконните строежи, на ОУ „ПБЗН”-гр.Бургас да осигури безопасността на района. За начало на принудителното изпълнение на изброените заповеди за премахване е определена датата 10.03.2011г. в 10.,30ч. Писмото е изпратено с препоръчано писмо до страните, на които са указани разпорежданията, и до „Сироко” ЕООД-гр.Несебър.

Видно от съдържанието му, издаденото от началник на РДНСК Югоизточен район писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. по своята същност представлява постановление по смисъла чл.271, ал.6 от АПК, включено в обхвата на чл.294 от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението е регламентирана в раздел VI на АПК - „Обжалване на действията на органа по изпълнението”

С оглед горното и макар в титулната част на жалбата, с която е сезиран настоящия съд, да е посочено като правно основание чл.250 от АПК, предвид обстоятелствената част на същата и формулирания в нея петитум – съдът да разпореди безусловно прекратяване на всички действия на органа по изпълнението, изразяващи се в принудително премахване на собствените на дружеството обекти на 10.03.2011г. от 10,30ч., прекъсване на ел. захранването и водоподаването, както и с оглед на това, че съдът не е обвързан с посочената в молбата правна квалификация, а следва да издири и очертае реда, по който производството се движи съобразно предмета на спора, съдът приема, че производството е по реда на чл.294 и сл. от АПК. Защитата по този ред се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, както и от третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него – чл.295 от АКП. Жалбоподателят заявява права върху обектите, спрямо които са предприети действията по принудително изпълнение,  и желае отмяна на тези действия на органа по изпълнението. Поради това, същият се явява трето лице в производството по изпълнението, чиито права и законни интереси са засегнати от него по смисъла на чл.295 от АКП. Допустимостта на жалбата му, в този случай, е обусловена от установяване пред съда на засегнатото право или законен интерес. Съобразно разпоредбата на чл.297, ал.2 от АПК, жалба, подадена от трето лице се разглежда в открито съдебно заседание.

По изложените съображения съдът намира, че следва да приеме подадената от „Сироко” ЕООД-гр.Несебър жалба като такава против постановление изх.№ РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на органа по изпълнението, подадена в качеството му на трето лице в производството по изпълнението, и да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Воден от горното, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 28.03.2011г. от 15,00 часа, за която дата и час да се призоват страните.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за твърдяните от него обстоятелства от значение за делото следва да сочи и ангажира доказателства. 

УКАЗВА на ответника задължението му, в седмодневен срок от съобщаването, да представи по делото в заверено копие цялата преписка по издаденото постановление, включително доказателства за компетентността на постановилия го орган. 

ПРЕПИС от определението на съда да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :