О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  437

 

Град Бургас,  10.03.2011г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на десети март 2011 година, в закрито заседание в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 524 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.297, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба на „Сироко” ЕООД-гр.***, представлявано от управителите Веселин Йорданов Жеков и Николай Койчев Георгиев, подадена чрез процесуален представител адв. Н.Драгнев, срещу предприети спрямо дружеството принудителни действия от административен орган – началника на РДНСК Югоизточен район, извършвани в нарушение на закона и задължителните указания, дадени в решение от 2211212010г. на Административен съд – гр.Бургас, постановено по адм.д. № 2536 по описа за 2010г. на същия съд, а именно – принудително премахване на собствените на дружеството обекти на 10.03.2011г. от 10,30 ч., прекъсване на ел. захранването и водоподаването.

В жалбата са изложени съображения, че обектите, за които е възложено принудително премахване с писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район, вече не съществуват, като на тяхно място са поставени преместваеми обекти, разрешени по съответния ред, за което се представят писмени доказателства.

На 9.03.2011г. по делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която моли съдът да постанови в обезпечение на искането му спиране на всякакви принудителни действия в изпълнение на описаните в писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район заповеди за премахване на незаконни обекти до произнасяне с влязъл в сила акт на съда, тъй като при изпълнение на предприетите вече действия на дружеството ще бъдат нанесени непоправими вреди, изразяващи се в разпиляване на намиращото се в обектите движимо и недвижимо имущество и оборудване, както и разрушаване на законно поставените от него обекти, възстановяването на които ще струва много средства и усилия. Сочи, че с оглед ускорените срокове на производството исканата обезпечителна мярка по никакъв начин няма да увреди държавните и обществени интереси. 

Ответникът не изразява становище и не изпраща до момента на постановяване на настоящия съдебен акт преписката по предприетото принудително изпълнение.

Искането за спиране на изпълнението е редовно от формална страна, предявено от лице, чиито права и законни интереси биха били засегнати от него, направено е заедно с оспорване на действията на органа по изпълнението, поради което съдът намира, че искането е допустимо.

Разгледано по същество, искането с правно основание чл.297, ал.4 от АПК е основателно по следните съображения:

От данните по делото се установява, че е налице оспорване на предприетите от органа по изпълнението действия по принудително премахване на обекти, за които молителят твърди, че вече не съществуват и на тяхно място са поставени преместваеми обекти, разрешени по съответния ред. По отношение на тях по делото не се противопоставят твърдения от органа по изпълнението, подкрепени с доказателства. Издаденото от началник на РДНСК Югоизточен район писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. по своята същност представлява постановление по смисъла чл.271, ал.6 от АПК, включено в обхвата на чл.294 от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, регламентирана в раздел VI на АПК - „Обжалване на действията на органа по изпълнението”, се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл.297, ал.4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата.

Видно от посоченото постановление на органа по изпълнението, принудителното премахване на визираните в него обекти е насрочено за 10.03.2011г. от 10,30ч. Настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението на този акт. Това следва да стане за срок до окончателното произнасяне по жалбата против самото постановление. В противен случай, с оглед характера на обектите, който следва да бъдат премахнати, биха могли да последват значителни и труднопоправими вреди за молителя. Възможността за спиране на изпълнението на акт на орган по изпълнението представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени с акта правни последици с отрицателен характер за молителя.

Воден от горното и на основание Воден от горното и на основание  чл.297, ал.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА изпълнението на постановление изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, конкретно визирани в постановлението, до окончателното произнасяне на Административен съд – град Бургас по жалбата на „Сироко” ЕООД-гр.Несебър против постановление изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :