РЕШЕНИЕ

                              899                           дата  13 май 2016г.                 град Бургас

 

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 май 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:      1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К.Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 523 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.И. К. в качеството му на ЕТ „Майстор – К. К.“ гр.Царево с ЕИК 102237294 против Решение № 17/08.02.2016г. постановено по НАХД № 908/2015г. по описа на Районен съд – Царево, с което е изменено наказателно постановление № 24-000571 от 30.10.2015г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", с което, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение на  чл.11, ал.1 от Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като съдът е намалил размера на санкцията на 1500 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Възразява за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на проведеното административнонаказателно производство. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и счита, че неправомерно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Иска се отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление.

  В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа касационната жалба, като застъпва тезата, че лицето, което е било видяно в кухнята на стопанисвания обект е хазяйка, чието присъствие е било свързано със събиране на наем и др. подобни действия, характерни за един наемодател.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на жалбата, тъй като не било установено дали лицето е работило в кухнята.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна, но поради причини различни от изложените от касатора.

Касаторът е санкциониран за това, че при извършена  проверка за спазване на трудовото законодателство в стопанисвания от него обект – бирария „Романтика“, гр.Царево, ул. „Хр.Ботев“ №6 от контролните длъжностни лица е установено неидентифицирано лице, което пребивава на територията на търговския обект без видима причина, в нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. Районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила, като същите са съставени/издадени в предвидения от закона срок и съдържат изискуемите реквизити. По същество е преценил, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на търговеца на соченото основание. Наложената имуществена санкция съдът е намерил  за неправилно определена над предвидения от закона минимум, с оглед на което е изменил същата до размер от 1500лв.

Решението е неправилно.

 В съставения АУАН е посочено, че по време на проверката, на територията на проверявания обект пребивава едно неидентифицирано лице без видима причина за това, като по време на проверката напуска обекта от страничен изход. В издаденото НП нарушението е описано по аналогичен начин, като е допълнено, че лицето е „годно“, като не е ясно какъв смисъл влага в наказващият орган в тази употребена дума.

От разпита на актосъставителя в съдебно заседание става ясно, че проверяващите органи са извършили проверка на работещите в кухнята на заведението лица, с цел установяване наличието на надлежно оформени трудови правоотношения с тях. Актосъставителят посочва, че именно едно от работещите лица в кухнята веднага я е напуснало по време на проверката от страничен изход, поради което не са могли да го идентифицират. Именно по отношение на това лице, наказващият орган е приел, че пребивава на територията на обекта без видима причина и поради това, че работодателят не е предприел мерки за ограничаване достъпа на външни лица, е била ангажирана неговата отговорност. Тезата на пълномощника на касатора, че това лице има качеството на хазяйка на обекта настоящият съд в никакъв случай не споделя не само поради липса на всякакви доказателства за наличие на някакво наемно правоотношение, но и защото такива възражения не са били направени при съставянето на акта, а и твърдяната „хазяйка“ не е била ангажирана като свидетел, за да удостовери собственото си присъствие по време на проверката.

Наказателното постановление е незаконосъобразно обаче, тъй като релевантните факти относно мястото, където е открито да пребивава лицето, за чието нерегламентирано присъствие е санкциониран работодателят, се изясняват едва с разпита на актосъставителя, но не са посочени в обстоятелствените части на съставения АУАН и НП. Мястото в случая е правнозначим елемент от обективната страна на деянието, като в тази връзка настоящият съд изхожда от обстоятелството, че проверяваният обект има търговски характер – това е бирария, заведение  с публичен достъп на трети лица – клиенти на заведението. Наказващият орган правилно е посочил, че обекта на контрол е именно бирарията, но не е посочил къде е установил присъствието на третото лице. Никъде в мотивите на акта и на НП не е посочено, че проверката е извършена в кухнята на заведението, че са били проверявани работещите там лица, че именно там е забелязано лицето и именно достъпът до това помещение работодателят следва да ограничи за външни лица. Правен non sense е да се посочи, че работодателят е следвало да ограничи достъпа на външни лица „на територията на обекта“ , при положение, че обектът е описан като бирария „Романтика“, който предвид характера му на питейно заведение предполага свободен достъп на посетители. В този смисъл, след като наказващият орган  никъде не е посочил, че е установил нерегламентирано присъствие на трето лице именно в кухнята на заведението, където трябва да ограничи достъпа на трети лица, а е посочил, че лицето пребивава на територията на обекта, която територия има и публичен характер, всеобщо достъпен за клиентите на заведението, то вмененото  нарушение по чл.11, ал.1 от Наредба № 7/23.09.1999г. на МТСП и МЗ в случая не изпълва хипотезата на тази правна норма. На това основание следва да се отмени наказателното постановление.     

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

                                                        

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 17/08.02.2016г. постановено по НАХД № 908/2015г. по описа на Районен съд – Царево.

ОТМЕНЯ   Наказателно постановление № 24-000571 от 30.10.2015г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

 

Решението е окончателно.

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: